Aineisto
1.6.2023

Työolobarometrin työuupumustiedot

Työuupumus ja stressin kokemukset työolobarometrissa

Lataa data

Työolobarometriin perustuva julkaisu mahdollistaa työuupumuksen ja haitallisen stressin kokemuksen tarkastelun neljän eri taustamuuttujan mukaan suodatettuna.

KUVAUS

Työolobarometri selvittää työelämän laatua ja työoloja palkansaajien näkökulmasta. Barometria on tehty vuodesta 1992 ja sen toteuttaa Tilastokeskus työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Barometrissa on kysytty työuupumukseen liittyviä kysymyksiä vuodesta 2019 alkaen. Tutkimusmenetelmien muutosten vuoksi tulokset vuodesta 2021 alkaen eivät ole täysin vertailtavissa vuosien 2019 ja 2020 tuloksiin.

Barometrin vuosittainen otos koostuu noin 2500 palkansaajasta. Otos muodostetaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen vastanneista 18–64-vuotiaista työllisistä palkansaajista. Työvoimatutkimus puolestaan muodostetaan ositetulla satunnaisotannalla väestön keskusrekisteriin perustuvasta Tilastokeskuksen väestötietokannasta.

Työuupumuksen kokemusta mitataan barometrissa neljällä kysymyksellä, jotka käsittelevät kroonistunutta väsymystä, henkistä etääntymistä työstä, kognitiivisen toiminnan häiriötä ja tunteiden hallinnan vaikeuksia. Työolobarometrissa kysytään, miten usein vastaaja kokee työssään näitä tunteita. Stressin kokemus on barometrissa kysytty yhdellä kysymyksellä, joka koskee sitä, kuinka usein henkilö kokee haitallista stressiä.

MITÄ MITTARIT ESITTÄVÄT

Mittaristo mahdollistaa työuupumuksen ja haitallisen stressin kokemuksen esiintymisen tarkastelemisen suodatettuna kahdella eri taustamuuttujalla. Tuloksia voi ryhmitellä suodattamalla ristiin vastaajien sukupuolen, työnantajasektorin, ikäryhmän tai ammattiaseman. Tulokset ovat tarkasteltavissa vastaajien lukumäärinä sekä suhteellisina osuuksina.

Työuupumusta kokevat henkilöt ovat määritetty asettamalla neljän työuupumusta mittaavan kysymyksen pistemäärien keskiarvolle raja-arvo. Raja-arvo on tuotettu laajoissa kansainvälisissä työuupumusta käsittelevissä väestötutkimuksissa. Stressiä kokevat henkilöt puolestaan on määritetty valitsemalla ne henkilöt, jotka ovat vastanneet kokevansa haitallista stressiä melko paljon tai erittäin paljon.

Mittareissa on yhdistetty vuosien 2019 ja 2020 työolobarometrien aineistot. Työolobarometri toteutetaan vuosittain ja aineisto päivitetään Työelämätietoon säännöllisesti.

Lue lisää

Yhteystiedot

Maija Lyly-Yrjänäinen

+358 29 504 7297

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää

Työolobarometri mittaa palkansaajien kokemaa työuupumusta

Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrissa on selvitetty työuupumuksen kokemuksia vuodesta 2019 lähtien.

Analyysi
16.11.2023

Mielenterveys on moniulotteinen työelämäkysymys

Mielen hyvinvointi on työkyvyn kulmakiviä, mutta mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä haaste työelämälle. Työelämätiedosta löydät monipuolista tietoa niin mielenterveyshäiriöiden esiintyvyydestä, mielenterveyden riskitekijöistä kuin henkisistä voimavaratekijöistä.

Alateemat