Klimatförändring

Sätt att resa till och från arbetet bland kommunsektorns arbetstagare under coronapandemin och den klimatbelastning som arbetsresorna medför

Coronapandemin ökade avsevärt distansarbetet inom kommunsektorns yrken, vilket påverkade sätten att resa till och från arbetet och den klimatbelastning som orsakas av arbetsresor.

Användningen av bil och cykel för arbetsresor inom kommunsektorn 2020 och 2022

Undersökningen utreder förändringar i sättet att resa till och från arbetet och i arbetsresornas trafikutsläpp inom kommunsektorn 2020 och 2022.

Arbetstagarnas erfarenheter av att utveckla hållbarhetskompetens på arbetsplatser

Gröna övergången och klimatförändringen för med sig nya kompetensbehov inom arbetslivet

Klimatförändringen och arbete - Enkät för arbetstagare

För första gången utreddes medarbetarnas erfarenheter av hållbarhetsåtgärder på arbetsplatsen

Klimatförändringens inverkan på arbetarskyddet har knappt identifierats

Cirka hälften av arbetsplatserna har identifierat effekterna av klimatförändringen på arbetsplatsen, men ur arbetarskyddsynpunkt har de nästan inte behandlats alls

Arbetarskydd och klimatförändringen

Enligt Arbetarskyddspanelen år 2021 har cirka hälften av arbetsplatserna identifierat effekterna av klimatförändringen på arbetsplatsen, men ur arbetarskyddsynpunkt har de nästan inte behandlats alls