Yli puolet (57 %) työsuojelupäälliköistä ja vähän vajaa puolet (39 %) työsuojeluvaltuutetuista arvioi, että omalla työpaikalla on onnistuttu erittäin hyvin koronatilanteen hallinnassa. Työsuojeluhenkilöstöstä lähes jokainen (98 %) arvioi, että hallinnassa on onnistuttu vähintään melko hyvin.

Työsuojelupaneelin avovastaukset antavat kuitenkin viitteitä, että työsuojelun rooli on ollut hyvin erilainen eri työpaikoilla. Joillakin työpaikoilla työsuojelun yhteistoiminta on ollut keskeisessä roolissa. Työsuojelutoimijoiden ammattitaitoa on hyödynnetty laajasti esimerkiksi ohjeiden laadinnassa ja soveltamisessa, työjärjestelyissä, tiedottamisessa ja opastamisessa sekä riskinarvioinnissa. Toisilla työpaikoilla taas työsuojelun rooli oli jäänyt vähäiseksi. Erityisesti työsuojeluvaltuutetut ovat kokeneet jääneensä sivuun koronatilanteen hallintaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. (Ks. Kuva 'Missä työsuojelun asiantuntemusta on tarvittu')

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Missä työsuojelun asiantuntemusta on tarvittu

Lataa data

Missä asioissa työsuojelun asiantuntemustasi on tarvittu tai kaivattu?

261 vastausta
0102030405060Ohjeiden laatiminen ja soveltaminen omalle työpaikalleOhjeiden laatiminen ja soveltaminen omalle työpaikalle: 61 mainintakertaaEi (juurikaan) missäänEi (juurikaan) missään: 56 mainintakertaaTyöjärjestelyt, esim. turvavälit, tuotannon turvaaminenTyöjärjestelyt, esim. turvavälit, tuotannon turvaaminen: 53 mainintakertaaHenkilöstön tiedottaminen, opastaminen ja neuvominenHenkilöstön tiedottaminen, opastaminen ja neuvominen: 49 mainintakertaaSuojavarusteiden hankinnan ja käytön opastaminenSuojavarusteiden hankinnan ja käytön opastaminen: 47 mainintakertaaRiskinarviointiRiskinarviointi: 28 mainintakertaaHenkilöstön jaksamisen tukeminenHenkilöstön jaksamisen tukeminen: 20 mainintakertaaMainintojen lukumäärä

Lainauksia vastauksista:


 • Ohjeiden laadinnassa ja tapauskohtaisessa tulkinnassa.
 • Ei ole kysytty ollenkaan. Johdolta on tullut vaan ohjeet.
 • Vuokra- ja vierastyöntekijöiden suojautuminen sekä karanteeniasiat
 • Rauhoittaa työntekijöitä, selvittää ohjeiden noudattamisen tärkeydestä ja ohjata oikealle taholle jos on huolia.
 • Erilaisissa hankinnoissa mm. nenä-suusuojaimet sekä käsidesitelineet.
 • Koronatilanteen vuoksi tehdyssä riskien arvioinnissa.
 • Yksittäisiin tilanteisiin liittyvissä riskitarkasteluissa.
 • Työssäjaksamisen tukemiseksi on pyydetty työsuojelulta ideoita ja näkemystä.
 • Henkilöstön jaksamisen tiedustelussa ja seuraamisessa.
 • Ihmisten jaksamisessa,etätyö ei sovi kaikille ja ihmiset kaipaavat kontaktia muihin
 • ...

Suurin haaste ihmisten asenteet ja toiminta

Suurimmiksi koronatilanteen hallinnan haasteiksi nousivat Työsuojelupaneelin avovastauksissa ihmisten asenteet ja toiminta. Niin asiakkaat kuin oman työpaikan työntekijätkin saattoivat toimia holtittomasti, eivätkä he kunnioittaneet toimintaohjeita tai esimerkiksi turvavälejä. Myös altistuksen hallinta läsnäoloa edellyttävissä töissä, kuten asiakaspalvelussa, koettiin hyvin haastavana. Lisäksi haasteina nousivat vahvasti esille jatkuvasti muuttuvat, epäselvät tai huonot ohjeet tai ohjeiden liiallinen määrä. (Ks. Kuva 'Suurimmat haasteet koronatilanteen hallinnassa').

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Suurimmat haasteet koronatilanteen hallinnassa

Lataa data

Mitkä ovat olleet suurimmat haasteet koronatilanteen hallinnassa työpaikallasi?

