Material
12.3.2019

Arbetsplatsolyckor

Arbetsplatsolyckor

2021

Under år 2021 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt 91159.

Yrke

Alla yrkenAlla yrken Antal arbetsplatsolyckor: 91159Bygg-, reparations- och tillverkningsanställdaBygg-, reparations- och tillverkningsanställda Antal arbetsplatsolyckor: 21579ServicepersonalServicepersonal Antal arbetsplatsolyckor: 21208Process- och transportanställdaProcess- och transportanställda Antal arbetsplatsolyckor: 12117Övriga anställdaÖvriga anställda Antal arbetsplatsolyckor: 9526ExperterExperter Antal arbetsplatsolyckor: 9270SpecialsakkunnigaSpecialsakkunniga Antal arbetsplatsolyckor: 6501Kontors- och kun...Kontors- och kundserviceanställda Antal arbetsplatsolyckor: 4165DirektörerDirektörer Antal arbetsplatsolyckor: 2954Jordbrukare, skogsar...Jordbrukare, skogsarbetare mfl Antal arbetsplatsolyckor: 1635Elever i yrkesskolaElever i yrkesskola Antal arbetsplatsolyckor: 1576M...Militär Antal arbetsplatsolyckor: 319In...Inte känt Antal arbetsplatsolyckor: 155...Studerande vid universitet Antal arbetsplatsolyckor: 83...Elever i grundskola Antal arbetsplatsolyckor: 71Byggnadsarbetare mfl (utomelmontörer)(10787 olycksfall i arbetet)Byggnadsarbetare mfl (utom elmontörer) Antal arbetsplatsolyckor: 10787Verkstads- och gjuteriarbetare samtmontörerochreparatörer(7162 olycksfall i arbetet)Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Antal arbetsplatsolyckor: 7162Personal inom el- ochelektronikbranschen(2609 olycksfall i arbetet)Personal inom el- och elektronikbranschen Antal arbetsplatsolyckor: 2609Tillverkningspersonalinomlivsmedels-,trä-,(817 olycksfall i arbetet)Tillverkningspersonal inom livsmedels-, trä-, textil- och skobranschen mfl Antal arbetsplatsolyckor: 817och(204 olycksfall i arbetet)Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Antal arbetsplatsolyckor: 204(0 olycksfall i arbetet)a77 Antal arbetsplatsolyckor: 0(0 olycksfall i arbetet)a76 Antal arbetsplatsolyckor: 0(0 olycksfall i arbetet)a70 Antal arbetsplatsolyckor: 0(0 olycksfall i arbetet)a78 Antal arbetsplatsolyckor: 0(0 olycksfall i arbetet)a79 Antal arbetsplatsolyckor: 0Personal inom omsorgstjänster och hälsovård(9367 olycksfall i arbetet)Personal inom omsorgstjänster och hälsovård Antal arbetsplatsolyckor: 9367Servicepersonal(5210 olycksfall i arbetet)Servicepersonal Antal arbetsplatsolyckor: 5210Försäljare,butiksinnehavaremfl(5010 olycksfall i arbetet)Försäljare, butiksinnehavare mfl Antal arbetsplatsolyckor: 5010Säkerhets- ochbevakningspersonal(1621 olycksfall i arbetet)Säkerhets- och bevakningspersonal Antal arbetsplatsolyckor: 1621a59(0 olycksfall i arbetet)a59 Antal arbetsplatsolyckor: 0a57(0 olycksfall i arbetet)a57 Antal arbetsplatsolyckor: 0a56(0 olycksfall i arbetet)a56 Antal arbetsplatsolyckor: 0a55(0 olycksfall i arbetet)a55 Antal arbetsplatsolyckor: 0a50(0 olycksfall i arbetet)a50 Antal arbetsplatsolyckor: 0Transportanställda(6231 olycksfall i arbetet)Transportanställda Antal arbetsplatsolyckor: 6231Processarbetare(4566 olycksfall i arbetet)Processarbetare Antal arbetsplatsolyckor: 4566Hopsättareavindustriellaprodukter(1320 olycksfall i arbetet)Hopsättare av industriella produkter Antal arbetsplatsolyckor: 1320a88(0 olycksfall i arbetet)a88 Antal arbetsplatsolyckor: 0a87(0 olycksfall i arbetet)a87 Antal arbetsplatsolyckor: 0a86(0 olycksfall i arbetet)a86 Antal arbetsplatsolyckor: 0a85(0 olycksfall i arbetet)a85 Antal arbetsplatsolyckor: 0a84(0 olycksfall i arbetet)a84 Antal arbetsplatsolyckor: 0a80(0 olycksfall i arbetet)a80 Antal arbetsplatsolyckor: 0Assisterandepersonalinomindustriochbyggande(4379 olycksfall i arbetet)Assisterande personal inom industri och byggande Antal arbetsplatsolyckor: 4379Städare,hembiträdenochandrarengöringsarbetare(2694 olycksfall i arbetet)Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Antal arbetsplatsolyckor: 2694Gaturenhållningsarbetareochavfallshanterare(1217 olycksfall i arbetet)Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare mfl Antal arbetsplatsolyckor: 1217Köks- ochrestaurangbiträden(1063 olycksfall i arbetet)Köks- och restaurangbiträden Antal arbetsplatsolyckor: 1063Medhjälpareinomjordbruk,skogsbrukoch(138 olycksfall i arbetet)Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Antal arbetsplatsolyckor: 138(35 olycksfall i arbetet)Gatuförsäljare, skoputsare mfl Antal arbetsplatsolyckor: 35a97(0 olycksfall i arbetet)a97 Antal arbetsplatsolyckor: 0a90(0 olycksfall i arbetet)a90 Antal arbetsplatsolyckor: 0a98(0 olycksfall i arbetet)a98 Antal arbetsplatsolyckor: 0a99(0 olycksfall i arbetet)a99 Antal arbetsplatsolyckor: 0Experter inomhälso-ochsjukvård(3643 