Material
27.1.2021

Arbetet inom kommunsektorn och coronasituationens inverkan på arbetet

Arbetet inom kommunsektorn och coronasituationens inverkan på arbetet

Alla yrken

Hur har coronavirussituationen påverkat ditt arbete?

Alla yrken: svarens fördelning
47.1%39.0%7.3%6.6%05000100001500020000250003000035000Inte allsDistansarbeteÖvergång till andra uppgifterAnnat
Arbete

Arbetets karaktär

Alla yrken: större tal, mer frågor som omnämnts. Skalan 1-5.
Kan påverka sin arbetstidKänner arbetspressHantering av arbetetOsäkerhet om arbetetsfortsättningSvarsgenomsnitt på en skala 1-511.522.533.544.5Inte allsDistansarbeteÖvergång till andra uppgifterAnnat

Arbetsrelaterad stress och våld

Alla yrken: större tal, större andel som upplevt det omtalade. Skalan 0–100 procent.
Uppleverarbetsstress: mycketstress, hanteringenav arbetet på lågnivåUpplevt våldsammaeller hotandesituationer medklienterUpplevt klienter somkastat varor omkringUpplevt psykiskt våldpå grund av klientUpplevt slag ellersparkar av klientUpplevt klient somhotat med vapenAndel Ja-svar, %0102030405060708090Inte allsDistansarbeteÖvergång till andra uppgifterAnnat

Kommun 10-undersökningen utreder Kommunsektorns personals arbete och förändringar i arbetet och hur de påverkar personalens hälsa och välbefinnande. År 2020 ställde vi frågor om hur coronapandemin har påverkar arbetsarrangemangen. Resultaten presenterar arbete, arbetsgemenskap, ledarskap och arbetsmotivation utifrån coronasituationens inverkan.

Beskrivning

Arbetshälsoinstitutets Kommun10-undersökning är landets mest omfattande och långvariga undersökning om personalen inom kommunsektorn. I undersökningen deltar 11 städer och ca 90 000 anställda. Undersökningen genomförs med två års mellanrum. År 2020 besvarades enkäten av mer än 65 000 anställda inom kommunsektorn (svarsprocent 72).

Vad resultaten visar

I materialet presenteras resultaten från Kommun 10-undersökningen 2020 kategoriserade enligt coronasituationens inverkan och yrke. Materialet har behandlats i fyra grupper så att en enskild svarsgivare inte kan identifieras. Grupperna är följande:

  • Coronaviruset inverkade inte på arbetet (”inte alls”)
  • På grund av coronaläget övergick vi att helt eller delvis till distansarbete (”distansarbete”)
  • På grund av coronaläget omplacerades vi till andra arbetsuppgifter eller till en annan verksamhet (”omplacering till andra uppgifter”)
  • Coronaläget inverkade på arbetsarrangemangen på andra sätt, såsom permittering, semester utan lön, deltidsarbete eller omorganisering av team/arbetsgrupp (”övriga”)

Svarsgivaren fick välja alla alternativ som passade hen själv. Samma svarsgivare kan således ingå i flera grupper. I samband med tolkningen är det skäl att uppmärksamma att frågorna endast gällde coronalägets inverkan på arbetsarrangemangen. I gruppen ”Inte alls” ingår således anställda för vilka innehållet i arbetet eventuellt ändrades, men inte arbetsarrangemangen.

Mer information

Kontaktuppgifter

Jenni Ervasti

+358 30 474 2806

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor

Kommunsektorns arbete och arbetstagares välbefinnande

Resultat från Kommun 10-undersökningen åren 2016, 2018 ,2020 och 2022

Material
22.5.2023

Sjukfrånvaron i kommuner i Finland

Arbetshälsoinstitutet data skildrar utveckling av sjukfrånvaro under 2000-talet i kommuner.

Underteman

Coronaårets belastning varierade mellan yrken inom kommunsektorn – de som övergått till distansarbete var nöjdast

Kommun10-undersökningen visar att anställda inom kommunsektorn i huvudsak klarade coronaåret bra. Trots de svåra tiderna kunde man se en positiv utveckling inom många delområden av arbetslivet.