LYHTY-hankkeessa haasteeksi otettiin alakohtaisten syiden etsiminen lyhyisiin sairauspoissaoloihin. Tuloksista ilmenee, että alasta riippumatta lyhyiden sairauspoissaolojen yleisimmät syyt ovat samoja tai hyvin samankaltaisia. Kaikilla kuudella tutkitulla alalla yleisin syy lyhyisiin sairauspoissaoloihin olivat hengityselinten sairaudet. Hengityselinten sairauksien merkitys lyhyiden sairauspoissaolojen syynä korostui erityisesti varhaiskasvatuksessa sekä opetus- ja asiantuntijatyössä.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Lyhyet sairauspoissaolot eri aloilla

Lataa data

Vertailtavat alat ja vuodet

kaikki alat
kaikki
Ruokapalvelut
kaikki

Kuvaajien selitteistä voi hiirellä valitsemalla piilottaa, näyttää tai korostaa yksittäisiä mittaussarjoja.

Poissaolopäivien kuukausittainen jakauma ja diagnoosiluokat
Kuvaajassa näytetään enintään viisi yleisintä diagnoosiluokkaa. Alle viiden poissaolopäivän osuudet on yksityisyyden suojan vuoksi yhdistetty Muut diagnoosit -luokkaan.
Kuukausi123456789101112Osuus poissaolopäivistä (%)0123456789101112
kaikki alat:
Hengityselinten sairaudet
Tuki&liik.elin ja sidek.sair
Tartunta- ja loistauteja
Oireet, sair.merk. & löydökset
Psykiatria
Muut diagnoosit
Ruokapalvelut:
Hengityselinten sairaudet
Tuki&liik.elin ja sidek.sair
Tartunta- ja loistauteja
Oireet, sair.merk. & löydökset
Psykiatria
Muut diagnoosit
Poissaolopäivien viikonpäiväkohtainen jakauma ja diagnoosiluokat
Kuvaajassa näytetään enintään viisi yleisintä diagnoosiluokkaa. Alle viiden poissaolopäivän osuudet on yksityisyyden suojan vuoksi yhdistetty Muut diagnoosit -luokkaan.
ViikonpäivämatiketopelasuOsuus poissaolopäivistä (%)02468101214161820
kaikki alat:
Hengityselinten sairaudet
Tuki&liik.elin ja sidek.sair
Tartunta- ja loistauteja
Oireet, sair.merk. & löydökset
Psykiatria
Muut diagnoosit
Ruokapalvelut:
Hengityselinten sairaudet
Tuki&liik.elin ja sidek.sair
Tartunta- ja loistauteja
Oireet, sair.merk. & löydökset
Psykiatria
Muut diagnoosit
Poissaolopäivien yleisimmät diagnoosiluokat
Kuvaajassa näytetään enintään kymmenen yleisintä diagnoosiluokkaa. Alle viiden poissaolopäivän osuudet on yksityisyyden suojan vuoksi jätetty pois.
Hengityselinten sairaudetTuki&liik.elin jasidek.sairTartunta- ja loistautejaOireet, sair.merk. &löydöksetPsykiatriaVammat, myrkytykset yms.Hermoston sairaudetRuuansulatuselintensairaudetVerenkiertoelintensairaudetRaskaus, synnytys jalapsivuotOsuus poissaolopäivistä (%)0510152025303540kaikki alatRuokapalvelut

Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet puolestaan korostuivat ruokapalveluissa, elintarvikealalla sekä raskaassa ja kevyessä tehdastyössä. Kaikilla kuudella tutkitulla alalla erilaiset infektiot olivat vahvasti edustettuna. Merkillepantavaa on se, että vuonna 2020 tartunta- ja loistautien osuus lyhyiden sairauspoissaolojen syynä pieneni verrattaessa vuosien 2017 ja 2018 tietoihin.

Opetus- ja asiantuntijatyössä lyhyiden sairauspoissaolojen merkittäviksi syiksi vertailussa kaikkien nyt tutkittujen alojen tietoihin nousevat mielen hyvinvoinnin haasteet. Opetus- ja asiantuntijatyön osalta tulokset poikkesivat koko aineistoon verrattuna myös siltä osin, että opetusalalla muodostui toukokuulle poissaolopiikki.

Tietoja voidaan vertailla myös vuositasolla 2017, 2018 ja 2020 osalta. Vuositason vertailussa voidaan todeta, että vuosi 2020 oli poikkeuksellinen erityisesti tartunta- ja loistautien osalta. Kyseisenä vuonna tartunta- ja loistauteja kohdattiin vähemmän kuin muina vertailuvuosina. Syitä tähän voi olla esimerkiksi lisääntynyt tehokas hygienia, osallistumisrajoitukset sekä etätyö.

Laaja pitkittäisaineisto Kokkolan ja Pietarsaaren alueilta vuosilta 2017–2020 on kerätty ESR- ja TSR-rahoitetussa LYHTY – Lyhyiden työpoissaolojen ennaltaehkäisy -hankkeessa. Tämän analyysin perustana oleva aineisto kattaa varhaiskasvatuksen, opetus- ja asiantuntijatyön, ruokapalveluiden, kevyen ja raskaan tehdastyön sekä elintarvikealan yhteensä 17 088 lyhyttä sairauspoissaolojaksoa. Poissaolojaksojen pituus on rajattu 1–10 päivään. Tiedot kerättiin vuosittain työterveyslaitoksien ja yritysten järjestelmistä, ja ne käsiteltiin tekoälyohjelmiston avulla.

Lyhyiden sairauspoissaolojen vaikutus yksilöön, työyhteisöön ja yrityksen kustannuksiin on merkittävä. Lyhyet sairauspoissaolot osittain ennakoivat pitkiä poissaoloja, joten jo alkuvaiheessa tunnistetut riskit poissaolotietojen pohjalta voivat luoda huomattavia välittömiä ja välillisiä säästöjä. Hyvinvoivat työntekijät sitoutuvat työpaikkaansa, ja viestivät myönteisestä työympäristöstä, mikä tukee myös uusien työntekijöiden rekrytointia.