Material
24.3.2022

Arbetarskydd och klimatförändringen

Arbetarskydd och klimatförändringen

Ladda ner data

Klimatförändringen påverkar arbetslivet på många sätt

Har klimatförändringsfrågor diskuterats på en allmän nivå på din arbetsplatsI vilken utsträckning klimatförändringen har påverkat verksamheten på din arbetsplats under de senaste årenAndelen respondenter i procent​0102030405060708090100Mycket eller i stor utsträckningI viss månInte alls eller bara liteVet inte

Vilka åtgärder har vidtagits på din arbetsplats för att minska klimatförändringen?

Har din arbetsplats gett instruktioner till personalen om hur man arbetar klimatvänligt i det dagliga arbetet med följande saker?

Återvinning sortering återanvändningMinskad förbrukning (till exempel att överväga utskrift, undvika engångskärl)Att spara energiMaterial- och råvarueffektivitetKlimatvänliga arbetsresor (resor i anslutning till arbetsuppgifter eller undvikande av resor)Klimatvänliga arbetsresor (mellan hemmet och arbetsplatsen)Att utnyttja miljöinformation i arbetet (till exempel i planerings-, undervisnings- eller kommunikationsuppgifter)Andelen respondenter i procent​0102030405060708090100JaNejJag kan inte säga eller det berör inte vår arbetsplats

Har din arbetsplats tagit itu med effekterna av klimatförändringen ur ett arbetarskyddsperspektiv?

Har din arbetsplats tagit itu med klimatförändringens effekter ur arbetarskyddsynpunktAndelen respondenter i procent​0102030405060708090100JaNejVet inte

Vilka arbetssäkerhetsrisker förknippade med klimatförändringen har identifierats för arbetet som utförs på din arbetsplats?

Ökad halkaVärmeexponeringAnvändning av skyddsutrustning under varma förhållandenRisker orsakade av extrema väderförhållanden (översvämningar, stormar, värmeböljor) och deras efterverkningarNederbördsmängd och dess variationSamverkan mellan kemisk och termisk exponeringSjukdomar förmedlade av fästingar m.fl. djurOro och psykisk belastning i samband med klimatförändringenUV-strålningÖkning av pollen eller förlängning av pollensäsongenKemiska agenser i den cirkulära ekonominBiologiska agenser i den cirkulära ekonominÖkad användning av växtskyddsmedelAndelen respondenter i procent​0102030405060708090100Identifieras som relevant i stor utsträckning för vår arbetsplatsIdentifierad som i någon mån relaterad tillIdentifierad som att ha liten eller ingen påverkanIdentifierade som kommer att beröra inom en snar framtidFrågan har inte tagits upp på vår arbetsplatsVet inte

Hur oroad tror du att personalen på din arbetsplats är över klimatförändringens inverkan på arbetarskyddet?

Hur oroad tror du att personalen på din arbetsplats är över klimatförändringens inverkan på arbetarskyddet?Andelen respondenter i procent​0102030405060708090100Mycket oroligOroadLite oroligInte alls oroadVet inte

Arbetarskyddspanelen är en enkät för arbetarskyddspersonalen om aktuella frågor i arbetslivet. År 2021 var det växlande temat arbetarskyddsverksamhet och klimatförändringen.

BESKRIVNING

Syften med enkäten är att stötta arbetarskyddsanställdas arbete: resultaten från enkäten ger tips om vilka faktorer som ska ägnas uppmärksamhet åt på arbetsplatserna. Enkäten ger även information om läget gällande aktuella ärenden i arbetslivet på arbetsplatserna i Finland.

Till det sampel som plockats ur Personregistret för arbetarskyddet skickas en gång om året en kort elektronisk enkät om arbetarskyddsverksamheten och ärenden som gäller arbetsplatser och välbefinnande i arbetet vid den aktuella tidpunkten. År 2021 var det växlande temat arbetarskyddsverksamhet och klimatförändringen.

Arbetarskyddspanelen har genomförts sedan 2012. Panelen genomförs i ett samarbete mellan Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen.¨

Vad indikatorerna visar

Indikatorerna beskriver arbetarskyddschefernas och arbetarskyddsfullmäktiges egen bedömning av klimatförändringen och arbetarskyddet: hur klimatförändringen har påverkat arbetsplatsen, vilka åtgärder som har vidtagits på arbetsplatsen, vilka instruktioner som har getts till personalen och vilka arbetssäkerhetsrisker förknippade med klimatförändringen som har identifierats.

Materialet består av uppgifter från svaren i enkäten som genomfördes i oktober–november 2021 (521 svar, av vilka 29 % var arbetarskyddschefer och 71 % arbetarskyddsfullmäktige).

Mer information

Kontaktuppgifter

Minna Toivanen

+358 30 474 2665

Hanna Uusitalo

+358 30 474 8666

Jarna Savolainen

+358 40 561 2022

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor

Arbetarskyddspanelen erbjuder aktuell lägesinformation

Enkäten beskriver arbetsplatsens fenomen, behov och trender ur arbetarskyddets synvinkel.

Underteman

Klimatförändringens inverkan på arbetarskyddet har knappt identifierats

Cirka hälften av arbetsplatserna har identifierat effekterna av klimatförändringen på arbetsplatsen, men ur arbetarskyddsynpunkt har de nästan inte behandlats alls

Skillnader och likheter i hanteringen av arbetarskyddet inom det digitala och icke-digitala arbetet utanför arbetsplatsen

I arbete utanför arbetsplatsen är regelbunden kontakt ett centralt sätt att stödja personalens arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet

Vår arbetsplats uppmuntrar till att agera klimatvänligtArbetspraxis har ändrats för att mildra klimatförändringenUpphandlingar tar hänsyn till klimatvänlighetVår arbetsplats har en klimat- eller miljövision eller -strategiArbetsplatsens matsal serverar vegetarisk och närproducerad matMin arbetsplats har deltagit i den samhälleliga debatten om ämnetInformation om klimatpåverkan från vårt arbete finns tillgänglig på vår arbetsplatsVår arbetsplats anordnar utbildning eller utveckling om att minska klimatförändringen, till exempel om cirkulär ekonomiIntroduktionen inkluderar genomgång av klimatvänlig praxisAndelen respondenter i procent​0102030405060708090100Helt av samma åsiktDelvis av samma åsiktDelvis av annan åsiktHelt av annan åsiktJag kan inte säga eller det berör inte vår arbetsplats