Förändringen av arbetslivet

Arbetslivet förändras hela tiden. Digitaliseringen förändrar organiseringen av arbetet och tiden samt platsen för arbetet och arbetssätten förnyas. Bland annat möjligheterna till distans- och hybridarbete främjas. Arbetslivet förändras även på andra sätt. Till följd av immigrationen blir arbetsplatserna mångsidigare vad gäller språk och kultur och klimatförändringen tvingar företag att hitta nya energilösningar och en klimatvänlig strategi.

Förteckningen över plattformsföretag som förmedlar arbete kan nu användas och kompletteras av alla

Förteckning över och klassificering av plattformsföretag som förmedlar arbete och som används i Finland

Sätt att resa till och från arbetet bland kommunsektorns arbetstagare under coronapandemin och den klimatbelastning som arbetsresorna medför

Coronapandemin ökade avsevärt distansarbetet inom kommunsektorns yrken, vilket påverkade sätten att resa till och från arbetet och den klimatbelastning som orsakas av arbetsresor.

Användningen av bil och cykel för arbetsresor inom kommunsektorn 2020 och 2022

Undersökningen utreder förändringar i sättet att resa till och från arbetet och i arbetsresornas trafikutsläpp inom kommunsektorn 2020 och 2022.

Arbetstagarnas erfarenheter av att utveckla hållbarhetskompetens på arbetsplatser

Gröna övergången och klimatförändringen för med sig nya kompetensbehov inom arbetslivet

Klimatförändringen och arbete - Enkät för arbetstagare

För första gången utreddes medarbetarnas erfarenheter av hållbarhetsåtgärder på arbetsplatsen

Monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta tulee edistää organisaation kaikilla tasoilla

Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostaminen on nostettu laajasti esille organisaatioiden strategioihin ja suunnitelmiin. Tämä ilmenee henkilöstöalan ammattilaisille suunnatun Monimuotoisuusbarometrin tuloksista.

Underteman

Monimuotoisuusbarometri

Monimuotoisuusbarometri kertoo henkilöstöalan ammattilaisten monimuotoisuusnäkemyksistä.

Underteman