Teman

Arbetshälsa

Företagshälsovården är sakkunniginstans i frågor som gäller förhållandet mellan arbete och hälsa. Företagshälsovården arbetar tillsammans med arbetsplatserna för att trygga säkerheten i arbetet samt upprätthålla och främja arbetsförmågan. Målsättningen är att med gemensamma åtgärder främja hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön, förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall, främja arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga samt välbefinnandet i arbetsgemenskapen.

Arbetsgivaren svarar för säkerheten och välbefinnandet på arbetsplatsen. Företagshälsovårdens uppgift är att i samarbete med arbetsplatsen främja arbetsförmågan hos arbetsgemenskapen och arbetstagarna. Det är arbetsgivarens skyldighet att på sin bekostnad ordna med företagshälsovård för sina anställda. Företagare och personer som utför annat eget arbete har på motsvarande sätt möjlighet att ordna med företagshälsovårdstjänster åt sig själva.

Analysen
Uppdaterad 24.8.2022

Prognoskarta över psykisk diagnos – bakgrund till och tolkning av kartan

En psykisk diagnos som ges inom företagshälsovården anknyter framför allt till ålder, kön, sorgliga tankar, kraftiga upplevelser av stress och återkommande känslor av trötthet längs med dagen.

Material
Uppdaterad 24.8.2022

Faktorer som förutspår en psykisk diagnos

Vilka faktorer förutspår en diagnos gällande psykisk hälsa bland den arbetande befolkningen? Granska forskningsresultat som grundar sig på företagshälsovårdens material.

Material
Uppdaterad 27.5.2022

Sjukfrånvaron i kommuner i Finland

Arbetshälsoinstitutet data skildrar utveckling av sjukfrånvaro under 2000-talet i kommuner.

Analysen
Uppdaterad 25.4.2022

Bullerskador är fortfarande den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen bland personer i arbetsför ålder

Antalet bekräftade yrkessjukdomar hos personer i arbetsför ålder har redan länge haft en nedåtgående trend. Den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen hos personer i arbetsför ålder är fortfarande bullerskador. Yrkessjukdomar konstateras framför allt inom industrin, byggbranschen och jordbruksbranschen.

Material
Uppdaterad 25.4.2022

Bekräftade yrkessjukdomar bland personen i arbetsför ålder

Hur påverkar olika faktorer förekomsten av yrkessjukdomar? Hur fördelar sig förekomsten av olika sjukdomar regionalt? Arbetshälsoinstitutets statistik erbjuder en intressant inblick i ämnet.

Analysen
Uppdaterad 14.3.2022

Finansieringen och kostnaderna för företagshälsovården

Arbetsgivare och arbetstagare betalar 99,4 procent av kostnaderna för företagshälsovården

Material
Uppdaterad 14.3.2022

Företagshälsovårdens kostnader och servicetäckning

Tidsserien har mer än 50 års data

Analysen
Uppdaterad 13.1.2022

Branschvisa skillnader och likheter vid genomgång av kortvarig sjukfrånvaro

Det finns mycket undersökningsmaterial om långvarig sjukfrånvaro, men endast lite i fråga om kortvarig sjukfrånvaro, trots att konsekvenserna av kort sjukfrånvaro för en välfungerande vardag, arbetsmotivation och kostnader är avsevärda.

Material
Uppdaterad 13.1.2022

Kortvarig sjukfrånvaro inom olika branscher

Sjukdomar i andningsorganen är inom alla granskade branscher den vanligaste orsaken till kortvarig sjukfrånvaro. Jämför till exempel de näst vanligaste och tredje vanligaste orsakerna till och tidpunkterna för kortvarig frånvaro på års- och veckonivå inom de olika branscherna.

Analysen
Uppdaterad 22.11.2021

Antalet personer som exponeras för cancerframkallande ämnen i sitt arbete har ökat under åren 2010–2019

Ökningen förklaras i huvudsak av ökningen i antalet anställda inom gruvindustrin i Norra Finland. Antalet som anmäldes exponerade för asbest nästan tredubblades under granskningsperioden.

Material
Uppdaterad 22.11.2021

Exponering för cancerframkallande ämnen i arbetet

Bekanta dig med materialet i ASA-registret som Arbetshälsoinstitutet upprätthåller under åren 2010–2019.

Analysen
Uppdaterad 15.9.2021

Social- och hälsovårdsbranschens vikarier som stabil arbetskraftsreserv i undantagstider

Kort sjukfrånvaro bland social- och hälsovårdsbranschens vikarier har under åren 2017–2019 stabiliserats på 3–5 procent. År 2020 visade sig vara avvikande när mängden kort sjukfrånvaro var större bland vikarier än bland fast anställda.

Material
Uppdaterad 15.9.2021

Kort sjukfrånvaro bland social- och hälsovårdsbranschens vikarier

Kort sjukfrånvaro bland social- och hälsovårdsbranschens vikarier har under åren 2017–2019 stabiliserats på 3–5 procent. År 2020 visade sig vara avvikande när mängden kort sjukfrånvaro var större bland vikarier än bland fast anställda.

Analysen
Uppdaterad 8.6.2021

Det fanns betydande skillnader i sjukfrånvaron mellan olika yrkesgrupper inom kommunsektorn under det första coronaåret

År 2020 var kommunalt anställda i genomsnitt 16,7 dagar borta från arbetet på grund av egen sjukdom

Material
Uppdaterad 27.5.2021

Arbetsplatsolyckor

Arbetsplatsolyckor 2014–2019

Analysen
Uppdaterad 19.4.2021

Fortfarande exponerar arbetslivet för faktorer som leder till yrkessjukdomar

Antalet bekräftade yrkessjukdomar hos personer i arbetsför ålder fortsätter att sjunka. Det sjunkande antalet fall förklaras framför allt av färre fall av bullerskador och asbestrelaterade sjukdomar. Många arbetsuppgifter exponerar dock fortfarande för faktorer som leder till yrkessjukdomar.

Material
Uppdaterad 5.3.2021

Arbetet inom kommunsektorn och coronasituationens inverkan på arbetet

Resultaten från Kommun 10-undersökningen år 2020 enligt svaren om coronavirusets påverkan

Analysen
Uppdaterad 20.10.2020

Bullerskada är fortfarande den vanligaste yrkessjukdomen

Ungefär vart fjärde bekräftat fall av yrkessjukdom konstateras efter avslutad arbetskarriär

Material
Uppdaterad 26.5.2020

Sjukfrånvaro och arbetets belastning

Jämför sambandet mellan arbetets belastning och sjukfrånvaron i olika yrken

Material
Uppdaterad 16.1.2020

Arbetsförmågans prognos

Arbetsförmågans prognos avslöjar risken för arbetsoförmåga

Analysen
Uppdaterad 12.3.2019

Årligen konstateras mer än 1500 fall av yrkessjukdom

Antalet bekräftade yrkessjukdomar har sjunkit med cirka en fjärdedel under 2011–2015