Työikäisten työkykyä ja työllistymistä tukevilla monialaisilla palveluilla pyritään tukemaan työssä jatkamista, kuntoutumista, kouluttautumista ja työllistymistä. Monien eri osatekijöiden yhteistoiminnan seurauksena muodostuvia interventioita – vaikkapa terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa ja työ- ja elinkeinopalveluja yhdisteleviä kokeiluja – kutsutaan komplekseiksi interventioiksi.

Kompleksisten interventioiden arvioinnissa tulee huomioida, että toimeenpano tapahtuu paikallisissa toimintaympäristöissä ja eri viranomaisten, ammattilaisten, palveluntuottajien, työpaikkojen ja yksilöiden vuorovaikutuksessa. Vaikutusmekanismien havaitseminen ja analysoiminen edellyttävät käytännössä toiminnan toimeenpanon ja sen vaikutuksen yhtäaikaista monimenetelmällistä ja -näkökulmaista tutkimusta, mihin oheinen prosessiarvioinnin malli (Kuva 1) soveltuu.

Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi WorkingMIX -tutkimushankkeessamme toteutettua monialaisten palveluiden vaikutusten ja vaikuttavuuden tutkimusta tarkastellaan kompleksisen prosessin arvioinnin mallin kautta. Oheen kootut tulokset toimintaympäristöstä, toimeenpanosta ja vaikutusmekanismeista voivat vaikuttaa siihen, miten monialaiselle palvelulle asetettu tavoite saavutetaan eli vaikutuksiin.

Tavoitteenamme on tuoda kompleksisten interventioiden arviointikehikko työvälineeksi käytännön toimijoille ja tutkijoille monialaisten palvelujen vaikutusten arviointiin ja kehittämiseen.

Monialaiset työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelut – esimerkki kompleksista interventiosta

Monialaisten palveluiden vaikutuksiin liittyvät syy-seuraus-oletukset ovat moninaisia, eri tieteenalojen ja toimijoiden käytännön kokemuksiin pohjautuvia. Syyseuraus-oletusten lisäksi on tärkeää huomioida toimintaympäristön, vaikutusmekanismien ja toimeenpanon osuutta vaikutusten syntyyn: minkälaisten toimintaympäristöön kytkeytyvien vaikutusmekanisminen kautta tulokset syntyvät tai jäävät syntymättä.

Kuva 1. Prosessiarvioinnin malli

Kuva 1. Prosessiarvioinnin malli

Monialaisten palveluiden kokonaisuutta toimeenpannaan toimenpideohjeiden ja paikallisten ja alueellisten käytäntöjen pohjalta. Toimeenpano käsittää sen, mitä tehdään ja miten tehdään. Suomessa on useita kaupunki- tai maakuntakohtaisia järjestämistapoja, joissa toimenpiteitä sovitetaan asiakkaan kulloiseenkin tarpeeseen ja tavoitteeseen. Toimeenpanoa arvioitaessa kiinnostuksen kohteena on, miten ja kuinka paljon palvelussa toteutuu sisältösuunnitelmaan tai aiottuun verrattuna, saavutettiinko toimenpiteiden kohderyhmä, ja mitkä toimintaympäristötekijät, kuten esimerkiksi yhteistyön sujuvuus vaikuttivat palveluun.

Toimintaympäristöön kytkeytyvissä interventioiden lopputuloksen syntyyn vaikuttavissa vaikutusmekanismeissa on kyse siitä, kuinka monialaiset palvelut tuottavat vaikutusta, miten vaikutukset syntyivät ja ovatko vaikutuksia tuottavat mekanismit toistettavissa toisaalla. Onko vaikutus toimenpiteiden kohdeasiakasryhmään odotetun kaltainen vai onko seurauksena jotain odottamatonta? Seuraako toimenpiteistä vaikutuksia jollekin muille ryhmille kuin toimenpiteen asiakkaille? Millaisten tekijöiden ja mekanismien seurauksena vaikutukset syntyivät? Syntyikö vaikutus asiakkaan osallistumisesta monialaisiin palveluihin tai jäikö vaikutus syntymättä siksi, että asiakkaan osallistumista tukevaa yhteistoimintaa ei ollut? Löytyykö monialaisten palveluiden ja asiakkaan oman muutosprosessin väliltä muutosta edistäviä tai estäviä tekijöitä?

Monialaisten palveluiden vaikutuksia voidaan arvioida väestötasolla karkeimmillaan hyödyntäen esimerkiksi rekisteritietoa työllistymisestä. Herkkyyttä muutosten ja vaikutusten mittaamiseen saadaan hyödyntämällä tarkempia mittareita, jotka sopivat tuotetun palvelun yhteyteen. Hankkeessamme tuotiin esiin esimerkiksi Kykyviisarin mahdollisuuksia tuottaa palveluiden vaikuttavuuden arviointiin liittyvää tietoa.

Toimiva yhdistelmä – esimerkkinä monialaiset työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelut

Ohessa WorkingMIX -tutkimushankkeen tuloksia on tuotu prosessiarvioinnin kehikkoon. Monipuolisen, moniaineistoisen ja monimenetelmäisen tutkimushankkeen tuloksena syntyi lisätietoa monialaisista palveluista, niiden vaikutuksista ja vaikutuksiin vaikuttavista tekijöistä. Tuloksia on jaoteltu sen mukaan, koskevatko ne ensisijaisesti koko yhteiskunnallista palvelujärjestelmää, paikallisten toimeenpanijoiden yhteistyötä vai käytännön asiakastyötä.

Valitse toiminta
Valitse tulosten jako
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
AINEISTO
  • Pohjoismaiset mallit- kirjallisuuskatsaus (77 julkaisua)
  • Työkyvyn ja työllistymisen tuen ohjausasiantuntijat -kysely (vastanneet N=242, vastausprosentti 35 %) - ja haastattelu (15 yksilöhaastattelua)
  • TYP-johdon haastattelu (4 ryhmähaastattelua, 7 yksilöhaastattelua)
  • Skenaariotyöpaja-aineisto (2 työpajaa) ja skenaarioiden implementaatiotutkimus (15 yksilöhaastattelua)
ESIIN NOUSSEET TEEMAT
  • Odotuksia muokkaavat: tietopohja, toimeentulo ja sen varmistaminen, työllistymistavoitteiden asettaminen, hallinnon tavoitteet, joita ei välttämä ole ilmaistu
  • Vaikuttavia tekijöitä: tietopohja, asiakkaan asema, yhteistyörakenne ja johtaminen, ammattilaisten osaaminen ja toimintavalmiudet nivelvaiheissa, teknologiset ratkaisut
TULOKSET (palvelujärjestelmä)
  • Palveluintegraation nykytila on pirstaleinen ja alueelliset erot huomattavia

Kuva 2. WorkingMix-tutkimushankkeen tuloksia