Kun työsuojeluhenkilöstöltä tiedusteltiin, millaisia työsuojelukysymyksiä on viime aikoina tullut ratkaistavaksi, vastaukset poikkesivat toisistaan digivälitteisessä ja ei-digivälitteisessä työssä. Digivälitteisessä työssä ergonomia nousi keskeiseksi työsuojeluhaasteeksi. Työaika ja tauot sekä vakuutusasiat pohdituttivat myös. Ei-digivälitteisessä työssä eniten työsuojelukysymyksiä herättivät liikenne ja liikkuminen, asiakkaan luona tehtävän työtilan turvallisuus sekä yksintyöskentely.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Lataa data

Millaisia työsuojelukysymyksiä on viime aikoina tullut ratkaistaviksi, kun työntekijät tekevät työpaikan ulkopuolista työtä?

Digivälitteinen työ: 179 vastausta, Ei-digivälitteinen työ: 132 vastausta
ErgonomiaTyöaika ja tauotVakuutusasiatTyössä jaksaminen ja kuormituksenseurantaTietosuoja ja tietoturvaTietotekniikkaMainintojen osuus (%)051015202530354045Digivälitteinen työ
Liikenne, liikkuminenAsiakkaan tilojen turvallisuusYksintyöskentely: väkivallan uhka ja onnettomuustilanteetYhteistyökäyntäntöjen sopiminenasiakkaan kanssaTerveysturvallisuusErgonomiaMatkustamiseen liittyvä turvallisuus jakuormitusTyövaatetus ja työvälineetTyöaika ja tauotMainintojen osuus (%)02468101214161820Ei-digivälitteinen työ

Tiivis yhteydenpito, hyvä perehdytys ja tiedonkulku työntekijöiden tukena

Esihenkilön ja tiimiläisten välinen yhteydenpito, hyvä perehdytys ja tiedottaminen sekä ajantasaiset ohjeet ja niiden läpikäyminen nousivat useimmin avovastauksissa esiin parhaina työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä ja työhyvinvointia tukevina käytäntöinä työpaikan ulkopuolisessa työssä. Lisäksi avovastauksissa mainittiin kasvokkaiset tapaamiset ja työmaakäynnit, työvälineistä huolehtiminen, omaehtoinen itsestä huolehtiminen, yhteydenottoihin reagointi, riskien arviointi, laadukas esihenkilötyö ja erilaisten järjestelmien tuottama tieto.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Lataa data

Mitkä ovat parhaita käytäntöjä tukea työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä ja työhyvinvointia työpaikan ulkopuolisessa työssä?

270 vastausta
Yhteydenpito esihenkilön ja tiimiläistenkanssaPerehdyttäminen, koulutus jatiedottaminenAjantasaiset ohjeet ja niidenläpikäyminenKasvokkaiset tapaamiset, työmaakäynnitTyöntekemisen puitteet kunnossa, ml.työvälineet ja ajankäyttöOmaehtoinen itsestähuolehtiminen,itseohjautuvuusYhteydenotto tarvittaessa ja siihenreagointiRiskien arviointiLaadukas esihenkilötyöJärjestelmien ja raporttien käyttö jaseurantaMainintojen lukumäärä020406080100120140

Lainauksia vastauksista:


  • Tiivis yhteydenpito tiimin ja esihenkilön kanssa
  • Perehdytys, työtehtävän läpikäyminen ennakkoon
  • Huolehtia siitä, että toimintaohjeet (esim. yksintyöskentelyn osalta) ovat olemassa ja toimivia
  • Sovitut toimistopäivät, jolloin kokoonnutaan yhteisiin palaveriin.
  • Huolehditaan että työntekijällä on työturvalliset välineet työtehtävään.
  • Oman työn johtamisen ja ajankäytön suunnittelu, säännöllisesti tauoista muistuttaminen
  • Tuoda epäkohdat heti esille jos niitä ilmenee jotta näihin epäkohtiin päästään heti ottamaan kiinni.
  • ...

Turvallisuuskäytäntöjen toimivuudessa ei välttämättä eroa, vaikka digivälitteisen ja ei-digivälitteisen työpaikan ulkopuolisen työn työympäristöt ja työn luonne erilaisia

Kodin tai muiden etätyöpisteiden vaaroja oli vaikea tunnistaa, eikä toimivia käytäntöjä ollut vielä muodostunut. Ei-digivälitteisessä työssä riskit ovat selkeämpiä tunnistaa, joskin työympäristöt ovat moninaisia ja vaihtuvia.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Lataa data

Millä tavalla työturvallisuuskäytäntöjen toimivuus eroaa digivälitteisessä ja ei-digivälitteisessä työpaikan ulkopuolisessa työssä?

