Att orka arbeta

Arbetstider inom social- och hälsovårdsbranschen

Uppföljningen av arbetstidernas belastning utgör en grund för utvecklingen av arbetstiderna.

Arbetslivsbarometern mäter löntagarnas utbrändhet

Arbets- och näringsministeriets arbetslivsbarometer har undersökt upplevelser av utbrändhet sedan 2019.

Arbetslivsbarometerns data om utbrändhet

Arbetslivsbarometern ställer frågan hur ofta respondenten upplever känslor av utbrändhet eller skadlig stress i sitt arbete.

Arbetsengagemang

Med arbetsengagemangtestet kan man kartlägga respondentens arbetsengagemang med hjälp av nio frågor och ge hen respons som grundar sig på referensgruppens resultat

Kommunsektorns arbete och arbetstagares välbefinnande

Resultat från Kommun 10-undersökningen åren 2016, 2018 ,2020 och 2022

Upplevelserna av arbetshälsa hos respondenterna som svarat på Hur mår du?-testet varierar mellan olika branscher

Upplevelser av arbetshälsa, såsom arbetsengagemang, symtom på arbetsutbrändhet, tristess i arbetet och arbetsnarkomani varierar en aning från bransch till bransch.

Arbetshälsoinstitutets Hur mår du?-arbetsvälbefinnandetest berättar om din arbetshälsa på ett mångsidigt sätt

Hur hänger kön, ålder, utbildningsnivå, arbetsform eller ställning i arbetet ihop med arbetsengagemang, arbetsnöjdhet, tristess i arbetet, arbetsnarkomani, arbetsutbrändhet eller arbetsförmåga? Läs resultaten som grundar sig på materialet i Hur mår du?-arbetsvälbefinnandetestet.

Bra möjligheter att påverka arbetstiderna stöder de äldre skiftarbetarnas välbefinnande i arbetet inom social- och hälsovårdsbranschen

Särskilt vid skiftarbete försämrar åldrandet sömnkvaliteten. Dessutom är olika sjukdomar vanligare hos äldre, vilket också ökar behovet av återhämtning efter krävande arbetsskift. Arbetshälsoinstitutet rekommenderar att de äldre ska erbjudas allt bättre möjligheter att minska mängden nattarbete och långa arbetstider.

Hjärnarbete belastar och inspirerar i alla branscher

Dagens arbete är framför allt kognitivt arbete, dvs. hjärnarbete. Även många traditionellt fysiska arbetsuppgifter formar sig i kognitiv riktning under den digitala tidsåldern.

I hjärnarbete finns det olika uppgifter och situationer

Genom enkäten om hjärnarbete utreder vi hur allmänna, belastande och inspirerande olika uppgifter är vid kunskapsbaserat arbete.

Vilotider för korta för återhämtning bör undvikas

Helsingfors stad som exempel på skiftplanering som främjar återhämtningen