Material

Arbetsförmågans prognos

Publicerad 16.1.2020
Uppdaterad 16.1.2020

Engångsundersökning

Arbetsförmågans prognos

01000.2%000.020.040.060.080.10.120.140.160.180.2

Risken för arbetsoförmåga under de nästa 10 åren

Hur gammal är du?
Hurdan är din hälsa?
Hur många sjukfrånvarotillfällen längre än nio dagar har du haft under de senaste tolv månaderna?
Vilken är din yrkesställning?
Hur många kroniska sjukdomar har du?
Hur ofta har du under de senaste fyra veckorna haft svårt att somna?
Vilket är ditt viktindex? Viktindexet är din vikt i kilo dividerat med din längd i meter i kvadrat, t.ex. 80 kg: (1,75 x 1,75)
Röker du?

Prognosen för arbetsförmågan visar hur stor risk arbetstagaren har att förlora arbetsförmågan inom de kommande 10 åren. Med prognosen kan du även undersöka hur ändringar i arbetsförhållandena eller levnadsvanorna påverkar de kommande friska arbetsåren.

Beskrivning

Prognosmodellen för arbetsförmågan baserar sig på omfattande undersökningar om arbetet och hälsan hos arbetstagarna. Materialet innehåller uppföljningsundersökningar om personalen inom den finländska kommunsektorn, Kommun10:s och Sjukhuspersonalens välfärdsundersökning. I valideringen av modellen har även uppföljningsundersökningen Hälsa, välbefinnande och människorelationer (HeSSup) använts i tillägg till omfattande europeiska IPD-Work-kohorter. Materialet omfattar en uppföljning av cirka 200 000 anställda under 10 års tid. Detta möjliggör fastställandet av sambanden mellan arbetsförhållandena och levnadsvanorna i relation till hälsan.

Risken att hamna på sjukpension de nästa tio åren prognostiseras utifrån följande faktorer: ålder, självupplevd hälsa, antalet sjukledigheter längre än nio dagar det senaste året, yrkesställning, antalet kroniska sjukdomar, sömnsvårigheter, viktindex och rökning. I modellen är astma, hjärtinfarkt, angina pectoris, blodcirkulationsstörningar i hjärnan, migrän, depression och diabetes. Modellens algoritm baserar sig på dessa faktorers statistiska inverkan som faktorer som förklarar varför en person går i sjukpension. Separationsförmågan hos denna nya och grundligt testade prognosmodellen motsvarar till sin noggrannhet motsvarande modeller som tidigare utvecklats för att förutse risken för hjärtsjukdomar.

Vad visar mätarna

Modellen prognostiserar individens risk att gå i sjukpension inom de kommande tio åren. Risken uttrycks som ett procenttal som beskriver sannolikheten. Uträkningen av risken baserar sig på åtta frågor som gäller svarandens bakgrund, hälsotillstånd, upplevda hälsa samt hälsobeteende. Utöver att visa risken för att hamna att gå i sjukpension ger modellen information om enskilda faktorer och hur de inverkar på risken för sjukpension. Att inte röka minskar risken jämfört med de som röker. Den tydligaste inverkan har det självutvärderade hälsotillståndet.

Mer information

Kontaktuppgifter

Mika Kivimäki

+358 50 448 9300

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.