Material
28.10.2021

Exponering för cancerframkallande ämnen i arbetet

Antal exponerade personer efter område och näringsgren

Ladda ner data

Andel av antalet sysselsatta

Antal exponerade personer i område
201020112012201320142015201620172018201915002000250030003500400045005000550060006500Norra FinlandVästra och Inre FinlandÖstra FinlandSydvästra FinlandSödra Finland
2019
Ansvarsområdena för arbetarskyddet
3,0003,5004,0004,5005,0005,500Antal exponerade personer i områdeAnsvarsområden för arbetarskyddet: Norra Finland Antal exponerade personer: 4902Ansvarsområden för arbetarskyddet: Östra Finland Antal exponerade personer: 2509Ansvarsområden för arbetarskyddet: Västra och Inre Finland Antal exponerade personer: 3835Ansvarsområden för arbetarskyddet: Sydvästra Finland Antal exponerade personer: 3278Ansvarsområden för arbetarskyddet: Södra Finland Antal exponerade personer: 5948Ansvarsområden för arbetarskyddet: Sydvästra Finland Antal exponerade personer: 3278
De vanligaste näringsgrenarna

Hela Finland

Antal exponerade personer i näringsgren
TillverkningByggverksamhetOffentlig förvaltning ochförsvar; obligatorisksocialförsäkringUtvinning av mineralVerksamhet inom juridik,ekonomi, vetenskap ochteknik010002000300040005000600070008000900010000
Antal exponerade personer per annställda i näringsgren
Utvinning av mineralVattenförsörjning;avloppsrening,avfallshantering ochsaneringTillverkningFörsörjning av el, gas,värme och kylaOffentlig förvaltning ochförsvar; obligatorisksocialförsäkring020406080100120140160180200220240260280

Exponeringar efter yrke, exponering eller näringsgren

Ladda ner data
Yrke
2019

De vanligaste yrkena

27061498860740735722688575572506Svetsare ochgasskärareMaskinmontörer och-reparatörer(jordbruks- och i...Gruv- ochstenbrottsarbetareMotorfordonsmontöreroch -reparatörerLaboranter m.fl.BrandmänProcessoperatörerinom metallindustriGrovplåtslagare ochstålkonstruktionsmontörerSjukskötareÖvrigabyggnadsarbetareAntal exponerade personer050010001500200025003000
Svetsare och gasskärare

Antal exponeringar i yrke

48562145070Label 3MänKvinnorTillsammansAntal exponeringsfall05001000150020002500300035004000450050005500

De vanligaste exponeringarna i yrket

Tillsammans

26402293393932Krom(VI)föreningarNickel och dessoorganiska föreningarKadmium och dessföreningarPolycykliskaaromatiska kolväterArsen och dessoorganiska föreningarAntal exponeringsfall0100020003000

I det lagstadgade ASA-registret som Arbetshälsoinstitutet upprätthåller finns det information om personer som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom.

Beskrivning

ASA-registret innehåller information om exponerande ämnen och arbetsprocesser samt arbetstagare som exponeras. Informationen i registret kommer från arbetsgivarna, som gör en exponeringsbedömning och årligen retroaktivt meddelar de exponerade till registret. På denna sida har det av informationen i ASA-registret sammanställts ett öppet laddningsbart dataset samt grafiska presentationer, genom vilka antalet exponeringar för cancerframkallande ämnen kan granskas mot olika variabler.

ASA-registret grundar sig på lagen om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom (452/2020). Lagen förpliktar arbetsgivaren att föra en egen förteckning över sådana agenser som medför risk för cancersjukdom och mutagena ämnen som används på arbetsplatsen samt över de arbetstagare som exponeras för dessa.

Det bör observeras att detta öppet tillgängliga datamaterial från åren 2010–2019 baserar sig på tidigare bestämmelser, enligt vilka de som hade exponerats för de ämnen som angavs i social- och hälsovårdsministeriets beslut anmäldes till registret. Från materialet saknas dessutom arbetstagare som har anmälts exponerade för tobaksrök i omgivningen. Definitionen av de ämnen som ska anmälas till ASA-registret ändrades år 2020 (nya ASA-lagen 452/2020). Informationen i enlighet med den nya lagen samlas i registret först från och med år 2020.

Vad visar indikatorerna?

Materialet består av anmälningar som gjorts till ASA-registret 2010–2019. Det årliga antalet arbetstagare som har anmälts exponerade inom olika arbetarskyddsansvarsområden visas både som antal och som relativa tal (per 1 000 anställda). Dessutom presenteras arbetstagarnas näringsgrensspecifika fördelning per arbetarskyddsansvarsområde.

Den agensspecifika informationen anknuten till yrkeskategorin (Yrkesklassificering 2010, 4-siffrig nivå) och näringsgrenen (Näringsgrensindelning 2008, huvudkategorinivå). Mätarna visar även de vanligaste yrkena, de vanligaste agenserna och de vanligaste näringsgrenarna för dem som anmälts exponerade.

Antalet förvärvsarbetande har erhållits av Statistikcentralen. Eftersom anmälningar till registret även kan komma retroaktivt uppdateras informationen i registret kontinuerligt. Datamaterialet motsvarar läget som gällde 4.6.2021 för exponeringsinformationen rörande 2010–2019.

Denna datasida för Arbetslivskunskap-tjänsten har även en analyssida: Antalet personer som exponeras för cancerframkallande ämnen i sitt arbete har ökat under åren 2010–2019.

Tack

Denna webbsida i Arbetslivskunskaps-tjänsten har delvis finansierats av Cancerstiftelsen. Även Finlands Cancerregister har deltagit i planeringen av arbetet.

Mer information

Kontaktuppgifter

Sanni Uuksulainen

+358 46 850 5123

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor

Antalet personer som exponeras för cancerframkallande ämnen i sitt arbete har ökat under åren 2010–2019

Ökningen förklaras i huvudsak av ökningen i antalet anställda inom gruvindustrin i Norra Finland. Antalet som anmäldes exponerade för asbest nästan tredubblades under granskningsperioden.

Arbetsexponeringsmatrisen FINJEM (Finnish job-exposure matrix) åren 1945-2015

Arbetsexponeringsmatrisen FINJEM innehåller yrkesspecifika bedömningar om antalet exponerade och om exponeringsnivån. En uppskattning har gjorts om sådana kemiska och fysiologiska ageneser som främst förekommer i arbetet