Säkerhet i arbetsmiljö

Genom att främja säkerheten i arbetet påverkar man den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Säkerhetsledning är ett målinriktat och systematiskt arbete för att förbättra arbetssäkerheten i enlighet med principen om fortlöpande förbättring. Säkerheten i arbetet baserar sig på riskbedömning, olycksfallsförebyggande arbete, framförhållning, lärande och samarbete. Målet är en säker, hälsosam och produktiv arbetsplats samt välbefinnande i arbetet för personalen.

Arbetarskyddspanelen erbjuder aktuell lägesinformation

Enkäten beskriver arbetsplatsens fenomen, behov och trender ur arbetarskyddets synvinkel.

Underteman

Arbetarskydd och psykosociala faktorer i arbetet

Psykosociala belastningsfaktorer identifieras, men de uppfattas som utmanande att hantera.

Antalet fall av yrkessjukdomar började öka år 2020

Antalet bekräftade yrkessjukdomar bland personer i arbetsför ålder började öka i och med COVID-19-infektionerna. Bullerskada är fortfarande den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen bland personer i arbetsför ålder. Yrkessjukdomar konstateras framför allt inom tillverkning, byggverksamhet och jordbruk, skogsbruk och fiske.

Bekräftade yrkessjukdomar bland personen i arbetsför ålder

Hur påverkar olika faktorer förekomsten av yrkessjukdomar? Hur fördelar sig förekomsten av olika sjukdomar regionalt? Arbetshälsoinstitutets statistik erbjuder en intressant inblick i ämnet.

Arbetsexponeringsmatrisen FINJEM (Finnish job-exposure matrix) åren 1945-2015

Arbetsexponeringsmatrisen FINJEM innehåller yrkesspecifika bedömningar om antalet exponerade och om exponeringsnivån. En uppskattning har gjorts om sådana kemiska och fysiologiska ageneser som främst förekommer i arbetet

Arbetarskyddsinspektionens uppgift är att säkerställa att arbetet i Finland är sunt, säkert och rättvist

Arbetarskyddsinspektionens verksamhet utförs av regionalförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet och leds av social- och hälsovårdsministeriet.

Underteman

Arbetarskyddsinspektionens tillsynsinformation

Arbetarskyddsmyndighetens övervakningsdatasystem Vera innehåller information om arbetarskyddsinspektioner och ärenden som kontrollerats i samband med dessa under åren 2017-2022.

Underteman

Skillnader och likheter i hanteringen av arbetarskyddet inom det digitala och icke-digitala arbetet utanför arbetsplatsen

I arbete utanför arbetsplatsen är regelbunden kontakt ett centralt sätt att stödja personalens arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet

Arbetarskydd och arbete utanför arbetsplatsen

Över hälften av arbetsplatserna har kommit överens om spelregler för arbete utanför arbetsplatsen

Klimatförändringens inverkan på arbetarskyddet har knappt identifierats

Cirka hälften av arbetsplatserna har identifierat effekterna av klimatförändringen på arbetsplatsen, men ur arbetarskyddsynpunkt har de nästan inte behandlats alls

Arbetarskydd och klimatförändringen

Enligt Arbetarskyddspanelen år 2021 har cirka hälften av arbetsplatserna identifierat effekterna av klimatförändringen på arbetsplatsen, men ur arbetarskyddsynpunkt har de nästan inte behandlats alls

På många arbetsplatser inom industri och produktion exponerades arbetstagarna för höga damm- och tungmetallshalter samt andra kemiska faktorer åren 2016-2019

I de luftmätningar och biomonitoreringar som Arbetshälsoinstitutet utförde åren 2016-2019 observerades höga halter av olika slags damm och vissa tungmetaller på stora och medelstora arbetsplatser inom industri och produktion.

Underteman

Exponeringsmätningar i arbetsmiljön

Arbetshälsoinstitutet utreder de anställdas exponering med hjälp av biomonitorering och genom att mäta föroreningar i luften på finländska arbetsplatser.

Underteman

Antalet personer som exponeras för cancerframkallande ämnen i sitt arbete har ökat under åren 2010–2019

Ökningen förklaras i huvudsak av ökningen i antalet anställda inom gruvindustrin i Norra Finland. Antalet som anmäldes exponerade för asbest nästan tredubblades under granskningsperioden.

Exponering för cancerframkallande ämnen i arbetet

Bekanta dig med materialet i ASA-registret som Arbetshälsoinstitutet upprätthåller under åren 2010–2019.

Arbetarskyddet deltar i mycket varierande grad i hanteringen av coronasituationen

Kommunikation, alerthet och förmedling är centrala faktorer i hanteringen av coronasituationen. Det framgår av öppna frågor i en Arbetarskyddspanel för Arbetarskyddschefer och arbetarskyddsfullmäktige.

Arbetarskyddsverksamhet i coronasituationen

Arbetarskyddspanelen berättar om hur coronaviruset har påverkat arbetsplatsen och hur hanteringen av situationen har lyckats.

Klientvåldet belastar särskilt unga inom kommunsektorn

Klientvåldet belastar särskilt unga inom kommunsektorn

Underteman

Arbetsolyckor - nollvision

Arbetsolyckor - nollvision

Underteman