Aineisto
11.10.2022

Työn psykososiaaliset tekijät

Työn psykososiaaliset tekijät

Molemmat
Kaikki
Naisten mediaaniMiesten mediaaniKuormittamaton työAktiivinen työ 'Passiivinen työKuormittava työ 'Työn vaatimukset11.522.533.544.55Työn hallinta11.522.533.544.55miehetnaiset

Työn psykososiaalisten tekijöiden tietokannan tiedon perusteella voidaan kartoittaa työkyvyttömyyteen mahdollisesti vaikuttavia työn psykososiaalisia tekijöitä ja suunnitella ehkäiseviä toimenpiteitä

Kuvaus

Työn psykososiaalisten tekijöiden aineisto eli Työn psykososiaalisten tekijöiden matriisi kertoo työntekijöiden altistumisesta psykososiaalisille tekijöille eri ammateissa. Matriisin avulla voidaan tunnistaa eri tavoin altistuneita ammattiryhmiä ja suunnitella psykososiaalista kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä.

Aineisto perustuu haastatteluihin, joissa tutkittavilta kysyttiin tärkeimpien psykososiaalisten tekijöiden esiintymistä heidän työssään. Tiedot saatiin kaikkiaan 365 ammatille ja ne kattavat 82 % kaikista ammattiryhmistä. Haastateltaviksi valittiin edustava otos suomalaisesta väestöstä. Tieto on kerätty vuonna 2000.

Mitä mittarit esittävät?

Psykososiaalisten tekijöiden tietokanta sisältää kaksi kuormitustekijää. X-akseli kuvaa työn vaatimuksia ja Y-akseli työn hallintaa. Työn vaatimuksiin sisällytettiin neljä kysymystä: "kova työteko", "kohtuuton työmäärä", "ei tarpeeksi aikaa saada työ tehdyksi" ja "kiivastahtinen työ". Työn hallintaan sisällytettiin vaikuttamismahdollisuudet ("mahdollisuus tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä", "vapaus päättää, miten tekee oman työn" ja "paljon omiin töihin liittyvää sananvaltaa") ja kehittymismahdollisuudet ("työ vaatii, että opin uusia asioita", "työ edellyttää luovuutta", "työ vaatii pitkälle kehittyneitä taitoja", "työssä saa tehdä erilaisia asioita", "mahdollisuus kehittää itselle ominaisia erityiskykyjä").

Kaikissa alkuperäisissä kysymyksissä on käytetty viisiportaista asteikkoa (täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä). Vastausten arvot vaihtelevat välillä 1–5. Työn vaatimuksille ja työn hallinnalle on laskettu niihin sisällytettyjen kysymysten vastausarvojen keskiarvo. Matala arvo tarkoittaa vähäisiä työn vaatimuksia tai hallintaa ja korkea arvo suuria työn vaatimuksia ja korkeaa työn hallintaa.

Työstressimalli

Psyykkisellä stressillä tarkoitetaan epätasapainoa ulkoisten haasteiden ja omien voimavarojen välillä. Työterveyden alalla on eniten tutkittu Karasekin työstressimallia. Se koostuu kahdesta psykososiaalisesta työympäristöön kuuluvasta osasta: työn vaatimuksista ja työn hallinnasta. Työn vaatimukset sisältävät työmäärän ja työn hallinta työntekijän vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet. Mallin mukaan stressiä aiheuttavat työn asettamat suuret vaatimukset ja vähäiset vaikutusmahdollisuudet.

Kuormittamattomasta työstä puhutaan silloin, kun työn vaatimukset ovat vähäiset ja työn hallinta korkea. Passiivisessa työssä sekä työn vaatimukset että työn hallinta ovat vähäisiä. Aktiivisessa työssä työn vaatimukset ovat suuret ja työn hallinta korkea. Kuormittavassa työssä työn vaatimukset ovat suuret ja työn hallinta vähäistä.

Kirjallisuusviitteet

Honkonen T, Lindström K, Kivimäki M. Psykososiaalinen työkuormitus mielenterveyden häiriöiden etiologiassa. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2003;119(14):1327-1333.

Karasek RA, Theorell T. Health workers: stress productivity and the recontruction of working life. New York: Basic Books, 1990.

Solovieva S, Pensola T, Kausto J, Shiri R, Heliövaara M, Burdorf A, Husgafvel-Pursiainen K, Viikari-Juntura E. Evaluation of the validity of job exposure matrix for psychosocial factors at work. PLoS One. 2014 Sep 30;9(9):e108987. doi: 10.1371/journal.pone.0108987. eCollection 2014. PMID: 25268276.

Lue lisää

Yhteystiedot

Svetlana Solovieva

+358 30 474 2402

Taina Leinonen

+358 30 474 2030

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää

Työn fyysiset kuormitustekijät

Vertaile kuormitustekijöitä ammateittain

Analyysi
16.11.2023

Mielenterveys on moniulotteinen työelämäkysymys

Mielen hyvinvointi on työkyvyn kulmakiviä, mutta mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä haaste työelämälle. Työelämätiedosta löydät monipuolista tietoa niin mielenterveyshäiriöiden esiintyvyydestä, mielenterveyden riskitekijöistä kuin henkisistä voimavaratekijöistä.

Alateemat
Aineisto
18.10.2023

FINJEM (Finnish job-exposure matrix) -työaltistematriisi vuosille 1945-2015

FINJEM-työaltistematriisi kertoo ammattikohtaisia arvioita altistuneiden määrästä ja altistumistasoista. Yleisimmille työssä esiintyville kemiallisille ja fysikaalisille altisteille on esitetty arvioita eri aikajaksoille