Material
12.10.2022

Arbetshälsoinstitutets Hur mår du?-arbetsvälbefinnandetest berättar om din arbetshälsa på ett mångsidigt sätt

Hur mår du?

Ladda ner data

Beskrivning

Materialet har samlats in med hjälp av Arbetshälsoinstitutets Hur mår du?-arbetsvälbefinnandetestet. Det fritt tillgängliga självutvärderingstestet ingår i Verktygslåda för att stödja psykisk hälsa som utvecklats inom Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet. Med hjälp av självutvärderingstestet som publicerades i maj 2021 kan respondenten få en uppfattning om sin arbetshälsa, närmare bestämt om arbetsnöjdhet, arbetsengagemang, arbetsutbrändhet, tristess i arbetet, arbetsnarkomani och nivån på arbetsförmågan. Du kan även själv svara på testet och få en personlig återkoppling utifrån dina svar.

Vad visar indikatorerna

Testet använder inom forskningen vedertagna indikatorer för arbetshälsa. Indikatorerna presenteras närmare på testets ingångssida. Diagrammet över frekvensen av upplevelser av arbetshälsa visar resultaten över ovan nämnda sex upplevelser av arbetshälsa. Av diagrammet framgår det till exempel hur stor procent av respondenterna som ansett sin arbetsnöjdhet vara på hög nivå eller tristessen i arbetet som mild.

Nivåerna i olika färger såsom låg eller måttlig grundar sig på material som samlats in i samband med Arbetshälsoinstitutets projekt ”Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä”. Materialet representerar befolkningen i arbetsför ålder i Finland.

Du kan jämföra vissa respondentgrupper med alla respondenter genom att i jämförelsen filtrera, dvs. välja att inkludera respondentgrupper utifrån ålder, kön, bransch, utbildning, arbetsform eller ställning i arbetet. Du kan välja flera olika grupper i diagrammet genom Shift-knappen. En mörkblå grupp/stapel har valts i diagrammet. Om du till exempel som kön väljer kvinna och som åldersgrupp 51–68, får du reda på hur stor procent det är av kvinnor som fyllt 50 år som upplever att deras arbetsengagemang är på en hög nivå och hur resultatet skiljer sig från resultatet för alla respondenter.

Efter filtreringen uppdateras diagrammet över frekvensen av upplevelser av arbetshälsa, och samtidigt visar en smal stapel resultatet av alla respondenters svar och en bred stapel resultatet av svaren från den respondentgrupp du valt inklusive antalet respondenter.

Sammanfattningsvis

Det är skäl att komma ihåg att materialet har samlats in genom ett anonymt självutvärderingstest. Det är möjligt att till exempel samma respondent har svarat flera gånger på testet. Det är även möjligt att testet utförs i situationer då man har problem med arbetsmotivationen och därför är intresserad av den egna arbetshälsan. Det här framgår av testresultaten, eftersom resultaten inte stämmer överens med den tidigare studien. Respondenterna i det här materialet rapporterar oftare om arbetsutbrändhet än vad de gör i befolkningsundersökningen.

Materialet kan således inte anses representera ett urval av finländare som arbetar inom specifika branscher. Materialet kommer att uppdateras regelbundet. Av dataskyddsskäl presenteras ett slumpmässigt urval på 80 procent av materialet.

Till denna Arbetslivskunskap-tjänst-datasida hör även en analyssida: Upplevelserna av arbetshälsa hos respondenterna som svarat på Hur mår du?-testet varierar mellan olika branscher.

Kontaktuppgifter

Jari Hakanen

+358 30 474 2453

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor

Upplevelserna av arbetshälsa hos respondenterna som svarat på Hur mår du?-testet varierar mellan olika branscher

Upplevelser av arbetshälsa, såsom arbetsengagemang, symtom på arbetsutbrändhet, tristess i arbetet och arbetsnarkomani varierar en aning från bransch till bransch.

Analysen
16.11.2023

Psykisk hälsa är en flerdimensionell arbetslivsfråga

Psykiskt välbefinnande är en hörnsten för arbetsförmågan, men psykisk ohälsa utgör en betydande utmaning för arbetslivet. I Arbetslivskunskap hittar du mångsidig information om såväl förekomsten av psykisk ohälsa, riskfaktorer för den psykiska hälsan som mentala resursfaktorer.

Underteman