Arbetshälsa

Hälsa utgör en viktig del av de anställdas välbefinnande och arbetsförmåga. En försämring av hälsan kan bero på arbetsrelaterade eller icke-arbetsrelaterade faktorer. Det är möjligt att främja hälsan både på arbetsplatsen och på fritiden. Företagshälsovården är en viktig expert på förhållandet mellan arbete och hälsa. Tillsammans med arbetsplatserna sköter företagshälsovården om att arbetet kan utföras tryggt och att personalens arbets- och funktionsförmåga upprätthålls.

Analysen
19.12.2023

Den förnyade arbetstidslagens och coronapandemins inverkan på social- och hälsovårdsbranschens arbetstider

Arbetstidslagen förnyades i början av 2020. Coronapandemin och undantagsförhållandena den medförde hade en enorm inverkan på arbetet inom social- och hälsovårdsbranschen. Hur förändrades branschens arbetstider åren 2019–2021?

Analysen
16.11.2023

Psykisk hälsa är en flerdimensionell arbetslivsfråga

Psykiskt välbefinnande är en hörnsten för arbetsförmågan, men psykisk ohälsa utgör en betydande utmaning för arbetslivet. I Arbetslivskunskap hittar du mångsidig information om såväl förekomsten av psykisk ohälsa, riskfaktorer för den psykiska hälsan som mentala resursfaktorer.

Underteman
Material
22.5.2023

Sjukfrånvaron i kommuner i Finland

Arbetshälsoinstitutet data skildrar utveckling av sjukfrånvaro under 2000-talet i kommuner.

Underteman
Analysen
4.4.2023

Aktörfigurer för psykisk hälsa

I intervjuundersökningen ”Tänk om man skulle bygga upp psykiskt välbefinnande på nytt?” - skapades ett nytt tillvägagångssätt för att förstå den psykiska hälsan hos arbetande unga vuxna som en del av arbetslivet och en föränderlig verksamhetskultur.

Underteman
Analysen
20.12.2022

Finansieringen och kostnaderna för företagshälsovården

Arbetsgivare och arbetstagare betalar 99,4 procent av kostnaderna för företagshälsovården

Material
20.12.2022
Analysen
24.8.2022

Prognoskarta över psykisk diagnos – bakgrund till och tolkning av kartan

En psykisk diagnos som ges inom företagshälsovården anknyter framför allt till ålder, kön, sorgliga tankar, kraftiga upplevelser av stress och återkommande känslor av trötthet längs med dagen.

Underteman
Material
24.8.2022

Faktorer som förutspår en psykisk diagnos

Vilka faktorer förutspår en diagnos gällande psykisk hälsa bland den arbetande befolkningen? Granska forskningsresultat som grundar sig på företagshälsovårdens material.

Underteman
Analysen
13.1.2022

Branschvisa skillnader och likheter vid genomgång av kortvarig sjukfrånvaro

Det finns mycket undersökningsmaterial om långvarig sjukfrånvaro, men endast lite i fråga om kortvarig sjukfrånvaro, trots att konsekvenserna av kort sjukfrånvaro för en välfungerande vardag, arbetsmotivation och kostnader är avsevärda.

Underteman
Material
13.1.2022

Kortvarig sjukfrånvaro inom olika branscher

Sjukdomar i andningsorganen är inom alla granskade branscher den vanligaste orsaken till kortvarig sjukfrånvaro. Jämför till exempel de näst vanligaste och tredje vanligaste orsakerna till och tidpunkterna för kortvarig frånvaro på års- och veckonivå inom de olika branscherna.

Underteman
Analysen
15.9.2021

Social- och hälsovårdsbranschens vikarier som stabil arbetskraftsreserv i undantagstider

Kort sjukfrånvaro bland social- och hälsovårdsbranschens vikarier har under åren 2017–2019 stabiliserats på 3–5 procent. År 2020 visade sig vara avvikande när mängden kort sjukfrånvaro var större bland vikarier än bland fast anställda.

Underteman
Material
15.9.2021

Kort sjukfrånvaro bland social- och hälsovårdsbranschens vikarier

Kort sjukfrånvaro bland social- och hälsovårdsbranschens vikarier har under åren 2017–2019 stabiliserats på 3–5 procent. År 2020 visade sig vara avvikande när mängden kort sjukfrånvaro var större bland vikarier än bland fast anställda.

Underteman
Analysen
8.6.2021

Det fanns betydande skillnader i sjukfrånvaron mellan olika yrkesgrupper inom kommunsektorn under det första coronaåret

År 2020 var kommunalt anställda i genomsnitt 16,7 dagar borta från arbetet på grund av egen sjukdom

Material
5.3.2021

Arbetet inom kommunsektorn och coronasituationens inverkan på arbetet

Resultaten från Kommun 10-undersökningen år 2020 enligt svaren om coronavirusets påverkan

Material
26.5.2020

Sjukfrånvaro och arbetets belastning

Jämför sambandet mellan arbetets belastning och sjukfrånvaron i olika yrken