Psykosocial arbetsbelastning

Arbetarskydd och psykosociala faktorer i arbetet

Psykosociala belastningsfaktorer identifieras, men de uppfattas som utmanande att hantera.

Coronapandemins konsekvenser i arbeten inom kommunsektorn

Coronapandemin orsakade ökad stress eller belastning i flera yrken inom kommunsektorn.

Coronapandemin och förändringar i arbeten inom kommunsektorn

Undersökningen utreder coronapandemins konsekvenser i arbeten inom kommunsektorn utifrån en enkät som genomfördes 2022.

Arbetslivsbarometern mäter löntagarnas utbrändhet

Arbets- och näringsministeriets arbetslivsbarometer har undersökt upplevelser av utbrändhet sedan 2019.

Arbetslivsbarometerns data om utbrändhet

Arbetslivsbarometern ställer frågan hur ofta respondenten upplever känslor av utbrändhet eller skadlig stress i sitt arbete.

Upplevelserna av arbetshälsa hos respondenterna som svarat på Hur mår du?-testet varierar mellan olika branscher

Upplevelser av arbetshälsa, såsom arbetsengagemang, symtom på arbetsutbrändhet, tristess i arbetet och arbetsnarkomani varierar en aning från bransch till bransch.

Arbetshälsoinstitutets Hur mår du?-arbetsvälbefinnandetest berättar om din arbetshälsa på ett mångsidigt sätt

Hur hänger kön, ålder, utbildningsnivå, arbetsform eller ställning i arbetet ihop med arbetsengagemang, arbetsnöjdhet, tristess i arbetet, arbetsnarkomani, arbetsutbrändhet eller arbetsförmåga? Läs resultaten som grundar sig på materialet i Hur mår du?-arbetsvälbefinnandetestet.

Psykosociala faktorer på jobbet

Hur utsätts personer i olika yrken för psykosociala arbetsfaktorer?

Coronaårets belastning varierade mellan yrken inom kommunsektorn – de som övergått till distansarbete var nöjdast

Kommun10-undersökningen visar att anställda inom kommunsektorn i huvudsak klarade coronaåret bra. Trots de svåra tiderna kunde man se en positiv utveckling inom många delområden av arbetslivet.