Material
19.6.2023

Coronapandemin och förändringar i arbeten inom kommunsektorn

Coronapandemins konsekvenser i arbeten inom kommunsektorn

Ladda ner data
Coronaepidemin påverkade det egna arbetet ganska mycket eller mycket

Kön(%)

595258KvinnaManAlla0102030405060708090100

  Åldersgrupp(%)

  555759585658Under 3030-3940-4950-5960 och överAlla0102030405060708090100

  Anställningstyp(%)

  585858OrdinariearbetsförhållandeTidsbundetarbetsförhållandeAlla0102030405060708090100

  Chefsställning(%)

  57656558Inte chefspositionNärmaste chefMellan- och högstaledningenAlla0102030405060708090100

  Yrke(%)

  5869686559595572596754494467405741152143AllaCheferLäkare (inkl. tandläkare)Gymnasielärare och högstadielärareLågstadie-och barnträdgårdslärareSpeciallärareSpecialister inom socialt arbete (inkl. socialarbetare)Sjukskötare, hälsovårdareHandledare och rådgivare inom socialsektornHälso- och sjukvårdsspecialister och -experterSpecialister och experter (utom hälsovård)Kontors- och kundtjänstpersonalBarnskötare och skolgångsbiträdenNärvårdare och andra sjukvårdspersonalHemvårdareBrandmänAndra service- och försäljnings- personalJordbrukare, skogsarbetare, trädgårds- och växthusodlare, byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetareProcess- och transportarbetareÖvriga arbetstagare (inkl. städare, gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare)0102030405060708090100

   Kommun 10-undersökningen utreder personalens arbete inom kommunsektorn samt förändringar i arbetet och hur de påverkar personalens hälsa och välbefinnande. Enkäten som genomfördes 2022 utredde effekterna av coronapandemin på arbetet inom kommunsektorn.

   BESKRIVNING

   Arbetshälsoinstitutets Kommun10-undersökning är landets mest omfattande och långvariga undersökning om personalen inom kommunsektorn. I undersökningen deltar 11 städer och ca 90 000 anställda. Undersökningen genomförs med två års mellanrum. Den senaste enkäten genomfördes i september–oktober 2022. I de tre senaste enkäterna har svarsprocenten varit 62–72 procent. Undersökningsresultaten används i kommunerna för att förbättra personalens välbefinnande och arbetslivets kvalitet. Undersökningsmaterialet används i stor omfattning i vetenskaplig forskning som undersöker bland annat hur förändringar i arbetsförhållanden och i arbetet påverkar arbetstagarnas hälsa och välbefinnande och de mekanismer som har en inverkan på sammanhanget.

   Forskningen om pandemitiden i kommunarbetet finansieras av Arbetarskyddsfonden (#220431).

   VAD INDIKATORERNA VISAR

   Materialet är från 2022. Frågorna relaterade till pandemitiden ställdes till alla respondenter och materialet innehåller mer än 57 000 respondenter. Resultaten presenteras i de största yrkesgrupperna inom kommunsektorn (före social- och hälsovårdsreformen). Materialet har behandlats så att enskilda respondenter inte kan identifieras. I graferna har man utnyttjat en relativ skala på 0–100, där talet anger den andel av respondenterna som frågans påstående passar in på (procentandel).

   Mer information

   Kontaktuppgifter

   Jenni Ervasti

   +358 30 474 2806

   Creative Commons License

   Creative Commons License

   Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

   Relaterad sidor

   Coronapandemins konsekvenser i arbeten inom kommunsektorn

   Coronapandemin orsakade ökad stress eller belastning i flera yrken inom kommunsektorn.

   Kommunsektorns arbete och arbetstagares välbefinnande

   Resultat från Kommun 10-undersökningen åren 2016, 2018 ,2020 och 2022

   Material
   5.3.2021

   Arbetet inom kommunsektorn och coronasituationens inverkan på arbetet

   Resultaten från Kommun 10-undersökningen år 2020 enligt svaren om coronavirusets påverkan

   Coronaårets belastning varierade mellan yrken inom kommunsektorn – de som övergått till distansarbete var nöjdast

   Kommun10-undersökningen visar att anställda inom kommunsektorn i huvudsak klarade coronaåret bra. Trots de svåra tiderna kunde man se en positiv utveckling inom många delområden av arbetslivet.

   Sätt att resa till och från arbetet bland kommunsektorns arbetstagare under coronapandemin och den klimatbelastning som arbetsresorna medför

   Coronapandemin ökade avsevärt distansarbetet inom kommunsektorns yrken, vilket påverkade sätten att resa till och från arbetet och den klimatbelastning som orsakas av arbetsresor.

   Material
   22.5.2023

   Sjukfrånvaron i kommuner i Finland

   Arbetshälsoinstitutet data skildrar utveckling av sjukfrånvaro under 2000-talet i kommuner.

   Underteman

   Användningen av bil och cykel för arbetsresor inom kommunsektorn 2020 och 2022

   Undersökningen utreder förändringar i sättet att resa till och från arbetet och i arbetsresornas trafikutsläpp inom kommunsektorn 2020 och 2022.