Material
7.10.2019

Fysiska arbetsbelastningsfaktorer

Fysiska arbetsbelastningsfaktorer

Kombinationer av två belastningsfaktorer

Tunga lyft (20 kg) - Arbete i framåtböjd ställning
50%50%Tunga lyft (20kg) (% av arbetstagarna)0102030405060708090100Arbete i framåtböjd ställning (% av arbetstagarna)0102030405060708090100Män i yrketKvinnor i yrketYrken där könen har slagits samman på grund av liten mängd data

På bilden visar punkterna yrken och färgerna visar kön. Yrkets uppgifter visas genom att föra kursorn på punkten. Du får yrket genom att klicka på punkten. Du kan även zooma in figurens horisontalaxel med musens rulle. Om din enhet har en pekplatta zoomar du genom att knipa med fingrarna.

Yrkesspecifika belastningsfaktorer

Kaikki: (keskiarvo)
32.5026.6822.0121.7329.9619.8231.4737.9047.7324.1517.9211.4216.1326.9611.3413.7638.1549.91BelastningsfaktorTungt fysisktarbeteArbete på knäeller på hukTunga lyft(20kg)Arbete medhanden ovanföraxlarnaArbete iframåtböjdställningLyft av lass(5kg)Arbete somkräver handenstryckkraftSittande arbeteStående arbeteeller gåendeAndel av arbetstagarna (%)0102030405060708090100110Män i yrketKvinnor i yrket

Utifrån uppgifterna i databasen om belastningsfaktorer kan man kartlägga eventuella belastningsfaktorer i arbetet som påverkar arbetsoförmågan och planera förebyggande åtgärder

Beskrivning

Materialet om arbetets fysiska belastningsfaktorer eller belastningsfaktormatrisen visar hur arbetstagarna exponeras för fysiska belastningsfaktorer i olika yrken. Med hjälp av belastningsfaktorerna kan man identifiera yrkesgrupper med hög risk för arbetsoförmåga och planera ergonomiska ändringar som minskar belastningen. Den kan även utnyttjas för att utvärdera arbetsförmågan och behovet av rehabilitering.

Materialet baserar sig på intervjuer där de undersökta frågades om hur de viktigaste fysiska belastningsfaktorerna förekommer i deras arbete. Uppgifter erhölls för sammanlagt 401 yrken som täcker 90 procent av alla yrkesgrupper. Ett representativt urval av den finska befolkningen valdes ut för intervjuer. Informationen samlades in 2000.

Vad visar måtten

Databasen med belastningsfaktorer innehåller sammanlagt nio fysiska belastningsfaktorer. Figuren till höger visar hur stor del av männen eller kvinnorna i yrket som har exponerats för belastningsfaktorn i fråga. I rullgardinsmenyn kan önskad yrkesgrupp väljas. Uppgifterna finns även för hela befolkningens män och kvinnor.

Figuren till vänster innehåller den yrkesspecifika belastningen för sammanlagt åtta kombinationer av två belastningsfaktorer. En exponering för en kombination av belastningsfaktorer ökar ofta risken för arbetsoförmåga. Du kan identifiera de yrken punkterna beskriver genom att peka på dem. Genom att klicka på punkten visas alla yrkets nio belastningsfaktorer i figuren till höger. Poängens färg visar kön.

Figuren har delats in i fyra områden enligt risken. I yrkena i de ljusare områdena exponeras man sällan för någondera av belastningsfaktorerna. I yrkena i de mörkare områdena exponeras man sannolikt för båda riskfaktorerna, medan man i de två kvarstående områdena endast exponeras för ena av belastningsfaktorerna.

Mer information

Kontaktuppgifter

Svetlana Solovieva

+358 30 474 2402

Eira Viikari-Juntura

+358 30 474 2511

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor

Psykosociala faktorer på jobbet

Hur utsätts personer i olika yrken för psykosociala arbetsfaktorer?

Material
26.5.2020

Sjukfrånvaro och arbetets belastning

Jämför sambandet mellan arbetets belastning och sjukfrånvaron i olika yrken

Sjukpensioner och belastningsfaktorer i arbetet

Jämför yrkesvisa sjukpensioner som orsakats av knä- och höftartros