372 vastausta
0102030405060Ihmisten (työntekijät, asiakkaat ym) toiminta ja asenteetIhmisten (työntekijät, asiakkaat ym) toiminta ja asenteet: 65 mainintakertaaAltistuksen hallinta, kun työ edellyttää läsnäoloaAltistuksen hallinta, kun työ edellyttää läsnäoloa: 47 mainintakertaaTurvavälitTurvavälit: 38 mainintakertaaEpäselvät ohjeet / ohjeiden liiallinen määräEpäselvät ohjeet / ohjeiden liiallinen määrä: 36 mainintakertaaHenkilöstön kuormittuminen ja jaksaminenHenkilöstön kuormittuminen ja jaksaminen: 31 mainintakertaaToiminnan suunnittelu ja organisointiToiminnan suunnittelu ja organisointi: 29 mainintakertaaMainintojen lukumäärä

Lainauksia vastauksista:


 • Asiakkaiden holtiton käyttäytyminen. Jotkut ei meinaa pysyä pleksin takana.
 • Asiakaspalvelun ja henkilöstön väliset kontaktien turvaaminen.
 • Etätyö ei mahdollista läheskään kaikilla, taukotilat pienet.
 • Fyysisten etäisyyksien pitäminen varsinkin yhteistyötä vaativissa ruumiillisissa töissä.
 • Erittäin sekavat viranomaisohjeet sekä niistä jatkuva tiedottaminen. Ohjeita on paljon ja niiden ajan tasalla pitäminen on vaatinut isoja ponnisteluja.
 • Jatkuva ohjeistuksen muutos ja ristiriidat ohjeissa
 • Henkilökunnan väsyminen jatkuvaan varuillaanoloon
 • Etätyöhön siirtymisen mahdollistaminen ja tiimityöskentelyn sekä kokouskäytäntöjen uudelleen luominen.
 • Taukojen porrastaminen
 • ...

Viesti, välitä ja ole valppaana

Työsuojelupaneelin avovastauksissa selvitettiin, mitä työsuojeluhenkilöstö on oppinut koronatilanteen mukanaan tuomasta poikkeustilanteesta. Eniten mainintoja avovastauksissa saivat selkeä avoin viestintä sekä yhteisen keskustelun, kuuntelun ja vuorovaikutuksen tärkeys. Työsuojelun tulee olla tavoitettavissa ja tukena. Myös ajantasaisen ja oikean tiedon hallinta nousi vastauksissa vahvasti esiin. Täytyy olla valppaana ja seurata aktiivisesti jatkuvasti muuttuvaa tilannetta ja toimia sen mukaan. Lisäksi moni vastaaja painotti yhteistyön tärkeyttä poikkeustilanteessa. (Ks. Kuva 'Keskeisin oppi työsuojelun tehtävästä ja roolista poikkeustilanteessa')

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Keskeisin oppi työsuojelun tehtävästä ja roolista poikkeustilanteessa

Lataa data

Mikä on keskeisin oma oppisi työsuojelun tehtävästä/roolista tästä poikkeustilanteesta?

338 vastausta
020406080Selkeä, avoin tiedon/ohjeiden jakaminenSelkeä, avoin tiedon/ohjeiden jakaminen: 87 mainintakertaaAsioiden toimeenpano, nopea reagointi ja seurantaAsioiden toimeenpano, nopea reagointi ja seuranta: 56 mainintakertaaYhteinen keskustelu, kuuntelu ja tukeminenYhteinen keskustelu, kuuntelu ja tukeminen: 51 mainintakertaaAjantasaisen ja oikean tiedon hallintaAjantasaisen ja oikean tiedon hallinta: 45 mainintakertaaTyösuojelun rooli epäselvä / ts sivuutettuTyösuojelun rooli epäselvä / ts sivuutettu: 40 mainintakertaaYhteistyön tärkeysYhteistyön tärkeys: 39 mainintakertaaHenkilöstön suojaaminen keskiössäHenkilöstön suojaaminen keskiössä: 37 mainintakertaaTärkeää pysyä rauhallisena, hyväksyä muutosTärkeää pysyä rauhallisena, hyväksyä muutos: 34 mainintakertaaEnnakointi ja suunnittelu keskeistäEnnakointi ja suunnittelu keskeistä: 22 mainintakertaaHenkilöstön hyvinvoinnista tulee myös muistaa huolehtiaHenkilöstön hyvinvoinnista tulee myös muistaa huolehtia: 21 mainintakertaaTyösuojelulla tärkeä rooli kriisitilanteessaTyösuojelulla tärkeä rooli kriisitilanteessa: 17 mainintakertaaTärkeä olla saatavilla ja esimerkkinä muilleTärkeä olla saatavilla ja esimerkkinä muille: 16 mainintakertaaTyö vaatii sitkeyttä: toistoja, muistuttelua, kertaustaTyö vaatii sitkeyttä: toistoja, muistuttelua, kertausta: 15 mainintakertaaTarvitaan omaa aktiivisuuttaTarvitaan omaa aktiivisuutta: 11 mainintakertaaMainintojen lukumäärä

