Material
12.3.2019

Kommunsektorns arbete och arbetstagares välbefinnande

Kommunsektorns arbete och arbetstagares välbefinnande

Efter kön
Arbete
2022

Arbetets karaktär

Större tal, mer frågor som omnämnts. Skalan 1-5.
Kan påverka sin arbetstidKänner arbetspressHantering av arbetetOsäkerhet om arbetetsfortsättningSvarsgenomsnitt på en skala mellan 1 och 511.522.533.544.5KvinnorMän

Kan påverka sin arbetstid

Stapeldiagram ”Arbetets karaktär” vald variabels tidsseriea
2016201820202022Svarsgenomsnitt på en skala mellan 1 och 511.522.533.544.5KvinnorMän

Arbetsrelaterad stress och våld

Större tal, större andel som upplevt det omtalade. Skalan 0–100 procent.
Uppleverarbetsstress: mycketstress, hanteringenav arbetet på lågnivåUpplevt våldsammaeller hotandesituationer medklienterUpplevt klienter somkastat varor omkringUpplevt psykiskt våldpå grund av klientUpplevt slag ellersparkar av klientUpplevt klient somhotat med vapenAndel Ja-svar, %0102030405060708090KvinnorMän

Upplever arbetsstress: mycket stress, hanteringen av arbetet på låg nivå

Stapeldiagram ”Arbetsrelaterad stress och våld” vald variabels tidsserie
2016201820202022Andel Ja-svar, %0102030405060708090KvinnorMän

Kommun 10-undersökningen utreder Kommunsektorns personals arbete och förändringar i arbetet och hur de påverkar personalens hälsa och välbefinnande. I resultaten presenteras utvecklingstrender i arbetet, i arbetsgemenskapens verksamhet, i ledarskap och arbetsmotivationen inom kommunsektorn.

Beskrivning

Arbetshälsoinstitutets Kommun10-undersökning är landets långvarigaste och mest omfattande undersökning beträffande personalen inom kommunsektorn. Undersökningen omfattar 11 olika städer och cirka 90 000 personer. Undersökningen genomförs med två års mellanrum. Svarsprocenten har vid de tre senaste enkäterna uppgått till 71–72 procent. Resultaten används i kommunerna för att förbättra de anställdas välbefinnande och arbetslivskvalitet. Undersökningsmaterialet används i stor omfattning i vetenskaplig forskning som undersöker bland annat hur förändringar i arbetsförhållanden och i arbetet påverkar de anställdas hälsa och välbefinnande och mekanismer som påverkar sammanhanget.

Vad resultaten visar

Datamaterialet är insamlat åren 2016, 2018, 2020 och 2022. Det omfattar tvärsnittsdata per år av svar som lämnats av över 64 000 svarspersoner. Svaren har kategoriserats enligt olika kriterier (t.ex. kön eller chefsställning). Med hjälp av knapparna överst på sidan kan du välja kategorikriterier. Materialet är presenterat så att enskilda svarspersoner inte kan identifieras. Varje kategori omfattar minst 200 personer.

Poängtalen för de olika frågorna uttrycker poängtalet för en enskild fråga/påstående eller utgör ett medelvärde av flera frågor som undersöker samma sak ur något olika synvinklar (summavariabler). I frågorna används dessutom olika mätskalor:

  • Svarsskalan 1–5 där ett större värde beskriver mer det som frågan beskriver. Skalan för frågan ”Upplever sitt arbete meningsfullt” är dock 1–7. För att frågan ska kunna ställas bland de andra frågorna har dess skala ändrats enligt följande formel: 4*(x-1)/6 + 1.
  • En relativ skala 0–100, där talet anger den andel av svarspersonerna som frågans påstående passar in på (procentandel).

Varje diagram innehåller endast resultat från frågor med samma typ av svarsskala.

Materialet uppdateras med två års mellanrum.

Mer information

Kontaktuppgifter

Jenni Ervasti

+358 30 474 2806

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor
Material
5.3.2021

Arbetet inom kommunsektorn och coronasituationens inverkan på arbetet

Resultaten från Kommun 10-undersökningen år 2020 enligt svaren om coronavirusets påverkan

Klientvåldet belastar särskilt unga inom kommunsektorn

Klientvåldet belastar särskilt unga inom kommunsektorn

Underteman
Material
22.5.2023

Sjukfrånvaron i kommuner i Finland

Arbetshälsoinstitutet data skildrar utveckling av sjukfrånvaro under 2000-talet i kommuner.

Underteman

Coronaårets belastning varierade mellan yrken inom kommunsektorn – de som övergått till distansarbete var nöjdast

Kommun10-undersökningen visar att anställda inom kommunsektorn i huvudsak klarade coronaåret bra. Trots de svåra tiderna kunde man se en positiv utveckling inom många delområden av arbetslivet.