Yötyön esiintyminen ikääntyvillä SOTE-sektorilla

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tehdään eniten yötyötä Suomessa. Tänään julkistetun Työajat sosiaali- ja terveysalalla -aineiston perusteella 55-64-vuotiaat vuorotyöntekijät tekevät vähemmän yövuoroja SOTE-alalla kuin 25-34-vuotiaat. Ikääntyneillä oli myös vähemmän peräkkäisiä yövuoroja. Yötyön määrä SOTE-alalla on kuitenkin yleisesti ottaen kasvussa, vaikka vaikutusmahdollisuudet työaikoihin ovat lisääntyneet viime vuosina erityisesti ns. yhteisöllistä vuorosuunnittelua käyttävillä työpaikoilla.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Työajat sosiaali- ja terveysalalla

Lataa data
Yötyö
Kaikki
Kaikki
55-64

Pystyakseli kuvaa kuormitustason yleisyyttä työntekijöillä keskimäärin. Huomaa, että pystyakselin alkuosa ei välttämättä ole näkyvissä. Vanhimman ikäryhmän (65–74) pienuuden takia sitä ei ole mahdollista tarkastella sukupuolittain suodatettuna.

Yötyö
Vuosi200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022Yleisyys keskimäärin, %3035404550556065707580859095100Yövuorojen määrä(vain vuorotyö)0–2 kpl/kk>2–4 kpl/kk>4–8 kpl/kkyli 8 kpl/kk
Vuosi200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022Yleisyys keskimäärin, %3035404550556065707580859095100Peräkkäisten yövuorojen määrä(vain vuorotyö)1–2 kpl3 kpl4–5 kplyli 5 kpl

Työaikoihin liittyvät vaikutusmahdollisuudet tukevat ikääntyvien työkykyä

Toukokuussa päättyneessä EU-hankkeessa COADAPT Työterveyslaitos tutki ikääntymistä vuorotyössä ja ns. yhteisöllisen vuorosuunnittelun vaikutuksia terveydenhuollossa. Ikääntyminen jo 40-vuoden iästä lähtien lisäsi esim. unilääkkeiden käyttöä ja pitkiä sairauspoissaoloja yötyötä sisältävässä vuorotyössä enemmän kuin päivätyössä. Koska ikääntyvät vuorotyöntekijät näyttävät ajan myötä hakeutuvan pois yötyöstä, yhteisöllinen vuorosuunnittelu, jossa työntekijä voi itse vaikuttaa oman vuorolistan suunnitteluun normaalia paremmin, oli hankkeen erityisen kiinnostuksen kohteena. Tulosten mukaan yhteisöllinen vuorosuunnittelu lisäsi vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin, vähensi sairauspoissaoloja, työstressiä ja unihäiriöitä, sekä paransi koettua työkykyä. Työaikoihin liittyvien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen vaikutukset olivat kuitenkin varsin samaa luokka niin nuorilla kuin vanhemmillakin työntekijöillä, joskin ikääntyneillä oli unettomuutta ja työkykyyn liittyviä ongelma nuoria enemmän. Esim. 55-vuotiailla tai sitä vanhemmilla, jotka käyttivät yhteisöllistä vuorosuunnittelua, oli 42% alhaisempi riski alentuneesta työkyvystä verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet yhteisöllistä vuorosuunnittelua.

Suositukset ikääntyvien vuorotyöntekijöiden työkyvyn ja työurien tukemiseksi

Työterveyslaitos on tänään päivittänyt Työaikojen kuormittavuuden arviointiin liittyvät Työaikojen liikennevalo -suositukset. Suosittelemme yli 50-vuotiaille:

  • mahdollisuutta tehdä vähemmän yötyötä
  • mahdollisuutta tarvittaessa lyhyempään kokonaistyöaikaan ja lyhyempiin työvuoroihin
  • lyhyiden työvuorovälien välttämistä riittävän palautumisen mahdollistamiseksi

Ikääntyvien työntekijöiden työn kuormittavuuden vähentäminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen työaikoihin SOTE-sektorilla tukevat työhön osallistumista ja työurien pidentämistä.