Material
19.6.2023

Användningen av bil och cykel för arbetsresor inom kommunsektorn 2020 och 2022

Arbetsresor inom kommunsektorn

Ladda ner data

Kommun 10-undersökningen utreder personalens arbete inom kommunsektorn samt förändringar i arbetet och hur de påverkar personalens hälsa och välbefinnande. Under 2020 och 2022 utredde enkäten också hur personalen reste till och från arbetet.

BESKRIVNING

Arbetshälsoinstitutets Kommun10-undersökning är landets mest omfattande och långvariga undersökning om personalen inom kommunsektorn. I undersökningen deltar 11 städer och ca 90 000 anställda. Undersökningen genomförs med två års mellanrum. Den senaste enkäten genomfördes i september–oktober 2022. I de tre senaste enkäterna har svarsprocenten varit 62–72 procent. Undersökningsresultaten används i kommunerna för att förbättra personalens välbefinnande och arbetslivets kvalitet. Undersökningsmaterialet används i stor omfattning i vetenskaplig forskning som undersöker bland annat hur förändringar i arbetsförhållanden och i arbetet påverkar arbetstagarnas hälsa och välbefinnande och de mekanismer som har en inverkan på sammanhanget.

Utsläppskalkylerna har tagits fram av specialforskare Emilia Suomalainen från Finlands miljöcentral (SYKE).

Forskningen om arbetsresor och pandemitiden i kommunarbetet finansieras av Arbetarskyddsfonden (#220245 och #220431) och Rådet för strategisk forskning (CLIMATE-programmet, #336004).

VAD INDIKATORERNA VISAR

Materialet är från 2020 och 2022. Frågorna relaterade till arbetsresor besvarades av arbetstagare vid fyra större städer (cirka 40 000 arbetstagare). Resultaten presenteras i de största yrkesgrupperna inom kommunsektorn (före social- och hälsovårdsreformen). Materialet har behandlats så att enskilda respondenter inte kan identifieras.

I frågorna förekommer olika slags mätskalor:

  • En relativ skala 0–100, där talet anger den andel av respondenterna som frågans påstående passar in på (procentandel)
  • Genomsnitt presenteras för kontinuerliga variabler såsom kilometer eller dagar

Mer information

Kontaktuppgifter

Jenni Ervasti

+358 30 474 2806

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor

Sätt att resa till och från arbetet bland kommunsektorns arbetstagare under coronapandemin och den klimatbelastning som arbetsresorna medför

Coronapandemin ökade avsevärt distansarbetet inom kommunsektorns yrken, vilket påverkade sätten att resa till och från arbetet och den klimatbelastning som orsakas av arbetsresor.

Kommunsektorns arbete och arbetstagares välbefinnande

Resultat från Kommun 10-undersökningen åren 2016, 2018 ,2020 och 2022

Coronapandemin och förändringar i arbeten inom kommunsektorn

Undersökningen utreder coronapandemins konsekvenser i arbeten inom kommunsektorn utifrån en enkät som genomfördes 2022.

Coronapandemins konsekvenser i arbeten inom kommunsektorn

Coronapandemin orsakade ökad stress eller belastning i flera yrken inom kommunsektorn.

Material
22.5.2023

Sjukfrånvaron i kommuner i Finland

Arbetshälsoinstitutet data skildrar utveckling av sjukfrånvaro under 2000-talet i kommuner.

Underteman