Arbetsvälbefinnande och arbetsförmåga

Välbefinnande i arbetet är en helhetsbetonad upplevelse av hur en människa mår i sitt arbete, och omfattar bl.a. arbetsattityder, känslor och vakenhet. Välbefinnandet i arbetet påverkas av arbetsförhållandena, arbetets egenskaper samt individuella faktorer. Arbetsförmågan utgör en helhet som omfattar mänskliga resurser och arbetsrelaterade faktorer. Arbetsoförmåga innebär en betydande nedsättning av arbetsförmågan. Förmågan att arbeta påverkas av individens hälsa och funktionsförmåga, yrkeskunskap, motivation, attityder och värderingar.

Ledarskapet inom social- och hälsovårdsbranschen är coachande

Ledarskapet inom social- och hälsovården upplevs vara coachande. Granska Mitä kuuluu?-enkätens resultat gällande ledarskap och chefsarbete.

Underteman

Arbetstider inom social- och hälsovårdsbranschen

Uppföljningen av arbetstidernas belastning utgör en grund för utvecklingen av arbetstiderna.

Coronapandemins konsekvenser i arbeten inom kommunsektorn

Coronapandemin orsakade ökad stress eller belastning i flera yrken inom kommunsektorn.

Coronapandemin och förändringar i arbeten inom kommunsektorn

Undersökningen utreder coronapandemins konsekvenser i arbeten inom kommunsektorn utifrån en enkät som genomfördes 2022.

Arbetslivsbarometern mäter löntagarnas utbrändhet

Arbets- och näringsministeriets arbetslivsbarometer har undersökt upplevelser av utbrändhet sedan 2019.

Arbetslivsbarometerns data om utbrändhet

Arbetslivsbarometern ställer frågan hur ofta respondenten upplever känslor av utbrändhet eller skadlig stress i sitt arbete.

De privata servicebranscherna står inför förändringar

För att trygga arbetskraften inom de privata servicebranscherna krävs att välbefinnandet och kompetensen hos dagens anställa säkerställs och att nyanställda rekryteras och får introduktion i arbetet.

Anställdas arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna

Enkäten uppdaterar lägesbilden av de anställdas arbete, arbetshälsa och kompetens inom de privata servicebranscherna i början av 2020-talet.

Arbetsengagemang

Med arbetsengagemangtestet kan man kartlägga respondentens arbetsengagemang med hjälp av nio frågor och ge hen respons som grundar sig på referensgruppens resultat

Kommunsektorns arbete och arbetstagares välbefinnande

Resultat från Kommun 10-undersökningen åren 2016, 2018 ,2020 och 2022

Upplevelserna av arbetshälsa hos respondenterna som svarat på Hur mår du?-testet varierar mellan olika branscher

Upplevelser av arbetshälsa, såsom arbetsengagemang, symtom på arbetsutbrändhet, tristess i arbetet och arbetsnarkomani varierar en aning från bransch till bransch.

Arbetshälsoinstitutets Hur mår du?-arbetsvälbefinnandetest berättar om din arbetshälsa på ett mångsidigt sätt

Hur hänger kön, ålder, utbildningsnivå, arbetsform eller ställning i arbetet ihop med arbetsengagemang, arbetsnöjdhet, tristess i arbetet, arbetsnarkomani, arbetsutbrändhet eller arbetsförmåga? Läs resultaten som grundar sig på materialet i Hur mår du?-arbetsvälbefinnandetestet.

Fysiska arbetsbelastningsfaktorer

Jämför belastningsfaktorerna för olika yrken

Psykosociala faktorer på jobbet

Hur utsätts personer i olika yrken för psykosociala arbetsfaktorer?

Bra möjligheter att påverka arbetstiderna stöder de äldre skiftarbetarnas välbefinnande i arbetet inom social- och hälsovårdsbranschen

Särskilt vid skiftarbete försämrar åldrandet sömnkvaliteten. Dessutom är olika sjukdomar vanligare hos äldre, vilket också ökar behovet av återhämtning efter krävande arbetsskift. Arbetshälsoinstitutet rekommenderar att de äldre ska erbjudas allt bättre möjligheter att minska mängden nattarbete och långa arbetstider.

Hjärnarbete belastar och inspirerar i alla branscher

Dagens arbete är framför allt kognitivt arbete, dvs. hjärnarbete. Även många traditionellt fysiska arbetsuppgifter formar sig i kognitiv riktning under den digitala tidsåldern.

I hjärnarbete finns det olika uppgifter och situationer

Genom enkäten om hjärnarbete utreder vi hur allmänna, belastande och inspirerande olika uppgifter är vid kunskapsbaserat arbete.

Coronaårets belastning varierade mellan yrken inom kommunsektorn – de som övergått till distansarbete var nöjdast

Kommun10-undersökningen visar att anställda inom kommunsektorn i huvudsak klarade coronaåret bra. Trots de svåra tiderna kunde man se en positiv utveckling inom många delområden av arbetslivet.

Coachande ledarskap får beröm inom social- och hälsovårdsbranschen

Cheferna inom social- och hälsovårdsbranschen får positiv respons på sitt ledarskap. Majoriteten av arbetstagarna anser att chefens ledarskap är rättvist och coachande.

Underteman

Mer effektfullt verkställande genom utvärdering

Utvecklingen av verkställandet av de multiprofessionella tjänsterna som stöd för arbetsförmågan och sysselsättningen för personer i arbetsför ålder förutsätter en omfattande utvärdering av konsekvenserna och effekterna

Underteman

Upplevd arbets- och funktionsförmåga

Arbetshälsoinstitutets tjänst Förmågaren producerar jämförelseuppgifter om arbetsförmågan hos finländare i arbetsför ålder.

Sjukpensioner och belastningsfaktorer i arbetet

Jämför yrkesvisa sjukpensioner som orsakats av knä- och höftartros

Arbetsförmågans prognos

Arbetsförmågans prognos avslöjar risken för arbetsoförmåga

Vilotider för korta för återhämtning bör undvikas

Helsingfors stad som exempel på skiftplanering som främjar återhämtningen

Arbetsförmågevisaren beskriver funktionsförmågan hos personer i svag arbetsmarknadsställning

Arbetsförmågevisaren är en metod för självskattning av arbets- och funktionsförmågan, som baserar sig på svarspersonens bedömning av sin egen situation.