Aineisto
22.3.2023

Työn imu

KUVAUS

Aineisto on kerätty Työterveyslaitoksen Työn imu -testillä, joka on vapaasti saatavilla oleva itsearviointiväline. Tammikuussa 2010 julkaistu testi sisältää yhdeksän kysymystä koskien työn imua, neljä kysymystä koskien vastaajan hyvinvointia ja kuusi kysymystä koskien vastaajan taustatietoja. Testi antaa vastaajalle henkilökohtaisen palautteen hänen kokemastaan työn imusta suhteutettuna vertailuryhmän tuloksiin.

Työn imulla tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä, jota luonnehtivat tarmokkuuden, omistautumisen ja uppoutumisen kokemukset. Se kuvaa työn kokemista merkityksellisenä sekä työhön liittyvää innostumista ja iloa. Toisin kuin vakavat työpahoinvoinnin oireet työn imu on melko yleistä työpaikoilla ja useimmat meistä kokevat sitä ainakin aika ajoin. Työn imun pistemäärä/asteikko määritellään nollasta kuuteen (0–6).

Työn imu

Työn imu

MITÄ MITTARIT ESITTÄVÄT

Mittaristo mahdollistaa suomalaisten kokeman työn imun yleisyyden tarkastelun koko vastaajajoukossa. Koska työn imun kolme ulottuvuutta (tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen) ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, esitetään kuvaajissa vakiintuneen käytännön mukaisesti koko työn imun tulokset.

Ylintä kuvaajaa tarkastelemalla saadaan selville, kuinka monella prosentilla vastaajista työn imun taso on hyvin matala, melko matala, keskinkertainen, melko korkea ja korkea. Eri väreillä esitetyt tasot, kuten hyvin matala tai keskinkertainen, perustuvat raja-arvoineen työn imun kokemusten yleisyyteen. Esimerkiksi hyvin matala viittaa kerran viikossa tai sitäkin harvemmin koettuun työn imuun, kun taas korkea työn imu viittaa keskimäärin päivittäin koettuun työn imuun. Tuloksia on mahdollista suodattaa työsuhteen luonteen, sukupuolen sekä kahdeksan erilaisen vastaajien taustatietoja koskevan luokan perusteella. Suodatusvaihtoehtojen ollessa valittuina voit vertailla tuloksia kaikkien vastaajien tuloksiin.

Alemmissa kuvaajissa voit tarkastella ryhmäkohtaisia keskimääräisiä työn imun pistemääriä 10 erilaisen taustamuuttujan perusteella. Taustamuuttujista kuusi liittyy vastaajan sosiodemografiseen taustaan ja neljä hänen terveyteensä sekä hyvinvointiinsa. Vastaajaryhmien keskimääriä testituloksia on mahdollista suodattaa työsuhteen tyypin sekä sukupuolen perusteella. Mahdollisuus suodattaa tuloksia muun tai määrittelemättömän sukupuolen perusteella on kuitenkin jätetty pois pienen vastaajajoukon vuoksi. Tämän ryhmän keskimääräiset tulokset ovat nähtävissä valitsemalla kaikki sukupuolet. Eri vastaajaryhmien koot ovat nähtävissä ladattavasta datasta.

Esitetyt tulokset perustuvat otokseen noin 60 000 anonyymista testivastauksesta vuosilta 2017–2021. Tuloksia tulkitessa on hyvä huomioida, että aineisto ei ole edustava otos suomalaisista tai tietyllä aloilla työskentelevistä. Esimerkiksi samat vastaajat ovat voineet vastata testiin useita kertoja. Jatkuvasti kertyvä aineisto päivitetään Työelämätietoon kerran vuodessa.

LUE LISÄÄ

Työn imu: https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/tyon-imu
Työn imu -testi: https://www.ttl.fi/tyon-imu-testi#no-back

Lue lisää

Yhteystiedot

Jari Hakanen

+358 30 474 2453

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää
Analyysi
16.11.2023

Mielenterveys on moniulotteinen työelämäkysymys

Mielen hyvinvointi on työkyvyn kulmakiviä, mutta mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä haaste työelämälle. Työelämätiedosta löydät monipuolista tietoa niin mielenterveyshäiriöiden esiintyvyydestä, mielenterveyden riskitekijöistä kuin henkisistä voimavaratekijöistä.

Alateemat