Analyssidorna ger synvinklar på olika ämnen i arbetslivet skrivna av experter

Ofta är de relaterade till en materialsida, i vilket fall analysen ger användaren en experttolkad synvinkel på de observationer som gjorts utifrån materialen. Dessa material- och analyssidor är länkade till varandra i tjänsten. Analysen kan också visas som en självständig helhet i tjänsten. 

Förteckningen över plattformsföretag som förmedlar arbete kan nu användas och kompletteras av alla

Förteckning över och klassificering av plattformsföretag som förmedlar arbete och som används i Finland

Antalet fall av yrkessjukdomar började öka år 2020

Antalet bekräftade yrkessjukdomar bland personer i arbetsför ålder började öka i och med COVID-19-infektionerna. Bullerskada är fortfarande den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen bland personer i arbetsför ålder. Yrkessjukdomar konstateras framför allt inom tillverkning, byggverksamhet och jordbruk, skogsbruk och fiske.

Analysen
19.12.2023

Den förnyade arbetstidslagens och coronapandemins inverkan på social- och hälsovårdsbranschens arbetstider

Arbetstidslagen förnyades i början av 2020. Coronapandemin och undantagsförhållandena den medförde hade en enorm inverkan på arbetet inom social- och hälsovårdsbranschen. Hur förändrades branschens arbetstider åren 2019–2021?

Analysen
16.11.2023

Psykisk hälsa är en flerdimensionell arbetslivsfråga

Psykiskt välbefinnande är en hörnsten för arbetsförmågan, men psykisk ohälsa utgör en betydande utmaning för arbetslivet. I Arbetslivskunskap hittar du mångsidig information om såväl förekomsten av psykisk ohälsa, riskfaktorer för den psykiska hälsan som mentala resursfaktorer.

Underteman

Arbetarskyddsinspektionens uppgift är att säkerställa att arbetet i Finland är sunt, säkert och rättvist

Arbetarskyddsinspektionens verksamhet utförs av regionalförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet och leds av social- och hälsovårdsministeriet.

Underteman

Sätt att resa till och från arbetet bland kommunsektorns arbetstagare under coronapandemin och den klimatbelastning som arbetsresorna medför

Coronapandemin ökade avsevärt distansarbetet inom kommunsektorns yrken, vilket påverkade sätten att resa till och från arbetet och den klimatbelastning som orsakas av arbetsresor.

Coronapandemins konsekvenser i arbeten inom kommunsektorn

Coronapandemin orsakade ökad stress eller belastning i flera yrken inom kommunsektorn.

Arbetslivsbarometern mäter löntagarnas utbrändhet

Arbets- och näringsministeriets arbetslivsbarometer har undersökt upplevelser av utbrändhet sedan 2019.

Arbetstagarnas erfarenheter av att utveckla hållbarhetskompetens på arbetsplatser

Gröna övergången och klimatförändringen för med sig nya kompetensbehov inom arbetslivet

De privata servicebranscherna står inför förändringar

För att trygga arbetskraften inom de privata servicebranscherna krävs att välbefinnandet och kompetensen hos dagens anställa säkerställs och att nyanställda rekryteras och får introduktion i arbetet.

Analysen
4.4.2023

Aktörfigurer för psykisk hälsa

I intervjuundersökningen ”Tänk om man skulle bygga upp psykiskt välbefinnande på nytt?” - skapades ett nytt tillvägagångssätt för att förstå den psykiska hälsan hos arbetande unga vuxna som en del av arbetslivet och en föränderlig verksamhetskultur.

Underteman

Skillnader och likheter i hanteringen av arbetarskyddet inom det digitala och icke-digitala arbetet utanför arbetsplatsen

I arbete utanför arbetsplatsen är regelbunden kontakt ett centralt sätt att stödja personalens arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet

Analysen
20.12.2022

Finansieringen och kostnaderna för företagshälsovården

Arbetsgivare och arbetstagare betalar 99,4 procent av kostnaderna för företagshälsovården

Upplevelserna av arbetshälsa hos respondenterna som svarat på Hur mår du?-testet varierar mellan olika branscher

Upplevelser av arbetshälsa, såsom arbetsengagemang, symtom på arbetsutbrändhet, tristess i arbetet och arbetsnarkomani varierar en aning från bransch till bransch.

Analysen
24.8.2022

Prognoskarta över psykisk diagnos – bakgrund till och tolkning av kartan

En psykisk diagnos som ges inom företagshälsovården anknyter framför allt till ålder, kön, sorgliga tankar, kraftiga upplevelser av stress och återkommande känslor av trötthet längs med dagen.

Underteman

Bra möjligheter att påverka arbetstiderna stöder de äldre skiftarbetarnas välbefinnande i arbetet inom social- och hälsovårdsbranschen

Särskilt vid skiftarbete försämrar åldrandet sömnkvaliteten. Dessutom är olika sjukdomar vanligare hos äldre, vilket också ökar behovet av återhämtning efter krävande arbetsskift. Arbetshälsoinstitutet rekommenderar att de äldre ska erbjudas allt bättre möjligheter att minska mängden nattarbete och långa arbetstider.

