Material
11.10.2022

Psykosociala faktorer på jobbet

Psykosociala faktorer på jobbet

Både
Alla
Manlig medianKvinnlig medianAvspänt arbeteAktivt arbete 'passivt arbeteSpänt arbete 'Jobbkrav11.522.533.544.55Jobbkontroll11.522.533.544.55mannligkvinnlig

Materialet om arbetets psykosociala faktorer ger en möjlighet att screena psykosociala faktorer i arbetsmiljön som kan förknippas med arbetsoförmåga och att planera förebyggande åtgärder.

Beskrivning

Materialet om psykosociala faktorer i arbetet (eller yrkesexponeringsmatrisen av psykosociala faktorer) ger information om hur personer i olika yrken utsätts för psykosociala arbetsfaktorer. Matrisen erbjuder en möjlighet att identifiera yrkesgrupper med olika exponeringar och att planera åtgärder för att minska psykosocial belastning.

Data i matrisen baseras på intervjuer där personer tillfrågades om psykosociala faktorer i deras arbete. Information erhölls för totalt 365 yrken, som täcker 82 % av alla yrkesgrupper. Intervjuer genomfördes bland ett representativt urval av den finska befolkningen. Uppgifterna samlades in år 2000.

Vad visar måtten?

Yrkesexponeringsmatrisen av psykosociala faktorer innehåller två psykosociala faktorer. X-axeln beskriver jobbkrav och Y-axeln jobbkontroll. Fyra frågor inkluderades i mätningen av jobbkrav: "jobba hårt", "för mycket arbete", "inte tillräckligt med tid" och "hektiskt arbete". Jobbkontroll bestod av beslutsbefogenhet ("tillåter egna beslut", "beslutsautonomi" och "mycket att säga till om på jobbet") och färdighetsutnyttjande ("jobbet kräver att lära sig nya saker", "jobbet kräver kreativitet", "jobbet kräver hög kompetensnivå", "jobbet erbjuder en mängd olika uppgifter" och "möjligheter att utveckla egna förmågor").

Alla ursprungliga frågor gavs på en femgradig skala (instämmer helt, håller till viss del, håller inte med eller tar inte med, håller inte med till viss del, håller inte med helt), med svarsvärden från 1 till 5. Värdet för jobbkrav och jobbkontroll erhölls genom att beräkna medelvärdet av svarsvärdena för de relevanta individuella frågorna. Ett lågt värde indikerar låga jobbkrav eller jobbkontroll och ett högt värde indikerar höga jobbkrav eller hög jobbkontroll.

Arbetsbelastningsmodell

Psykologisk belastning betecknar en obalans mellan yttre krav och individuella resurser. Inom arbetshälsa är arbetsbelastningsmodellen, introducerad av Karasek, en av de mest studerade arbetsstressmodellerna. Den är sammansatt av två psykosociala faktorer relaterade till arbetsmiljön: jobbkrav och jobbkontroll. Jobbkrav anger mängden arbete och jobbkontroll anger beslutsbefogenhet och färdighetsutnyttjande i jobbet. Enligt modellen induceras yrkespsykologisk påfrestning av höga jobbkrav och låg jobbkontroll.

Ett jobb med låga jobbkrav och hög jobbkontroll kallas ett avspänt jobb. I ett passivt jobb är både jobbkraven och jobbkontrollen låga. I ett aktivt jobb är både jobbkraven och jobbkontrollen höga. I ett spänt jobb är jobbkraven höga och jobbkontrollen låg.

Referenser

Honkonen T, Lindström K, Kivimäki M. Psykososiaalinen työkuormitus mielenterveyden häiriöiden etiologiassa. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2003;119(14):1327-1333.

Karasek RA, Theorell T. Health workers: stress productivity and the recontruction of working life. New York: Basic Books, 1990.

Solovieva S, Pensola T, Kausto J, Shiri R, Heliövaara M, Burdorf A, Husgafvel-Pursiainen K, Viikari-Juntura E. Evaluation of the validity of job exposure matrix for psychosocial factors at work. PLoS One. 2014 Sep 30;9(9):e108987. doi: 10.1371/journal.pone.0108987. eCollection 2014. PMID: 25268276.

Mer information

Kontaktuppgifter

Svetlana Solovieva

+358 30 474 2402

Taina Leinonen

+358 30 474 2030

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor

Fysiska arbetsbelastningsfaktorer

Jämför belastningsfaktorerna för olika yrken

Analysen
16.11.2023

Psykisk hälsa är en flerdimensionell arbetslivsfråga

Psykiskt välbefinnande är en hörnsten för arbetsförmågan, men psykisk ohälsa utgör en betydande utmaning för arbetslivet. I Arbetslivskunskap hittar du mångsidig information om såväl förekomsten av psykisk ohälsa, riskfaktorer för den psykiska hälsan som mentala resursfaktorer.

Underteman

Arbetsexponeringsmatrisen FINJEM (Finnish job-exposure matrix) åren 1945-2015

Arbetsexponeringsmatrisen FINJEM innehåller yrkesspecifika bedömningar om antalet exponerade och om exponeringsnivån. En uppskattning har gjorts om sådana kemiska och fysiologiska ageneser som främst förekommer i arbetet