Yleiset: 54 mainintaa, Digivälitteinen työ: 78 mainintaa, Ei-digivälitteinen työ: 51 mainintaa
Työympäristöt ja työn luonne erilaisiaTurvallisuuskäytäntöjen toimivuudessa eieroaOma aktiivisuus ja vastuu korostuumolemmissaMolempien turvallisuuskäytäntöjä vaikeaseurata ja puuttua ongelmiinMolempien vaarat tunnistetaan huonostiMainintojen lukumäärä024681012141618202224262830Yleiset
Kodin/etätyöpisteiden vaaroja eihuomioida/tunnisteta, eikä toimiviakäytäntöjä ole muodostunutVähän kohtaamisia ja"käytäväkeskusteluja"Työympäristöstä ei saatavilla tietoaVastuu enemmän itselläViestintä- ja ilmoituskanavat paremminsaatavillaMainintojen lukumäärä02468101214161820222426Digivälitteinen työ
Enemmän selkeitä huomioitavia riskejä jaturvallisuuskäytäntöjäTyö moninaista, arvaamattomampaa,työympäristöt vaihtuvat (esim. matkatyö)Mainintojen lukumäärä051015202530Ei-digivälitteinen työ

Erilaisia keinoja seurata työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia

Keskeisiksi keinoiksi seurata työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia työpaikan ulkopuolisessa työssä nousivat keskustelut ja kuulumisten vaihto, osallistuminen yksikköpalavereihin ja yhteydenpito esihenkilöiden kanssa. Lisäksi turvallisuushavainnot ja -kävelyt, poikkeamailmoitukset ja erilaiset kyselyt ja tilastot mainittiin usein seurannan keinoina. Kuitenkin myös varsin moni vastaaja ilmoitti, että työpaikan ulkopuolista työtä tekevien turvallisuutta ja hyvinvointia ei seurata millään tavoin.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Lataa data

Miten työpaikallasi seurataan työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä ja työhyvinvointia työpaikan ulkopuolisessa työssä?

350 mainintaa
Keskustelut ja kuulumisten vaihto,osallistuminen yksikköpalavereihinEsihenkilön kautta: yhteydenpito,kehityskeskustelut ym.Turvallisuushavainnot ja -kävelyt,poikkeamailmoituksetHenkilöstökyselyt, sovellukset, tilastotEi millään tavoinTyöterveyshuollon raportit,terveystarkastuksetRiskien arviointiPerehdytys, ohjeet, tukiSairauspoissaolojen seurantaTyöpaikkakäynnitTyöajan seurantaTyösuojelukokouksetMainintojen lukumäärä010203040506070

Työsuojelupäälliköillä ja työsuojeluvaltuutetuilla erilaisia keinoja pitää yhteyttä työpaikan ulkopuolista työtä tekevien kanssa

Ei-digivälitteisessä työssä työsuojeluhenkilöt pitivät yhteyttä työnpaikan ulkopuolista työtä tekevien kanssa erityisesti puhelimitse tai kasvokkaisin keskusteluin toimisto/-lähipäivinä. Digivälitteisessä etä-/hybridityössä tuotiin esiin laajemmin erilaisia digitaalisia välineitä, kuten Teams-, Zoom- ja Yammer-sovellukset ja sähköposti.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Lataa data

Miten työsuojelupäällikkönä / työsuojeluvaltuutettuna pidät yhteyttä työpaikan ulkopuolista työtä tekevien kanssa?

Digivälitteinen työ: 602 mainintaa, Ei-digivälitteinen työ: 426 mainintaa
PuhelimitseTeams-, Zoom- tai Yammer-sovelluksillaSähköpostitseKeskustelut toimisto-/lähipäivinäEi pidä yhteyttä lainkaan tai hyvinharvoinWhatsapp tai SignalVastaa yhteydenottoihin, tarvittaessakäytettävissäLaajasti erilaisten viestintävälineidenkauttaIntra, sähköinen ilmoitustaulu,uutiskirjeKehittämispäivät, koulutukset, infotVierailut paikanpäällä /työpaikkavierailutEsihenkilöiden kauttaTyösuojelukokouksetKyselyt, selvityksetMainintojen osuus (%)024681012141618202224262830Digivälitteinen työEi-digivälitteinen työ