Material
4.5.2022
Underteman

Arbetarskyddsinspektionens tillsynsinformation

Ärenden som omfattats av arbetarskyddsbesiktningen åren 2017-2020

Arbetarskyddsmyndighetens övervakningsdatasystem Vera innehåller information om arbetsgivarna och arbetstagarnas arbetsplatser samt arbetarskyddsinspektionens tillsynsåtgärder och arbetarskyddsmyndighetens beslutsberedning. Vera används för arbetarskyddsmyndighetens tillsynsverksamhet samt som ett verktyg för verksamhetens planering och uppföljning.

Beskrivning

Den materialpublikation som har producerats i Arbetshälsoinstitutets och arbetarskyddsmyndighetens samprojekt är arbetarskyddsinspektionens första publikation av öppen data. Materialet täcker inspektioner från åren 2017-2020 och arbetsplatsinspektionerna i materialet är sammanlagt nästan 90,000. Antalet inspekterade arbetsgivare är nästan 38 000 och arbetsplatserna över 63 000.

Offentliggörandet av materialet i tjänsten arbetslivskunskap ingår i arbetarskyddsinspektionens plan för publikationer av öppen data. Utgångspunkten för öppen data är förvaltningens öppenhet, förmedling av information, interoperabilitet och godkända principer för samanvändning. Principerna för öppnande av data har godkänts genom statsrådets principbeslut om förbättrad tillgång till den offentliga sektorns digitala dokumentinformation och främjande av återanvändning (3.3.2011).

Vad visar indikatorerna?

Materialet består av tillsynsinformation från arbetsskyddsinspektioner åren 2017-2020. Indikatorerna gör det möjligt att jämföra de ärenden som har kontrollerats i samband med arbetarskyddsinspektionerna enligt antal, bransch och ärendeklass. Dessutom kan indikatorerna ge uppgifter om huruvida de kontrollerade ärendena är lagenliga. Om ärendet som kontrolleras på arbetsplatsen inte motsvarar bestämmelserna i lagen ger arbetarskyddsinspektören förpliktelser. På analyssidan finns närmare beskrivningar av vad olika förpliktelser avser.

För att det material som ska publiceras ska vara begripligt och användbart ska förteckningen över de frågor som ska kontrolleras indelas enligt teman. Dessa teman är:

  • Anställningsförhållande (till exempel arbetsavtal, semester)
  • Fysisk arbetsmiljö (till exempel asbest, vibration)
  • Psykosocial arbetsmiljö (till exempel trakasserier och osakligt bemötande, psykosocial belastning)
  • Säkerhetsledning (till exempel arbetsgivares allmänna skyldigheter, förebyggande av olycksfall i arbetet)
  • Grå ekonomi (till exempel frågor som gäller beställaransvar, utländska arbetstagare)

Några av de saker som ska inspekteras är sådana att de kan ingå i två olika teman. Till exempel teman för ”Arbete som är farliga för unga arbetstagare” är både fysisk arbetsmiljö och säkerhetsledning. Ett annat exempel på samma kombination är ”Cancerframkallande agenser och mutagena ämnen”. ”Anlitande av hyrd arbetskraft” täcker som teman både anställningsförhållande och grå ekonomi.

Denna datasida för Arbetslivskunskap-tjänsten har även en analyssida: Arbetarskyddsinspektionens uppgift är att säkerställa att arbetet i Finland är sunt, säkert och rättvist.

Mer information

Kontaktuppgifter

Antti Ikonen

+358 2 9501 6257

Teija Inkilä

+358 2 9516 3484

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor

Arbetarskyddsinspektionens uppgift är att säkerställa att arbetet i Finland är sunt, säkert och rättvist

Arbetarskyddsinspektionens verksamhet utförs av regionalförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet och leds av social- och hälsovårdsministeriet.

Underteman