olycksfall i arbetet)Experter inom hälso- och sjukvård Antal arbetsplatsolyckor: 3643Juridiskaassistentersamtexperterinomsocial-ochkultursektorn(2391 olycksfall i arbetet)Juridiska assistenter samt experter inom social- och kultursektorn Antal arbetsplatsolyckor: 2391Experterinomnaturvetenskapochteknik(2116 olycksfall i arbetet)Experter inom naturvetenskap och teknik Antal arbetsplatsolyckor: 2116Experter inomföretagsekonomioch(1015 olycksfall i arbetet)Experter inom företagsekonomi och administration Antal arbetsplatsolyckor: 1015Experterinom(105 olycksfall i arbetet)Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Antal arbetsplatsolyckor: 105a30(0 olycksfall i arbetet)a30 Antal arbetsplatsolyckor: 0a39(0 olycksfall i arbetet)a39 Antal arbetsplatsolyckor: 0Lärare och andraspecialisterinomundervisningsbranschen(3101 olycksfall i arbetet)Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen Antal arbetsplatsolyckor: 3101Specialisterinomnaturvetenskapochteknik(1291 olycksfall i arbetet)Specialister inom naturvetenskap och teknik Antal arbetsplatsolyckor: 1291Specialisterinomjuridiksamt(857 olycksfall i arbetet)Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Antal arbetsplatsolyckor: 857Specialsakkunnigainom(634 olycksfall i arbetet)Specialsakkunniga inom hälso- och sjukvård Antal arbetsplatsolyckor: 634Specialisterinom(433 olycksfall i arbetet)Specialister inom företagsekonomi och administration Antal arbetsplatsolyckor: 433Specialisterinominformations-och(185 olycksfall i arbetet)Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi Antal arbetsplatsolyckor: 185a29(0 olycksfall i arbetet)a29 Antal arbetsplatsolyckor: 0a27(0 olycksfall i arbetet)a27 Antal arbetsplatsolyckor: 0Kontorspersonal(1718 olycksfall i arbetet)Kontorspersonal Antal arbetsplatsolyckor: 1718Övrgiakontors-ochkundserviceanställda(1007 olycksfall i arbetet)Övrgia kontors- och kundserviceanställda Antal arbetsplatsolyckor: 1007Kontorspersonalinomekonomi-ochlagerförvaltning(982 olycksfall i arbetet)Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Antal arbetsplatsolyckor: 982Kundtjänstpersonal(458 olycksfall i arbetet)Kundtjänstpersonal Antal arbetsplatsolyckor: 458a40(0 olycksfall i arbetet)a40 Antal arbetsplatsolyckor: 0Chefer,högretjänstemänochorganisationschefer(1630 olycksfall i arbetet)Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer Antal arbetsplatsolyckor: 1630Administrativaochkommersiellachefer(703 olycksfall i arbetet)Administrativa och kommersiella chefer Antal arbetsplatsolyckor: 703Cheferinom(411 olycksfall i arbetet)Chefer inom produktionsverksamhet och samhällets grundläggande tjänster Antal arbetsplatsolyckor: 411Chefer(210 olycksfall i arbetet)Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicebranscher Antal arbetsplatsolyckor: 210a10(0 olycksfall i arbetet)a10 Antal arbetsplatsolyckor: 0a19(0 olycksfall i arbetet)a19 Antal arbetsplatsolyckor: 0a18(0 olycksfall i arbetet)a18 Antal arbetsplatsolyckor: 0a17(0 olycksfall i arbetet)a17 Antal arbetsplatsolyckor: 0a16(0 olycksfall i arbetet)a16 Antal arbetsplatsolyckor: 0a15(0 olycksfall i arbetet)a15 Antal arbetsplatsolyckor: 0Jordbrukare ochdjuruppfödaremfl(1400 olycksfall i arbetet)Jordbrukare och djuruppfödare mfl Antal arbetsplatsolyckor: 1400Anställdainom(235 olycksfall i arbetet)Anställda inom skogsbruk och fiske Antal arbetsplatsolyckor: 235a64(0 olycksfall i arbetet)a64 Antal arbetsplatsolyckor: 0Småbrukare,fiskareochjägareinomsjälvhushållning(0 olycksfall i arbetet)Småbrukare, fiskare och jägare inom självhushållning Antal arbetsplatsolyckor: 0a60(0 olycksfall i arbetet)a60 Antal arbetsplatsolyckor: 0Elever i yrkesskola(1576 olycksfall i arbetet)Elever i yrkesskola Antal arbetsplatsolyckor: 1576Underofficerare(184 olycksfall i arbetet)Underofficerare Antal arbetsplatsolyckor: 184(104 olycksfall i arbetet)Officerare Antal arbetsplatsolyckor: 104Yrkesutbildadpersonalinommilitären(31 olycksfall i arbetet)Yrkesutbildad personal inom militären Antal arbetsplatsolyckor: 31a06(0 olycksfall i arbetet)a06 Antal arbetsplatsolyckor: 0a05(0 olycksfall i arbetet)a05 Antal arbetsplatsolyckor: 0a09(0 olycksfall i arbetet)a09 Antal arbetsplatsolyckor: 0a04(0 olycksfall i arbetet)a04 Antal arbetsplatsolyckor: 0a08(0 olycksfall i arbetet)a08 Antal arbetsplatsolyckor: 0a07(0 olycksfall i arbetet)a07 Antal arbetsplatsolyckor: 0Militär(0 olycksfall i arbetet)Militär Antal arbetsplatsolyckor: 0(155 olycksfall i arbetet)Inte känt Antal arbetsplatsolyckor: 155(83 olycksfall i arbetet)Studerande vid universitet Antal arbetsplatsolyckor: 83(71 olycksfall i arbetet)Elever i grundskola Antal arbetsplatsolyckor: 71

