Material

Arbetarskyddspanelen ger information om aktuella teman i arbetslivet

Publicerad 24.6.2020
Uppdaterad 24.3.2022

Enkät som upprepas

Arbetarskyddspanelen ger information om aktuella teman i arbetslivet

2021
Välj jämförelse​

Bedömning av arbetarskyddsverksamheten på den egna arbetsplatsen

Arbetarskyddsfullmäktige och arbetarskyddschefer

Ledningen (högsta ledningen, verkställande direktören) är engagerad i arbetarskyddet
Arbetarskyddsfullmäktig
Arbetarskyddschef
Cheferna deltar aktivt i arbetarskyddsarbetet
Arbetarskyddsfullmäktig
Arbetarskyddschef
Personalen gör aktivt observationer med anknytning till arbetarskyddet på vår arbetsplats
Arbetarskyddsfullmäktig
Arbetarskyddschef
Arbetarskyddssamarbetet är målinriktat och konsekvent
Arbetarskyddsfullmäktig
Arbetarskyddschef
0102030405060708090100Andel av respondenterna, %​​
Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt
Vet ej

Utförande av arbetarskyddsuppgift

Arbetarskyddsfullmäktige och arbetarskyddschefer

Min uppgiftsbeskrivning och roll inom arbetarskyddet är tydligt definierad
Arbetarskyddsfullmäktig
Arbetarskyddschef
Jag har tillräckligt med tid för att sköta arbetarskyddsuppgifterna
Arbetarskyddsfullmäktig
Arbetarskyddschef
Jag har tillräcklig kompetens att utföra mina arbetarskyddsuppgifter
Arbetarskyddsfullmäktig
Arbetarskyddschef
Det går bra att sprida arbetarskyddsinformation och -kunskap till hela organisationen
Arbetarskyddsfullmäktig
Arbetarskyddschef
0102030405060708090100Andel av respondenterna, %​​
Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt
Vet ej

Gemensamma arbetsplatser för flera organisationer

Arbetarskyddsfullmäktige och arbetarskyddschefer

Vi ser till att utomstående arbetstagare får handledning och introduktion i arbetet
Arbetarskyddsfullmäktig
Arbetarskyddschef
Vi får handledning i tillräckligt stor utsträckning när vi verkar på den gemensamma arbetsplatsen
Arbetarskyddsfullmäktig
Arbetarskyddschef
Vi planerar och organiserar arbetena tillsammans
Arbetarskyddsfullmäktig
Arbetarskyddschef
Vi har ett gemensamt anmälningssystem för säkerhetsobservationer
Arbetarskyddsfullmäktig
Arbetarskyddschef
Vi har välfungerande praxis för kommunikation och växelverkan med olika aktörer
Arbetarskyddsfullmäktig
Arbetarskyddschef
0102030405060708090100Andel av respondenterna, %​​
Oftast
Ibland
Endast i specialfall
Nästan aldrig
Gäller inte vår arbetsplats
Vet ej

Är arbetarskyddet verkningsfullt?​

Bedömning av arbetarskyddsarbetets verkningsfullhet på en skala mellan 4 och 10 (%)
45678910procent-50510152025303540455055ArbetarskyddsfullmäktigArbetarskyddschef

Vilka nya frågor, fenomen, utmaningar eller hotbilder som påverkar arbetarskyddsverksamheten på din arbetsplats ser du framöver?

194 svar
Arbetets psykosociala belastning,psykisk hälsaDistansarbete, hybridarbete Arbetarskyddets ställning,organisation och funktion Ökad arbetsmängd, brådska Brist på arbetskraft, personalenskompetens, introduktionAffärsverksamhet: verksamhet ökareller minskarAntalet omnämningar0510152025303540

Citat från svaren:

  • Det är en utmaning att hantera personalens ork, och särskilt återhämtning.
  • Förändringar i hur arbete görs. Hur kommer hybridarbetsmodellen att införas?
  • Bristande intresse för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, svårt att hitta personer som är villiga att delta i arbetarskyddet.
  • Överdriven arbetsbelastning. Ingen möjlighet att utveckla verksamhet på grund av tidsbrist.
  • Brist på arbetskraft och kompetens är belastande, liksom den ständiga frånvaron av arbetskamrater
  • Företaget växer kraftigt och ledningen distanserar sig från anställda och arbetet.

Arbetarskyddspanelen är en enkätundersökning för arbetarskyddspersonal om aktuella arbetslivsproblem. Den ger information om fenomen, behov och trender som syns på arbetsplatsen i det dagliga arbetet.

BESKRIVNING

Syftet med panelen är att stödja arbetet för arbetarskyddpersonal. Resultaten ger ledtrådar om vilka frågor som ska tas upp på arbetsplatsen. Undersökningen ger också information om det nuvarande arbetslivet på finska arbetsplatser.

Arbetarskyddspanelen är en enkätundersökning som riktar sig till arbetarskyddspersonal. I panelen samlar man in uppgifter om olika arbetarskyddsbehov på arbetsplatserna och hur olika fenomen i samhället inverkar på arbetets vardag. Urvalet baserades på registret över arbetarskyddspersonal.

Panelen genomförs av Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen en gång per år.

VAD RESULTATEN VISAR

Mätarna beskriver arbetarskyddschefens eller arbetarskyddsfullmäktig egen bedömning av utvecklingen av arbetssäkerhets inom olika områden. Resultaten från arbetskyddspanelen kan också ses mellan dem som arbetar inom den offentliga och privata sektorn.

Materialet baserar sig på enkäter som genomfördes november 2019 (533 svar), oktober–november 2020 (572 svar) och oktober–november 2021 (521 svar). Av svarsgivarna i enkäten 2019 var 41 % arbetarskyddschefer, 57 % arbetarskyddsfullmäktige, och av dessa arbetade 314 inom den privata sektorn och 219 inom den offentliga sektorn. Av svarsgivarna i enkäten 2020 var 35 % arbetarskyddschefer, 64 % arbetarskyddsfullmäktige, och av dessa arbetade 191 inom den privata sektorn och 377 inom den offentliga sektorn. Av svarsgivarna i enkäten 2021 var 29 % arbetarskyddschefer, 71 % arbetarskyddsfullmäktige, och av dessa arbetade 341 inom den privata sektorn och 178 inom den offentliga sektorn. Materialet uppdateras en gång om året.

Mer information

Kontaktuppgifter

Minna Toivanen

+358 30 474 2665

Hanna Uusitalo

+358 30 474 8666

Jarna Savolainen

+358 40 561 2022

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor