Material
22.3.2023

Arbetsengagemang

BESKRIVNING

Materialet har samlats in med Arbetshälsoinstitutets arbetsengagemangtest arbetsengagemangtest, som är ett fritt tillgängligt självutvärderingsverktyg. Testet publicerades i januari 2010 och innehåller nio frågor om arbetsengagemang, fyra frågor om respondentens välbefinnande och sex frågor om respondentens bakgrundsinformation. Testet ger respondenten personlig respons på hens arbetsengagemang i förhållande till referensgruppens resultat.

Arbetsengagemang innebär ett positivt känslo- och motivationsläge i arbetet som är förknippat med upplevelser av energi, hängivenhet och fördjupning. Det beskriver upplevelsen av arbetet som betydelsefullt samt arbetsrelaterad iver och glädje. Till skillnad från allvarliga symptom på illabefinnande i arbetet är arbetsengagemang ganska vanligt på arbetsplatser och de flesta av oss upplever arbetsengagemang åtminstone nu och då. Arbetsengagemangets poängantal/skala fastställs från noll till sex (0–6).

Arbetsengagemang

Arbetsengagemang

VAD INDIKATORERNA VISAR

Indikatorerna gör det möjligt att granska vanligheten av finländarnas arbetsengagemang inom hela respondentgruppen. Eftersom arbetsengagemangets tre dimensioner (energi, hängivenhet och fördjupning) är starkt förknippade med varandra visar graferna i enlighet med vedertagen praxis resultaten för hela arbetsengagemanget.

Genom att granska den översta grafen får man reda på hur många procent av respondenterna har mycket lågt, ganska lågt, medelmåttigt, ganska högt och högt arbetsengagemang. Nivåerna i olika färger, såsom mycket lågt eller medelmåttligt, och deras grundvärden grundar sig på vanligheten av erfarenheter av arbetsengagemang. Till exempel tyder nivån mycket lågt på sådant arbetsengagemang som upplevs en gång i veckan eller mer sällan, medan högt arbetsengagemang tyder på arbetsengagemang som upplevs i genomsnitt dagligen. Det är möjligt att filtrera resultaten utifrån anställningsförhållandets karaktär, kön och åtta olika kategorier gällande respondenternas bakgrundsinformation. Medan filtreringsalternativen är valda kan du jämföra resultaten med samtliga respondenters resultat.

De nedre graferna visar gruppspecifika, genomsnittliga poängantal för arbetsengagemang utifrån tio olika bakgrundsvariabler. Sex av bakgrundsvariablerna anknyter till respondentens sociodemografiska bakgrund och fyra till hens hälsa och välbefinnande. Det är möjligt att filtrera respondentgruppernas genomsnittliga testresultat enligt anställningsförhållandets typ och enligt kön. Möjligheten att filtrera resultaten enligt ickebinärt eller icke definierat kön har dock inte inkluderats på grund av respondentgruppens ringa storlek. De genomsnittliga resultaten för denna grupp kan granskas genom att välja alla kön. De olika respondentgruppernas storlek kan granskas i de nedladdningsbara uppgifterna.

De presenterade resultaten grundar sig på ett stickprov av cirka 60 000 anonyma testsvar från åren 2017–2021. Vid tolkning av resultaten ska man beakta att materialet inte kan anses vara ett representativt urval av finländare eller personer som arbetar inom specifika branscher. Till exempel är det möjligt att samma respondenter har svarat flera gånger på testet. Materialet ackumuleras fortlöpande och uppdateras i Arbetslivskunskap en gång om året.

LÄS MER

Arbetsengagemang: https://www.ttl.fi/sv/teman/arbetshalsa-och-arbetsformaga/arbetsengagemang
Arbetsengagemang -test: https://www.ttl.fi/tyon-imu-testi#no-back

Mer information

Kontaktuppgifter

Jari Hakanen

+358 30 474 2453

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor
Analysen
16.11.2023

Psykisk hälsa är en flerdimensionell arbetslivsfråga

Psykiskt välbefinnande är en hörnsten för arbetsförmågan, men psykisk ohälsa utgör en betydande utmaning för arbetslivet. I Arbetslivskunskap hittar du mångsidig information om såväl förekomsten av psykisk ohälsa, riskfaktorer för den psykiska hälsan som mentala resursfaktorer.

Underteman