Arbetslivskunskap

Öppen information om olika fenomen i arbetslivet och om växelverkan mellan arbete och hälsa

Data På kommande under hösten

Hur upplever finländarna arbetsengagemanget?

Sök information om erfarenheter kring arbetsengagemang i det omfattande enkätmaterialet. Arbetsengagemang innebär inspiration och glädje i arbetet, som man kan uppleva i alla yrken.

Data På kommande under hösten

Exponering för cancerfarliga ämnen

Undersök exponering för cancerfarliga ämnen i olika arbetstagargrupper och branscher.

Data På kommande under hösten

Exponeringsmätningarnas nationella situation

Granska arbetstagarnas exponering för kemiska och biologiska agenser branschvis samt sök information om olika agensers gränsvärden.

Data På kommande under hösten

Arbetarskyddets uppföljningsinformation

Granska informationen som samlas in från regionförvaltningsverkens arbetarskyddstillsyn områdesvis och branschvis.

Data På kommande under hösten

Kortvarig sjukfrånvaro i social- och hälsovårdsorganisationer

Granska informationen om kortvarig sjukfrånvaro i social- och hälsovårdsorganisationer.

Analysen På kommande under hösten

Fönster mot psykisk hälsa

I tjänsten Arbetslivskunskap samlas mätare som på ett omfattande sätt beskriver arbetstagarnas psykiska hälsa. Först publiceras en översiktlig granskning av temat.