Klimatförändringens inverkan på arbetarskyddet har knappt identifierats

Cirka hälften av arbetsplatserna har identifierat effekterna av klimatförändringen på arbetsplatsen, men ur arbetarskyddsynpunkt har de nästan inte behandlats alls

På många arbetsplatser inom industri och produktion exponerades arbetstagarna för höga damm- och tungmetallshalter samt andra kemiska faktorer åren 2016-2019

I de luftmätningar och biomonitoreringar som Arbetshälsoinstitutet utförde åren 2016-2019 observerades höga halter av olika slags damm och vissa tungmetaller på stora och medelstora arbetsplatser inom industri och produktion.

Underteman
Analysen
13.1.2022

Branschvisa skillnader och likheter vid genomgång av kortvarig sjukfrånvaro

Det finns mycket undersökningsmaterial om långvarig sjukfrånvaro, men endast lite i fråga om kortvarig sjukfrånvaro, trots att konsekvenserna av kort sjukfrånvaro för en välfungerande vardag, arbetsmotivation och kostnader är avsevärda.

Underteman

Antalet personer som exponeras för cancerframkallande ämnen i sitt arbete har ökat under åren 2010–2019

Ökningen förklaras i huvudsak av ökningen i antalet anställda inom gruvindustrin i Norra Finland. Antalet som anmäldes exponerade för asbest nästan tredubblades under granskningsperioden.

Analysen
15.9.2021

Social- och hälsovårdsbranschens vikarier som stabil arbetskraftsreserv i undantagstider

Kort sjukfrånvaro bland social- och hälsovårdsbranschens vikarier har under åren 2017–2019 stabiliserats på 3–5 procent. År 2020 visade sig vara avvikande när mängden kort sjukfrånvaro var större bland vikarier än bland fast anställda.

Underteman

Hjärnarbete belastar och inspirerar i alla branscher

Dagens arbete är framför allt kognitivt arbete, dvs. hjärnarbete. Även många traditionellt fysiska arbetsuppgifter formar sig i kognitiv riktning under den digitala tidsåldern.

Analysen
8.6.2021

Det fanns betydande skillnader i sjukfrånvaron mellan olika yrkesgrupper inom kommunsektorn under det första coronaåret

År 2020 var kommunalt anställda i genomsnitt 16,7 dagar borta från arbetet på grund av egen sjukdom

Coronaårets belastning varierade mellan yrken inom kommunsektorn – de som övergått till distansarbete var nöjdast

Kommun10-undersökningen visar att anställda inom kommunsektorn i huvudsak klarade coronaåret bra. Trots de svåra tiderna kunde man se en positiv utveckling inom många delområden av arbetslivet.

Monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta tulee edistää organisaation kaikilla tasoilla

Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostaminen on nostettu laajasti esille organisaatioiden strategioihin ja suunnitelmiin. Tämä ilmenee henkilöstöalan ammattilaisille suunnatun Monimuotoisuusbarometrin tuloksista.

Underteman

Arbetarskyddet deltar i mycket varierande grad i hanteringen av coronasituationen

Kommunikation, alerthet och förmedling är centrala faktorer i hanteringen av coronasituationen. Det framgår av öppna frågor i en Arbetarskyddspanel för Arbetarskyddschefer och arbetarskyddsfullmäktige.

Coachande ledarskap får beröm inom social- och hälsovårdsbranschen

Cheferna inom social- och hälsovårdsbranschen får positiv respons på sitt ledarskap. Majoriteten av arbetstagarna anser att chefens ledarskap är rättvist och coachande.

Underteman

Mer effektfullt verkställande genom utvärdering

Utvecklingen av verkställandet av de multiprofessionella tjänsterna som stöd för arbetsförmågan och sysselsättningen för personer i arbetsför ålder förutsätter en omfattande utvärdering av konsekvenserna och effekterna

Underteman

Sjukpensioner och belastningsfaktorer i arbetet

Jämför yrkesvisa sjukpensioner som orsakats av knä- och höftartros

Vilotider för korta för återhämtning bör undvikas

Helsingfors stad som exempel på skiftplanering som främjar återhämtningen

Klientvåldet belastar särskilt unga inom kommunsektorn

Klientvåldet belastar särskilt unga inom kommunsektorn

Underteman

Arbetsförmågevisaren beskriver funktionsförmågan hos personer i svag arbetsmarknadsställning

Arbetsförmågevisaren är en metod för självskattning av arbets- och funktionsförmågan, som baserar sig på svarspersonens bedömning av sin egen situation.

Arbetsolyckor - nollvision

Arbetsolyckor - nollvision

Underteman