Kompetens och inlärning

Arbetslivet ständiga förändring kräver att arbetstagarna och arbetsgemenskapen kontinuerligt förnyar sin kompetens. Parterna måste kunna reagera på olika förändringar i verksamhetsmiljön, såsom digitaliseringen, klimatförändringen och en åldrande arbetarbefolkning. Kompetensen kan utvecklas både genom utbildning mot examen i en läroinrättning, fortbildning på arbetsplatsen och arbetstagarnas inlärning på eget initiativ.

Arbetstagarnas erfarenheter av att utveckla hållbarhetskompetens på arbetsplatser

Gröna övergången och klimatförändringen för med sig nya kompetensbehov inom arbetslivet

De privata servicebranscherna står inför förändringar

För att trygga arbetskraften inom de privata servicebranscherna krävs att välbefinnandet och kompetensen hos dagens anställa säkerställs och att nyanställda rekryteras och får introduktion i arbetet.

Anställdas arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna

Enkäten uppdaterar lägesbilden av de anställdas arbete, arbetshälsa och kompetens inom de privata servicebranscherna i början av 2020-talet.