Material
24.6.2020
Underteman

Arbetarskyddspanelen erbjuder aktuell lägesinformation

Arbetarskyddspanelen erbjuder aktuell lägesinformation

Ladda ner data
2023
Välj jämförelse

Bedömning av arbetarskyddsverksamheten på den egna arbetsplatsen

Klicka på balken för att välja årstrendens fråga

ArbetarskyddsfullmäktigArbetarskyddschefArbetarskyddsfullmäktigArbetarskyddschefArbetarskyddsfullmäktigArbetarskyddschefArbetarskyddsfullmäktigArbetarskyddschefLedningen (högsta ledningen, den verkställandedirektören) har förbundit sig till arbetarskyddCheferna är aktiva i arbetarskyddsarbetetPersonalen gör aktivt arbetarskyddsobservationerpå vår arbetsplatsArbetarskyddssamarbetet är målinriktat ochkonsekventAndelen respondenter i procent0102030405060708090100Helt av samma åsiktDelvis av samma åsiktDelvis av annan åsiktHelt av annan åsiktVet inte

Årstrenden för den valda frågan

År20192020202120222023Andelen respondenter i procent0102030405060708090100Ledningen (högsta ledningen, denverkställande direktören) harförbundit sig till arbetarskydd(Arbetarskyddsfullmäktig)

Position inom en arbetarskyddsuppgift

Klicka på balken för att välja årstrendens fråga

ArbetarskyddsfullmäktigArbetarskyddschefArbetarskyddsfullmäktigArbetarskyddschefArbetarskyddsfullmäktigArbetarskyddschefArbetarskyddsfullmäktigArbetarskyddschefMin arbetsbeskrivning och roll inom arbetarskyddetär definierade och tydligaJag har tillräckligt med tid för att utföraarbetarskyddsuppgifterMina arbetarskyddskompetens är tillräckligSpridningen av information omarbetarskyddsinformation och -kompetens till helaorganisationen går braAndelen respondenter i procent0102030405060708090100Helt av samma åsiktDelvis av samma åsiktDelvis av annan åsiktHelt av annan åsiktVet inte

Årstrenden för den valda frågan

År20192020202120222023Andelen respondenter i procent0102030405060708090100Min arbetsbeskrivning och roll inomarbetarskyddet är definierade och tydliga(Arbetarskyddsfullmäktig)

Gemensamma arbetsplatser för flera organisationer

Klicka på balken för att välja årstrendens fråga

ArbetarskyddsfullmäktigArbetarskyddschefArbetarskyddsfullmäktigArbetarskyddschefArbetarskyddsfullmäktigArbetarskyddschefArbetarskyddsfullmäktigArbetarskyddschefArbetarskyddsfullmäktigArbetarskyddschefVi tar hand om introduktionen av utomståendemedarbetareVi får tillräcklig introduktion när vi arbetar påen gemensam arbetsplatsVi planerar arbetets organisering i samarbete såatt det blir smidigtVi har ett gemensamt rapporteringssystem försäkerhetsobservationerVi har fungerande kommunikations- ochinteraktionspraxis mellan olika aktörerAndelen respondenter i procent0102030405060708090100I regelSporadiskt/då och dåEndast i särskilda fallNästan aldrigBerör inte vår arbetsplatsVet inte

Årstrenden för den valda frågan

År20192020202120222023Andelen respondenter i procent0102030405060708090100Vi tar hand om introduktionenav utomstående medarbetare(Arbetarskyddsfullmäktig)

Vilka nya frågor, fenomen, utmaningar eller hotbilder som påverkar arbetarskyddsverksamheten på din arbetsplats ser du framöver?

Man samlade inte in svar på denna fråga år 2023.

Arbetarskyddspanelen är en enkät för arbetarskyddspersonalen om aktuella frågor i arbetslivet. Den producerar information om de fenomen, behov och trender som är synliga på arbetsplatsen.

Beskrivning

Syften med enkäten är att stötta arbetarskyddsanställdas arbete: resultaten från enkäten ger tips om vilka faktorer som ska ägnas uppmärksamhet åt på arbetsplatserna. Enkäten ger även information om läget gällande aktuella ärenden i arbetslivet på arbetsplatserna i Finland.

Till det sampel som plockats ur Personregistret för arbetarskyddet skickas en gång om året en kort elektronisk enkät om arbetarskyddsverksamheten och ärenden som gäller arbetsplatser och välbefinnande i arbetet vid den aktuella tidpunkten.

Arbetarskyddspanelen genomförs som samarbete mellan Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen.

Vad visar indikatorerna

Indikatorerna beskriver arbetarskyddschefernas eller arbetarskyddsfullmäktiges egen bedömning av utvecklingen av arbetarskyddsverksamheten inom olika delområden. Arbetarskyddspanelens resultat kan också granskas mellan dem som arbetar inom den offentliga sektorn och dem som arbetar inom den privata sektorn.

Materialet består av enkäter som alltid genomförts i slutet av året enligt följande:
20232022202120202019
Svar597545521572533
Arbetarskydd­schefer33 %35 %29 %35 %41 %
Arbetarskydds­fullmäktige65 %64 %70 %64 %57 %
Privata arbetsgivare67 %71 %78 %66 %59 %
Offentliga arbetsgivare eller annan32 %28 %21 %33 %41 %

Materialet uppdateras en gång om året.

Mer information

Kontaktuppgifter

Minna Toivanen

+358 30 474 2665

Hanna Uusitalo

+358 30 474 8666

Jarna Savolainen

+358 40 561 2022

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor

Arbetarskydd och psykosociala faktorer i arbetet

Psykosociala belastningsfaktorer identifieras, men de uppfattas som utmanande att hantera.

Arbetarskydd och arbete utanför arbetsplatsen

Över hälften av arbetsplatserna har kommit överens om spelregler för arbete utanför arbetsplatsen

Skillnader och likheter i hanteringen av arbetarskyddet inom det digitala och icke-digitala arbetet utanför arbetsplatsen

I arbete utanför arbetsplatsen är regelbunden kontakt ett centralt sätt att stödja personalens arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet

Arbetarskydd och klimatförändringen

Enligt Arbetarskyddspanelen år 2021 har cirka hälften av arbetsplatserna identifierat effekterna av klimatförändringen på arbetsplatsen, men ur arbetarskyddsynpunkt har de nästan inte behandlats alls

Klimatförändringens inverkan på arbetarskyddet har knappt identifierats

Cirka hälften av arbetsplatserna har identifierat effekterna av klimatförändringen på arbetsplatsen, men ur arbetarskyddsynpunkt har de nästan inte behandlats alls

Arbetarskyddsverksamhet i coronasituationen

Arbetarskyddspanelen berättar om hur coronaviruset har påverkat arbetsplatsen och hur hanteringen av situationen har lyckats.

Arbetarskyddet deltar i mycket varierande grad i hanteringen av coronasituationen

Kommunikation, alerthet och förmedling är centrala faktorer i hanteringen av coronasituationen. Det framgår av öppna frågor i en Arbetarskyddspanel för Arbetarskyddschefer och arbetarskyddsfullmäktige.