Lainauksia vastauksista:


 • Viestinnän tärkeyttä ei voi korostaa liikaa
 • Selkeät ja ymmärrettävät ohjeet reaaliajassa!
 • Asiat pitää tuoda yhteiseen keskusteluun mahdollisimman pian,jottei kenellekään jää epäselväksi miten tulisi toimia.
 • Itsellä on oltava koko ajan asianmukainen ja ajankohtainen tieto saatavilla. Oma aktiivisuus tiedon saannissa ja ajantasaisuudessa.
 • Yhdessä yleensä keksitään ratkaisuja. Kannattaa ottaa mukaan ja kuunnella kaikkia henkilöstöryhmiä.
 • Harmittavasti työsuojelu on jätetty ulkopuolelle
 • Henkilöstön suojaaminen ensiarvoisen tärkeää mahdollisimman hyvin mahdollisuuksien rajoissa.
 • Pitää pysyä rauhallisena ja kyetä hankalassakin tilanteessa olemaan asiantuntija (ei esittää omia arvelujaan). Rauhoitella ja luoda uskoa, että tästäkin selvitään yhdessä.
 • ...

Yhteistyö työterveyshuollon kanssa keskittyi tartuntaepäilyihin

Työsuojelupaneelin mukaan työterveyshuollon tukea on käytetty erityisesti tartuntaepäilytilanteissa. Työpaikat sopivat työterveyshuoltojen kanssa, miten testaukset ja mahdolliset karanteenit toteutetaan. Työterveyshuoltoa käytettiin myös tiedon ja ohjeiden jakajana liittyen esimerkiksi suojautumiseen, riskinarviointiin ja työssä jaksamisen tukeen. Vastakohtana tiiviille työterveysyhteistyölle monet vastaajat mainitsivat, että he eivät ole olleet missään tekemisissä työterveyshuollon kanssa koronatilanteen hallitsemiseksi. (Ks. Kuva 'Yhteistyö työterveyshuollon kanssa')

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Yhteistyö työterveyshuollon kanssa

Lataa data

Missä asioissa olet tehnyt työterveyshuollon kanssa yhteistyötä koronatilanteen hallinnassa?

283 vastausta
020406080100Testauskäytännöt, toiminta tartuntaepäilyssä / sairastuessaTestauskäytännöt, toiminta tartuntaepäilyssä / sairastuessa: 119 mainintakertaaEi missäänEi missään: 60 mainintakertaaOhjeistus ja tiedon jakaminen henkilöstölle tai johdolleOhjeistus ja tiedon jakaminen henkilöstölle tai johdolle: 48 mainintakertaaRiskinarviointi, tarvittavien toimenpiteiden suunnitteluRiskinarviointi, tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu: 24 mainintakertaaOhjeistus käsihygieniaan tai suojautumiseenOhjeistus käsihygieniaan tai suojautumiseen: 16 mainintakertaaTyössä jaksamisen tukeminenTyössä jaksamisen tukeminen: 16 mainintakertaaMainintojen lukumäärä

Lainauksia vastauksista:


 • Sisällytettiin korona-testaus terveydenhuoltosopimukseenne. Työterveyshuollosta on vain tullut yleiset ohjeet testaukseen hakeutumisesta ja testaustilanteissa toimimisesta.
 • Emme ole tehneet työterveyshuollon kanssa yhteistyötä koronatilanteen hallinnassa.
 • Esim. muistilista,mitä pitää ottaa huomioon asiakastyössä koronan aikana.
 • Olen saanut ohjeistuksia jaettavaksi. Webinaareja henkilöstölle.
 • Työterveyshuolto lähettänyt tiedotteita ja suosituksia.
 • Altistumisen vähentämiseksi suunniteltujen toimenpiteiden tarpeen ja vaikutuksen arviointi.
 • Lähinnä ohjeistusta käsi- ym. hygieniaan liittyen.
 • Jaksamisluento keväällä,otettu käyttöön verkon kautta mielenterveyttä tukevat palvelut.
 • ...

Työpaikoilla hyödynnettiin sekä valtakunnallisesti että paikallisesti saatua tietoa

Työsuojelupaneelin avovastauksissa listattiin keskeisiksi koronatietolähteiksi erilaiset viranomaisohjeistukset, kuten THL:n ohjeistukset sekä hallituksen ja ministeriöiden ohjeet. Muita mainittuja lähteitä olivat sairaanhoitopiiri, terveystoimi, kunta, työterveyshuolto, vakuutusyhtiö, oma organisaatio, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus, työnantaja- tai työntekijäjärjestöt sekä aluehallintovirasto.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Keskeiset koronatietolähteet

Lataa data

Mitä koronaan ja sen hallintaan liittyvää tietoa olette hyödyntäneet työpaikallanne?

