Teman

Publikationerna i Arbetslivskunskap är indelade i fem huvudteman. Samma teman återkommer även i Arbetshälsoinstitutets webbtjänst www.ttl.fi/sv/teman, där du finner till temana anknytande icke-teknisk information, rekommendationer och anvisningar.

Arbetsvälbefinnande och arbetsförmåga

Välbefinnande i arbetet är en helhetsbetonad upplevelse av hur en människa mår i sitt arbete, och omfattar bl.a. arbetsattityder, känslor och vakenhet. Välbefinnandet i arbetet påverkas av arbetsförhållandena, arbetets egenskaper samt individuella faktorer. Arbetsförmågan utgör en helhet som omfattar mänskliga resurser och arbetsrelaterade faktorer. Arbetsoförmåga innebär en betydande nedsättning av arbetsförmågan. Förmågan att arbeta påverkas av individens hälsa och funktionsförmåga, yrkeskunskap, motivation, attityder och värderingar.

Arbetshälsa

Hälsa utgör en viktig del av de anställdas välbefinnande och arbetsförmåga. En försämring av hälsan kan bero på arbetsrelaterade eller icke-arbetsrelaterade faktorer. Det är möjligt att främja hälsan både på arbetsplatsen och på fritiden. Företagshälsovården är en viktig expert på förhållandet mellan arbete och hälsa. Tillsammans med arbetsplatserna sköter företagshälsovården om att arbetet kan utföras tryggt och att personalens arbets- och funktionsförmåga upprätthålls.

Förändringen av arbetslivet

Arbetslivet förändras hela tiden. Digitaliseringen förändrar organiseringen av arbetet och tiden samt platsen för arbetet och arbetssätten förnyas. Bland annat möjligheterna till distans- och hybridarbete främjas. Arbetslivet förändras även på andra sätt. Till följd av immigrationen blir arbetsplatserna mångsidigare vad gäller språk och kultur och klimatförändringen tvingar företag att hitta nya energilösningar och en klimatvänlig strategi.

Säkerhet i arbetsmiljö

Genom att främja säkerheten i arbetet påverkar man den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Säkerhetsledning är ett målinriktat och systematiskt arbete för att förbättra arbetssäkerheten i enlighet med principen om fortlöpande förbättring. Säkerheten i arbetet baserar sig på riskbedömning, olycksfallsförebyggande arbete, framförhållning, lärande och samarbete. Målet är en säker, hälsosam och produktiv arbetsplats samt välbefinnande i arbetet för personalen.

Kompetens och inlärning

Arbetslivet ständiga förändring kräver att arbetstagarna och arbetsgemenskapen kontinuerligt förnyar sin kompetens. Parterna måste kunna reagera på olika förändringar i verksamhetsmiljön, såsom digitaliseringen, klimatförändringen och en åldrande arbetarbefolkning. Kompetensen kan utvecklas både genom utbildning mot examen i en läroinrättning, fortbildning på arbetsplatsen och arbetstagarnas inlärning på eget initiativ.