Teman

Säkerhet i arbetsmiljö

Genom att främja säkerheten i arbetet påverkar man den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Säkerhetsledning är ett målinriktat och systematiskt arbete för att förbättra arbetssäkerheten i enlighet med principen om fortlöpande förbättring. Sakkunniga inom arbetarskyddet bistår arbetsplatsens linjeledning i arbetet med att främja säkerheten på arbetsplatsen. Målet är en säker, hälsosam och produktiv arbetsplats samt välbefinnande i arbetet för personalen.

Säkerheten i arbetet baserar sig på riskbedömning, olycksfallsförebyggande arbete, framförhållning, lärande och samarbete. Målet är noll olycksfall. I det olycksfallsförebyggande arbetet tar man lärdom av farosituationer och olycksfallsutredningar. Främjandet av säkerheten i arbetet bygger på god planering, där man på ett flexibelt sätt beaktar samspelet mellan mänsklig aktivitet och arbetsmiljö. Att beakta mänskliga faktorer och förbättra säkerheten med hjälp av kunskap är första steget på vägen mot ett helhetsbetonat säkerhetsarbete. Säkerhet i arbetet förverkligas i samarbete.

Analysen
Uppdaterad 4.5.2022

Arbetarskyddsinspektionens uppgift är att säkerställa att arbetet i Finland är sunt, säkert och rättvist

Arbetarskyddsinspektionens verksamhet utförs av regionalförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet och leds av social- och hälsovårdsministeriet.

Material
Uppdaterad 4.5.2022

Arbetarskyddsinspektionens tillsynsinformation

Arbetarskyddsmyndighetens övervakningsdatasystem Vera innehåller information om arbetarskyddsinspektioner och ärenden som kontrollerats i samband med dessa under åren 2017-2020.

Analysen
Uppdaterad 25.4.2022

Bullerskador är fortfarande den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen bland personer i arbetsför ålder

Antalet bekräftade yrkessjukdomar hos personer i arbetsför ålder har redan länge haft en nedåtgående trend. Den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen hos personer i arbetsför ålder är fortfarande bullerskador. Yrkessjukdomar konstateras framför allt inom industrin, byggbranschen och jordbruksbranschen.

Material
Uppdaterad 25.4.2022

Bekräftade yrkessjukdomar bland personen i arbetsför ålder

Hur påverkar olika faktorer förekomsten av yrkessjukdomar? Hur fördelar sig förekomsten av olika sjukdomar regionalt? Arbetshälsoinstitutets statistik erbjuder en intressant inblick i ämnet.

Analysen
Uppdaterad 24.3.2022

Klimatförändringens inverkan på arbetarskyddet har knappt identifierats

Cirka hälften av arbetsplatserna har identifierat effekterna av klimatförändringen på arbetsplatsen, men ur arbetarskyddsynpunkt har de nästan inte behandlats alls

Material
Uppdaterad 24.3.2022

Arbetarskyddspanelen ger information om aktuella teman i arbetslivet

Panelen berättar om arbetsplats fenomen, behov och trender ur arbetssäkerhets perspektiv.

Material
Uppdaterad 24.3.2022

Arbetarskydd och klimatförändringen

Enligt Arbetarskyddspanelen år 2021 har cirka hälften av arbetsplatserna identifierat effekterna av klimatförändringen på arbetsplatsen, men ur arbetarskyddsynpunkt har de nästan inte behandlats alls

Analysen
Uppdaterad 1.2.2022

På många arbetsplatser inom industri och produktion exponerades arbetstagarna för höga damm- och tungmetallshalter samt andra kemiska faktorer åren 2016-2019

I de luftmätningar och biomonitoreringar som Arbetshälsoinstitutet utförde åren 2016-2019 observerades höga halter av olika slags damm och vissa tungmetaller på stora och medelstora arbetsplatser inom industri och produktion.

Material
Uppdaterad 1.2.2022

Exponeringsmätningar i arbetsmiljön

Arbetshälsoinstitutet utreder de anställdas exponering med hjälp av biomonitorering och genom att mäta föroreningar i luften på finländska arbetsplatser.

Analysen
Uppdaterad 22.11.2021

Antalet personer som exponeras för cancerframkallande ämnen i sitt arbete har ökat under åren 2010–2019

Ökningen förklaras i huvudsak av ökningen i antalet anställda inom gruvindustrin i Norra Finland. Antalet som anmäldes exponerade för asbest nästan tredubblades under granskningsperioden.

Material
Uppdaterad 22.11.2021

Exponering för cancerframkallande ämnen i arbetet

Bekanta dig med materialet i ASA-registret som Arbetshälsoinstitutet upprätthåller under åren 2010–2019.

Material
Uppdaterad 27.5.2021

Arbetsplatsolyckor

Arbetsplatsolyckor 2014–2019

Analysen
Uppdaterad 19.4.2021

Fortfarande exponerar arbetslivet för faktorer som leder till yrkessjukdomar

Antalet bekräftade yrkessjukdomar hos personer i arbetsför ålder fortsätter att sjunka. Det sjunkande antalet fall förklaras framför allt av färre fall av bullerskador och asbestrelaterade sjukdomar. Många arbetsuppgifter exponerar dock fortfarande för faktorer som leder till yrkessjukdomar.

Analysen
Uppdaterad 9.12.2020

Arbetarskyddet deltar i mycket varierande grad i hanteringen av coronasituationen

Kommunikation, alerthet och förmedling är centrala faktorer i hanteringen av coronasituationen. Det framgår av öppna frågor i en Arbetarskyddspanel för Arbetarskyddschefer och arbetarskyddsfullmäktige.

Material
Uppdaterad 9.12.2020

Arbetarskyddsverksamhet i coronasituationen

Arbetarskyddspanelen berättar om hur coronaviruset har påverkat arbetsplatsen och hur hanteringen av situationen har lyckats.

Analysen
Uppdaterad 20.10.2020

Bullerskada är fortfarande den vanligaste yrkessjukdomen

Ungefär vart fjärde bekräftat fall av yrkessjukdom konstateras efter avslutad arbetskarriär

Analysen
Uppdaterad 10.4.2019

Klientvåldet belastar särskilt unga inom kommunsektorn

Klientvåldet belastar särskilt unga inom kommunsektorn

Analysen
Uppdaterad 12.3.2019

Arbetsolyckor - nollvision

Arbetsolyckor - nollvision

Analysen
Uppdaterad 12.3.2019

Årligen konstateras mer än 1500 fall av yrkessjukdom

Antalet bekräftade yrkessjukdomar har sjunkit med cirka en fjärdedel under 2011–2015