300 vastausta
020406080100120THL:n ohjeistuksetTHL:n ohjeistukset: 123 mainintakertaaViranomaisohjeetViranomaisohjeet: 56 mainintakertaaHallitus ja ministeriötHallitus ja ministeriöt: 52 mainintakertaaSairaanhoitopiiri, terveystoimi tai kunta, paikalliset ohjeetSairaanhoitopiiri, terveystoimi tai kunta, paikalliset ohjeet: 45 mainintakertaaOman organisaation johto tai asiantuntijatOman organisaation johto tai asiantuntijat: 39 mainintakertaaTyöterveyshuolto tai vakuutusyhtiöTyöterveyshuolto tai vakuutusyhtiö: 39 mainintakertaaTyöterveyslaitos, TyöturvallisuuskeskusTyöterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus: 34 mainintakertaaTyönantaja- tai työntekijäjärjestöTyönantaja- tai työntekijäjärjestö: 21 mainintakertaaAluehallintovirastoAluehallintovirasto: 20 mainintakertaaMainintojen lukumäärä

Sähköposti ja intra työpaikan keskeisiä tiedonvälityskanavia

Jatkuvasti muuttuva koronatilanne toi työpaikoille haasteita tiedon hallintaan ja välittämiseen. Millaisia toimivia keinoja sitten on ollut käytössä tämän jatkuvasti päivittyvän tiedon välittämiseen? Paneelin avovastauksissa sähköposti, työpaikan intra ja erilaiset tiedotustilaisuudet, tietoiskut, infot ja ohjeet olivat useimmiten mainittuja tiedon jakamisen keinoja ja väyliä. Myös tiiviimmät palaverit ja tilannekatsaukset, aktiivinen tilanteen seuranta ja erilaiset vuorovaikutteiset kanavat, kuten Teams, olivat käytössä monella työpaikalla. Lisäksi vastauksissa nousi esiin muun muassa info-tv, perinteinen ilmoitustaulu, WhatsApp-ryhmät, tekstiviestit sekä esimiehet ja valmius-/koronaryhmä keskeisinä tiedon välittäjinä. (Ks. Kuva 'Työpaikan keinot välittää jatkuvasti päivittyvää koronatietoa')

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Työpaikan keinot välittää jatkuvasti päivittyvää koronatietoa

Lataa data

Koronatilanne muuttuu jatkuvasti. Millaisia toimivia keinoja työpaikallasi on ollut käytössä tämän jatkuvasti päivittyvän tiedon välittämiseen?

411 vastausta
020406080100120SähköpostiSähköposti: 130 mainintakertaaIntraIntra: 115 mainintakertaaTiedotustilaisuudet, tietoiskut, infot, ohjeetTiedotustilaisuudet, tietoiskut, infot, ohjeet: 104 mainintakertaaTiiviimmät palaverit ja tilannetsekitTiiviimmät palaverit ja tilannetsekit: 70 mainintakertaaAktiivinen tilanteen seurantaAktiivinen tilanteen seuranta: 64 mainintakertaaVuorovaikutteiset kanavatVuorovaikutteiset kanavat: 54 mainintakertaaInfo-tv, ilmoitustaulu, info-kansioInfo-tv, ilmoitustaulu, info-kansio: 49 mainintakertaaWhatsApp, tekstiviestit ymvWhatsApp, tekstiviestit ymv: 45 mainintakertaaEsimiehet tiedon välittäjinä, esimieskoulutuksetEsimiehet tiedon välittäjinä, esimieskoulutukset: 36 mainintakertaaValmius- / koronaryhmäValmius- / koronaryhmä: 30 mainintakertaaMainintojen lukumäärä

Lainauksia vastauksista:


 • Henkilöstöpäällikkö lähettää tarvittavat muuttuvat yleiset ohjeistuksen sähköpostilla henkilöstölle ja ne on myös Intranetissä.
 • Yhteinen info kerätty Intraan kaikkien saataville.
 • Koko henkilöstölle suunnittelut webinaarit,joissa johto ja asiantuntijat,turvallisuus ja työterveyshuolto keskustelevat koronatilanteesta.
 • Koko konsernin covid katsaukset viikottain, jossa käsitellään koko firman kannalta asiaa.
 • Työsuojeluryhmä seuraa uutisointia ja reagoi sen mukaisesti.
 • Sisäisen tv nonstoppina pyörivät infot
 • Tarvittaessa on lähetetty tekstiviesti kaikille.
 • Esimiehet saavat ajankohtaisen tiedon ja tiedottavat henkilöstölle.
 • Koronaryhmämme kokoontuu kerran viikossa.
 • ...

Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita käsittelevä kysely. Vuonna 2020 vaihtuvana teemana oli työsuojelutoiminta koronatilanteessa (n=572).