Material
1.6.2023

Arbetslivsbarometerns data om utbrändhet

Laddas

Publikationen som baserar sig på Arbetslivsbarometern möjliggör granskning av upplevelser av utbrändhet och skadlig stress filtrerad enligt fyra olika bakgrundsvariabler.

BESKRIVNING

Arbetslivsbarometern utreder arbetslivets kvalitet och arbetsförhållanden ur löntagarnas perspektiv. Barometern har gjorts sedan 1992 och den görs av Statistikcentralen på uppdrag av arbets- och näringsministeriet. Barometern har ställt frågor om utbrändhet sedan 2019. På grund av ändrade undersökningsmetoder kan resultaten från och med år 2021 inte helt jämföras med resultaten från åren 2019 och 2020.

Barometerns årliga urval består av cirka 2 500 löntagare. Urvalet skapas av yrkesaktiva löntagare i åldern 18–64 som svarat på Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Arbetskraftsundersökningen däremot skapas av ett slumpmässigt urval ur Statistikcentralens befolkningsdatabas som grundar sig på det centrala befolkningsregistret.

Upplevelsen av utbrändhet mäts i barometern med fyra frågor, som behandlar kronisk trötthet, mental distansering från arbetet, försämrad kognitiv kontroll och försämrad emotionell kontroll. Arbetslivsbarometern ställer frågan hur ofta respondenten upplever dessa känslor i sitt arbete. Upplevelsen av stress behandlas i barometern med en fråga om hur ofta personen upplever skadlig stress.

VAD INDIKATORERNA VISAR

Indikatorerna möjliggör granskning av upplevelser av utbrändhet och skadlig stress filtrerad enligt två olika bakgrundsvariabler. Resultaten kan grupperas genom att korsfiltrera respondenternas kön, arbetsgivarsektor, åldersgrupp eller yrkesställning. Resultaten kan granskas som respondenternas antal samt relativa andel.

Personer som upplever utbrändhet har fastställts genom att ställa in ett gränsvärde för medeltalet av de fyra frågorna som mäter utbrändhet. Gränsvärdet har producerats i omfattande internationella befolkningsundersökningar om utbrändhet. Personerna som upplever stress har i sin tur fastställts genom att välja de personer som har svarat att de upplever ganska mycket eller väldigt mycket stress.

Indikatorerna kombinerar data för årsparen 2019 till 2020 och 2021 till 2022 i Arbetslivsbarometern. Arbetslivsbarometern genomförs årligen och materialet uppdateras regelbundet på webbplatsen Arbetslivskunskap.

Mer information

Kontaktuppgifter

Maija Lyly-Yrjänäinen

+358 29 504 7297

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor

Arbetslivsbarometern mäter löntagarnas utbrändhet

Arbets- och näringsministeriets arbetslivsbarometer har undersökt upplevelser av utbrändhet sedan 2019.

Analysen
16.11.2023

Psykisk hälsa är en flerdimensionell arbetslivsfråga

Psykiskt välbefinnande är en hörnsten för arbetsförmågan, men psykisk ohälsa utgör en betydande utmaning för arbetslivet. I Arbetslivskunskap hittar du mångsidig information om såväl förekomsten av psykisk ohälsa, riskfaktorer för den psykiska hälsan som mentala resursfaktorer.

Underteman