Aineisto
27.4.2023

Palvelualojen työntekijöiden työhyvinvointi ja osaaminen

Palvelualojen työntekijöiden työhyvinvointi ja osaaminen

Lataa data
Työhyvinvointi ja osaaminen palvelualoilla -tutkimushankkeessa kerätty kyselyaineisto päivittää tilannekuvan yksityisten palvelualojen työntekijöiden työstä, työhyvinvoinnista ja osaamisesta 2020-luvun alussa. Vuonna 2022 kerätty poikkileikkausaineisto tarjoaa näkymän työhyvinvointiin, osaamiseen, työyhteisöjen toimintaan, johtamiseen ja koettuihin muutoksiin yksityisten palvelualojen työntekijöiden näkökulmasta.

Kuvaus

Viime vuosina COVID19-pandemian ja sittemmin Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan kiihdyttämät muutokset palveluiden hinnoissa, kysynnässä ja tarjonnassa, sekä aikaisemmin toteutetut aukiolojen säätelyn purku, ovat muuttaneet työtä ja työnteon olosuhteita palvelualoilla. Nämä puolestaan haastavat työhyvinvointia, osaamista ja työn tuottavuutta sekä näiden tukemista työkykyjohtamisen keinoin. Työhyvinvointi ja osaaminen palvelualoilla -aineisto päivittää tilannekuvaa palvelualoilla tehtävästä työstä sekä siihen linkittyvästä työhyvinvoinnista, osaamisesta ja ammattilaisuudesta 2020-luvulla.

Aineisto tarjoaa katsauksen yksityisten palvelualojen työhön. Yksityiset palvelualat sisältävät kaupan alan, matkailu- ja ravintola-alan, kiinteistöpalvelualan, vartiointialan sekä kokoelman muita pienempiä aloja.

Tutkimuksen toteutti Työterveyslaitos Työsuojelurahaston, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n, Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n, Kiinteistötyönantajat ry:n, ja neljän tutkimuksessa mukana olleen yrityksen rahoittamana.

Mitä mittarit esittävät

Kyselyaineisto on kerätty vuoden 2022 toukokuussa. Kyselyyn vastasi 3662 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n jäsentä, jotka työskentelivät kaupan alalla, matkailu- ja ravintola-alalla, kiinteistöpalvelualalla, vartiointialalla tai muilla yksityisillä palvelualoilla. Tarkasteltava aineisto on 80 prosentin satunnaisotos kokonaisaineistosta. Satunnaisotanta kokonaisaineistosta takaa yksittäisen vastaajan anonymiteetin.

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajan työhön, työsuhteeseen, -aikaan, -yhteisöön, -hyvinvointiin sekä ammattilaisuuteen, osaamiseen, uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja työtä kohdanneisiin muutoksiin liittyviä näkemyksiä. Vastausvaihtoehdot vaihtelevat kysymyskohtaisesti. Kunkin vastausjakauman kohdalla voi nähdä, mitkä vastausvaihtoehdot kuhunkin kysymykseen ovat olleet. Kyselyvastaukset esitetään vastausvaihtoehtojen prosenttijakaumina.

Aineistoa voi tarkastella sukupuolen, iän, toimialan, koulutustason, työsuhteen laadun, työpaikan sijainnin, toimipisteen työntekijöiden määrän, sekä esihenkilöaseman mukaisesti.

Tähän Työelämätieto-palvelun datasivuun liittyy myös analyysisivu: Yksityisten palvelualojen työ muutoksessa.

Lue lisää

Yhteystiedot

Jarno Turunen

+358 30 474 2358

Sara Lindström

+358 30 474 2404

Irmeli Pehkonen

+358 30 474 2415

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää

Yksityisten palvelualojen työ muutoksessa

Yksityisten palvelualojen työvoiman turvaaminen edellyttää nykyisten työntekijöiden hyvinvoinnin ja osaamisen varmistamista sekä uusien työntekijöiden rekrytointia ja perehdytystä.