Materialsidorna presenterar arbetslivskunskap i ett visualiserat och interaktivt format

Uppgifterna kan baseras på statistik, registermaterial, enkätmaterial, forskningsresultatsdata eller beräkningsformler. Materialsidorna ger användaren möjligheten att prova på olika filter eller ladda upp bilder och material till sin egen dator. En analystext som behandlar materialet, skriven av en expert, kan länkas till materialsidan. 

Ledarskapet inom social- och hälsovårdsbranschen är coachande

Ledarskapet inom social- och hälsovården upplevs vara coachande. Granska Mitä kuuluu?-enkätens resultat gällande ledarskap och chefsarbete.

Underteman

Arbetarskyddspanelen erbjuder aktuell lägesinformation

Enkäten beskriver arbetsplatsens fenomen, behov och trender ur arbetarskyddets synvinkel.

Underteman

Arbetarskydd och psykosociala faktorer i arbetet

Psykosociala belastningsfaktorer identifieras, men de uppfattas som utmanande att hantera.

Bekräftade yrkessjukdomar bland personen i arbetsför ålder

Hur påverkar olika faktorer förekomsten av yrkessjukdomar? Hur fördelar sig förekomsten av olika sjukdomar regionalt? Arbetshälsoinstitutets statistik erbjuder en intressant inblick i ämnet.

Arbetstider inom social- och hälsovårdsbranschen

Uppföljningen av arbetstidernas belastning utgör en grund för utvecklingen av arbetstiderna.

Arbetsexponeringsmatrisen FINJEM (Finnish job-exposure matrix) åren 1945-2015

Arbetsexponeringsmatrisen FINJEM innehåller yrkesspecifika bedömningar om antalet exponerade och om exponeringsnivån. En uppskattning har gjorts om sådana kemiska och fysiologiska ageneser som främst förekommer i arbetet

Arbetarskyddsinspektionens tillsynsinformation

Arbetarskyddsmyndighetens övervakningsdatasystem Vera innehåller information om arbetarskyddsinspektioner och ärenden som kontrollerats i samband med dessa under åren 2017-2022.

Underteman

Användningen av bil och cykel för arbetsresor inom kommunsektorn 2020 och 2022

Undersökningen utreder förändringar i sättet att resa till och från arbetet och i arbetsresornas trafikutsläpp inom kommunsektorn 2020 och 2022.

Coronapandemin och förändringar i arbeten inom kommunsektorn

Undersökningen utreder coronapandemins konsekvenser i arbeten inom kommunsektorn utifrån en enkät som genomfördes 2022.

Arbetslivsbarometerns data om utbrändhet

Arbetslivsbarometern ställer frågan hur ofta respondenten upplever känslor av utbrändhet eller skadlig stress i sitt arbete.

Klimatförändringen och arbete - Enkät för arbetstagare

För första gången utreddes medarbetarnas erfarenheter av hållbarhetsåtgärder på arbetsplatsen

Material
22.5.2023

Sjukfrånvaron i kommuner i Finland

Arbetshälsoinstitutet data skildrar utveckling av sjukfrånvaro under 2000-talet i kommuner.

Underteman

Anställdas arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna

Enkäten uppdaterar lägesbilden av de anställdas arbete, arbetshälsa och kompetens inom de privata servicebranscherna i början av 2020-talet.

Arbetsengagemang

Med arbetsengagemangtestet kan man kartlägga respondentens arbetsengagemang med hjälp av nio frågor och ge hen respons som grundar sig på referensgruppens resultat

Arbetarskydd och arbete utanför arbetsplatsen

Över hälften av arbetsplatserna har kommit överens om spelregler för arbete utanför arbetsplatsen

Kommunsektorns arbete och arbetstagares välbefinnande

Resultat från Kommun 10-undersökningen åren 2016, 2018 ,2020 och 2022

Material
20.12.2022

Arbetshälsoinstitutets Hur mår du?-arbetsvälbefinnandetest berättar om din arbetshälsa på ett mångsidigt sätt

Hur hänger kön, ålder, utbildningsnivå, arbetsform eller ställning i arbetet ihop med arbetsengagemang, arbetsnöjdhet, tristess i arbetet, arbetsnarkomani, arbetsutbrändhet eller arbetsförmåga? Läs resultaten som grundar sig på materialet i Hur mår du?-arbetsvälbefinnandetestet.

Fysiska arbetsbelastningsfaktorer

Jämför belastningsfaktorerna för olika yrken

Psykosociala faktorer på jobbet

Hur utsätts personer i olika yrken för psykosociala arbetsfaktorer?

Material
24.8.2022

Faktorer som förutspår en psykisk diagnos

Vilka faktorer förutspår en diagnos gällande psykisk hälsa bland den arbetande befolkningen? Granska forskningsresultat som grundar sig på företagshälsovårdens material.

Underteman

Arbetarskydd och klimatförändringen

Enligt Arbetarskyddspanelen år 2021 har cirka hälften av arbetsplatserna identifierat effekterna av klimatförändringen på arbetsplatsen, men ur arbetarskyddsynpunkt har de nästan inte behandlats alls

Exponeringsmätningar i arbetsmiljön

Arbetshälsoinstitutet utreder de anställdas exponering med hjälp av biomonitorering och genom att mäta föroreningar i luften på finländska arbetsplatser.

Underteman
Material
13.1.2022

Kortvarig sjukfrånvaro inom olika branscher

Sjukdomar i andningsorganen är inom alla granskade branscher den vanligaste orsaken till kortvarig sjukfrånvaro. Jämför till exempel de näst vanligaste och tredje vanligaste orsakerna till och tidpunkterna för kortvarig frånvaro på års- och veckonivå inom de olika branscherna.

Underteman

Exponering för cancerframkallande ämnen i arbetet

Bekanta dig med materialet i ASA-registret som Arbetshälsoinstitutet upprätthåller under åren 2010–2019.

Material
15.9.2021

Kort sjukfrånvaro bland social- och hälsovårdsbranschens vikarier

Kort sjukfrånvaro bland social- och hälsovårdsbranschens vikarier har under åren 2017–2019 stabiliserats på 3–5 procent. År 2020 visade sig vara avvikande när mängden kort sjukfrånvaro var större bland vikarier än bland fast anställda.

Underteman

I hjärnarbete finns det olika uppgifter och situationer

Genom enkäten om hjärnarbete utreder vi hur allmänna, belastande och inspirerande olika uppgifter är vid kunskapsbaserat arbete.

Material
5.3.2021

Arbetet inom kommunsektorn och coronasituationens inverkan på arbetet

Resultaten från Kommun 10-undersökningen år 2020 enligt svaren om coronavirusets påverkan

Monimuotoisuusbarometri

Monimuotoisuusbarometri kertoo henkilöstöalan ammattilaisten monimuotoisuusnäkemyksistä.

Underteman

Arbetarskyddsverksamhet i coronasituationen

Arbetarskyddspanelen berättar om hur coronaviruset har påverkat arbetsplatsen och hur hanteringen av situationen har lyckats.

Material
26.5.2020

Sjukfrånvaro och arbetets belastning

Jämför sambandet mellan arbetets belastning och sjukfrånvaron i olika yrken

Upplevd arbets- och funktionsförmåga

Arbetshälsoinstitutets tjänst Förmågaren producerar jämförelseuppgifter om arbetsförmågan hos finländare i arbetsför ålder.

Arbetsförmågans prognos

Arbetsförmågans prognos avslöjar risken för arbetsoförmåga