Arbetslivskunskap

Öppen information om olika fenomen i arbetslivet och om växelverkan mellan arbete och hälsa

Senaste publikationer

Analysen
Uppdaterad 31.8.2022

Förteckningen över plattformsföretag som förmedlar arbete kan nu användas och kompletteras av alla

Förteckning över och klassificering av plattformsföretag som förmedlar arbete och som används och är registrerade i Finland

Analysen
Uppdaterad 24.8.2022

Prognoskarta över psykisk diagnos – bakgrund till och tolkning av kartan

En psykisk diagnos som ges inom företagshälsovården anknyter framför allt till ålder, kön, sorgliga tankar, kraftiga upplevelser av stress och återkommande känslor av trötthet längs med dagen.

Material
Uppdaterad 24.8.2022

Faktorer som förutspår en psykisk diagnos

Vilka faktorer förutspår en diagnos gällande psykisk hälsa bland den arbetande befolkningen? Granska forskningsresultat som grundar sig på företagshälsovårdens material.

Material
Analysen
Uppdaterad 13.6.2022

Bra möjligheter att påverka arbetstiderna stöder de äldre skiftarbetarnas välbefinnande i arbetet inom social- och hälsovårdsbranschen

Bra möjligheter att påverka det egna arbetet och arbetstiderna främjar välbefinnandet. Särskilt vid skiftarbete försämrar åldrandet sömnkvaliteten. Dessutom är olika sjukdomar vanligare hos äldre, vilket också ökar behovet av återhämtning efter krävande arbetsskift. Utgående från resultaten av ett omfattande EU-projekt som avslutades i maj rekommenderar Arbetshälsoinstitutet att de äldre ska erbjudas allt bättre möjligheter att minska mängden nattarbete och långa arbetstider.

Material
Uppdaterad 13.6.2022

Arbetstider inom social- och hälsovårdsbranschen

Uppföljningen av arbetstidernas belastning utgör en grund för utvecklingen av arbetstiderna.

Material
Material
Uppdaterad 9.6.2022

Ledarskapet inom social- och hälsovårdsbranschen är coachande

Ledarskapet inom social- och hälsovården upplevs vara coachande. Granska Mitä kuuluu?-enkätens resultat gällande ledarskap och chefsarbete.

Material

Material På kommande under våren

Hur upplever finländarna arbetsengagemanget?

Sök information om erfarenheter kring arbetsengagemang i det omfattande enkätmaterialet. Arbetsengagemang innebär inspiration och glädje i arbetet, som man kan uppleva i alla yrken.

Material På kommande under våren

Arbetarskyddets uppföljningsinformation

Granska informationen som samlas in från regionförvaltningsverkens arbetarskyddstillsyn områdesvis och branschvis.

Material På kommande under våren

Mental hälsa trender

Granska informationen om mental hälsa i Arbetslivsbarometer.

Material På kommande under våren

Uppdaterad information om upplevd arbets- och funktionsförmåga

Granska uppdaterad informationen som samlades in från Arbetshälsoinstitutets enkät Arbetsförmågevisaren.

Material På kommande under våren

Prediktorer för psykiska störningar

Undersök prediktorer för psykiska störningar i den arbetande befolkningen.

Analysen På kommande under våren

Fönster mot psykisk hälsa

I tjänsten Arbetslivskunskap samlas mätare som på ett omfattande sätt beskriver arbetstagarnas psykiska hälsa. Först publiceras en översiktlig granskning av temat.