Material
7.10.2020
Underteman

Ledarskapet inom social- och hälsovårdsbranschen är coachande

Ledarskap inom social- och hälsovårdsbranschen​​

2022
Fysio- och ergoterapeuter

Coachande ledarskap (Fysio- och ergoterapeuter)

Chefen avgör flexibeltkonflikter som gällersamordning av arbetet och detövriga livet tillsammans medarbetstagarnaDen närmaste chefen uppmuntrarsina underlydande att arbetasjälvständigtDen närmaste chefen uppmuntrarsina underlydande attsamarbetaDen närmaste chefen stärkersina underlydandes förmågorAndel av respondenterna, %​01020304050607080Fysio- och ergoterapeuterYrken i genomsnitt

Påverkningsmöjligheter (Fysio- och ergoterapeuter)

Här jämför du det valda yrket med yrken där kvaliteten på ledarskapet är mest liknande och mest skild.
Inga påverkningsmöjlighetervid förändringar i arbetet.​Andel av respondenterna, %​0246810121416182022242628Fysio- och ergoterapeuterLäkareYrke med mest liknande resultat​
Inga påverkningsmöjlighetervid förändringar i arbetet.​Andel av respondenterna, %​051015202530354045Fysio- och ergoterapeuterKöksanställdaYrke med mest skilda resultat​

Ledningskvaliteten​ (2022)

Fem yrken där ledningskvaliteten är högst
Överskötare ochavdelningsskötareLedning ochspecialsakkunnigPsykologer samt tal- ochpsykoterapeuterStädare, sjukhus- ochanstaltsbiträden samtanstalts- ochinstrumentvårdareKontorspersonalProcent, %0102030405060708090Mätarnas medeltal

Chefspositionens inverkan på ledningen​​​

2022

Coachande ledarskap

Chefen avgör flexibeltkonflikter som gällersamordning av arbetet och detövriga livet tillsammans medarbetstagarnaDen närmaste chefen uppmuntrarsina underlydande att arbetasjälvständigtDen närmaste chefen uppmuntrarsina underlydande attsamarbetaDen närmaste chefen stärkersina underlydandes förmågorAndel av respondenterna, %​0102030405060708090Direktörer och ledningenNärcheferIngen chefsposition

Påverkningsmöjligheter

Chefspositionen ökar påverkningsmöjligheterna.
Inga påverkningsmöjlighetervid förändringar i arbetet.​Andel av respondenterna, %​0510152025303540Direktörer och ledningenNärcheferIngen chefsposition

Ett av delområdena i Arbetshälsoinstitutets arbetshälsoenkät Mitä kuuluu? är ledarskap och chefsarbete. I den utreds bland annat chefernas ledarskap samt personalens möjligheter att påverka förändringar i arbetet.

Beskrivning

Arbetshälsoinstitutets arbetshälsoenkät Mitä kuuluu? riktar sig till personalen i välfärdsområdena. Enkätundersökningen har genomförts varje år i samkommunerna för social- och hälsovårdstjänster och sjukvårdsdistrikten sedan 2018. 4-9 social- och hälsovårdsorganisationer och 10 000-25 000 respondenter har deltagit i undersökningen. Enkätresultaten behandlas i välfärdsområdenas arbetsenheter och ledningsgrupper, och utifrån dem utvecklar man personalens arbetshälsa. Med regelbundna enkätundersökningar får social- och hälsovårdsorganisationerna jämförelseuppgifter om förändringar i arbetshälsan, även i förhållande till de andra välfärdsområdena som deltar i undersökningen. Upplevelserna av chefsarbetet och påverkningsmöjligheterna vid förändringar i arbetet är ett av enkätens delområden.

Vad resultaten visar

I frågorna som berör ledarskap och chefsarbete kan man granska chefens agerande i avgörandet av konflikter som gäller samordning av arbetet och det övriga livet samt tre mätare som beskriver hur väl cheferna upplevs leda med ett coachande förhållningssätt. Dessutom kan man granska personalens erfarenheter av deras möjligheter att påverka förändringar i arbetet. Slutligen finns en sammanfattande beskrivning av kvaliteten på ledarskapet, för vilken ett medelvärde har beräknats av procentandelen i de fyra mätarna för coachande ledarskap ovan samt procentandelen i mätaren ”inga påverkningsmöjligheter vid förändringar i arbetet” omvänt, då man på medelvärdet beräknar en procentandel av respondenterna som upplever påverkningsmöjligheter åtminstone i viss mån.

Mätarna kan jämföras antingen per yrkesgrupp eller enligt chefsposition. I yrkesgruppsjämförelsen för coachande ledarskap kan man jämföra gruppens resultat i förhållande till alla respondenterna. Påverkningsmöjligheterna kan jämföras i förhållande till den yrkesgrupp där resultaten ligger närmare eller längre bort från yrkesgruppen som granskas.

Informationsmaterialet, som består av svaren i arbetshälsoenkäten Mitä kuuluu?, uppdateras årligen.

Läs mer

Vinkkejä sinulle, sotealan esihenkilö | Työterveyslaitos (ttl.fi)
Mitä kuuluu? -työhyvinvointikysely | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Kontaktuppgifter

Risto Nikunlaakso

+358 30 474 2505

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor

Coachande ledarskap får beröm inom social- och hälsovårdsbranschen

Cheferna inom social- och hälsovårdsbranschen får positiv respons på sitt ledarskap. Majoriteten av arbetstagarna anser att chefens ledarskap är rättvist och coachande.

Underteman