Teman

Arbetsvälbefinnande och arbetsförmåga

Välbefinnande i arbetet är en helhetsbetonad upplevelse av hur en människa mår i sitt arbete, och omfattar bl.a. arbetsattityder, känslor och vakenhet. Välbefinnandet i arbetet påverkas av arbetsförhållandena, arbetets egenskaper samt individuella faktorer. Både ledarskapet och arbetstagarens egen aktivitet har stor betydelse för välbefinnandet. Gott ledarskap lägger grunden för arbetsförhållanden som upprätthåller och främjar välbefinnande samt skapar jämvikt mellan arbetsmängden och arbetets resurser (utvecklingsmöjligheter etc.), så att arbetskraven upplevs som rimliga.

Arbetsförmågan utgör en helhet som omfattar mänskliga resurser och arbetsrelaterade faktorer. Arbetsoförmåga innebär en betydande nedsättning av arbetsförmågan. Förmågan att arbeta påverkas av individens hälsa och funktionsförmåga, yrkeskunskap, motivation, attityder och värderingar. Arbetsförmågan påverkas också av ledarskapet, arbetsförhållandena, arbetsgemenskapen och andra arbetsrelaterade faktorer.

Analysen
Uppdaterad 13.6.2022

Bra möjligheter att påverka arbetstiderna stöder de äldre skiftarbetarnas välbefinnande i arbetet inom social- och hälsovårdsbranschen

Särskilt vid skiftarbete försämrar åldrandet sömnkvaliteten. Dessutom är olika sjukdomar vanligare hos äldre, vilket också ökar behovet av återhämtning efter krävande arbetsskift. Arbetshälsoinstitutet rekommenderar att de äldre ska erbjudas allt bättre möjligheter att minska mängden nattarbete och långa arbetstider.

Material
Uppdaterad 13.6.2022

Arbetstider inom social- och hälsovårdsbranschen

Uppföljningen av arbetstidernas belastning utgör en grund för utvecklingen av arbetstiderna.

Material
Uppdaterad 9.6.2022

Ledarskapet inom social- och hälsovårdsbranschen är coachande

Ledarskapet inom social- och hälsovården upplevs vara coachande. Granska Mitä kuuluu?-enkätens resultat gällande ledarskap och chefsarbete.

Analysen
Uppdaterad 14.6.2021

Hjärnarbete belastar och inspirerar i alla branscher

Dagens arbete är framför allt kognitivt arbete, dvs. hjärnarbete. Även många traditionellt fysiska arbetsuppgifter formar sig i kognitiv riktning under den digitala tidsåldern.

Material
Uppdaterad 14.6.2021

I hjärnarbete finns det olika uppgifter och situationer

Genom enkäten om hjärnarbete utreder vi hur allmänna, belastande och inspirerande olika uppgifter är vid kunskapsbaserat arbete.

Analysen
Uppdaterad 5.3.2021

Coronaårets belastning varierade mellan yrken inom kommunsektorn – de som övergått till distansarbete var nöjdast

Kommun10-undersökningen visar att anställda inom kommunsektorn i huvudsak klarade coronaåret bra. Trots de svåra tiderna kunde man se en positiv utveckling inom många delområden av arbetslivet.

Material
Uppdaterad 27.1.2021

Kommunsektorns arbete och arbetstagares välbefinnande

Resultat från Kommun 10-undersökningen åren 2016, 2018 och 2020

Analysen
Uppdaterad 7.10.2020

Coachande ledarskap får beröm inom social- och hälsovårdsbranschen

Cheferna inom social- och hälsovårdsbranschen får positiv respons på sitt ledarskap. Majoriteten av arbetstagarna anser att chefens ledarskap är rättvist och coachande.

Analysen
Uppdaterad 7.10.2020

Mer effektfullt verkställande genom utvärdering

Utvecklingen av verkställandet av de multiprofessionella tjänsterna som stöd för arbetsförmågan och sysselsättningen för personer i arbetsför ålder förutsätter en omfattande utvärdering av konsekvenserna och effekterna

Material
Uppdaterad 7.5.2020

Upplevd arbets- och funktionsförmåga

Arbetshälsoinstitutets tjänst Förmågaren producerar jämförelseuppgifter om arbetsförmågan hos finländare i arbetsför ålder.

Analysen
Uppdaterad 12.3.2020

Sjukpensioner och belastningsfaktorer i arbetet

Jämför yrkesvisa sjukpensioner som orsakats av knä- och höftartros

Material
Uppdaterad 16.1.2020

Arbetsförmågans prognos

Arbetsförmågans prognos avslöjar risken för arbetsoförmåga

Analysen
Uppdaterad 16.5.2019

Vilotider för korta för återhämtning bör undvikas

Helsingfors stad som exempel på skiftplanering som främjar återhämtningen

Analysen
Uppdaterad 12.3.2019

Arbetsförmågevisaren beskriver funktionsförmågan hos personer i svag arbetsmarknadsställning

Arbetsförmågevisaren är en metod för självskattning av arbets- och funktionsförmågan, som baserar sig på svarspersonens bedömning av sin egen situation.