Skadad kroppsdel

Inga uppgifter Antal arbetsplatsolyckor: 1953Huvudet Antal arbetsplatsolyckor: 13995Nacke och hals Antal arbetsplatsolyckor: 1265Ryggen Antal arbetsplatsolyckor: 7626Kroppen och de inre organen Antal arbetsplatsolyckor: 3486Armarna Antal arbetsplatsolyckor: 36434Nedre extremiteter Antal arbetsplatsolyckor: 22109Hela kroppen och ett flertal av dess områden Antal arbetsplatsolyckor: 37438 Antal arbetsplatsolyckor: 0Annat Antal arbetsplatsolyckor: 548Inga uppgifter Antal arbetsplatsolyckor: 1953Huvudet, hjärnan och ryggmärgsnerver och -blodådror Antal arbetsplatsolyckor: 2627Ansikte Antal arbetsplatsolyckor: 2281Öga (ögon) Antal arbetsplatsolyckor: 7193Öra (öron) Antal arbetsplatsolyckor: 362Tänder Antal arbetsplatsolyckor: 570Huvudet, flera skadade områden Antal arbetsplatsolyckor: 140Huvudet, andra än ovan nämnda områden Antal arbetsplatsolyckor: 822Nacke och hals Antal arbetsplatsolyckor: 1265Ryggen Antal arbetsplatsolyckor: 7626Kroppen och de inre organen Antal arbetsplatsolyckor: 0Bröstkorg och revben, inklusive leder, skulderblad och inre organen Antal arbetsplatsolyckor: 2355Höftens och magens område, inklusive de inre organen Antal arbetsplatsolyckor: 624Kroppen, flera skadade områden Antal arbetsplatsolyckor: 208Kroppen, andra än ovan nämnda områden Antal arbetsplatsolyckor: 299Armarna Antal arbetsplatsolyckor: 0Axel och axelled Antal arbetsplatsolyckor: 4344Arm, inklusive armbåge Antal arbetsplatsolyckor: 3630Hand Antal arbetsplatsolyckor: 6608Finger (fingrar) Antal arbetsplatsolyckor: 17901Handled Antal arbetsplatsolyckor: 3578Armarna, flera skadade områden Antal arbetsplatsolyckor: 192Armarna, andra än ovan nämnda områden Antal arbetsplatsolyckor: 181Nedre extremiteter Antal arbetsplatsolyckor: 0Höft och höftled Antal arbetsplatsolyckor: 632Ben, inklusive knän Antal arbetsplatsolyckor: 9967Vrist Antal arbetsplatsolyckor: 6612Fotblad Antal arbetsplatsolyckor: 2403Tå (tår) Antal arbetsplatsolyckor: 1447Nedre extremiteter, flera skadade områden Antal arbetsplatsolyckor: 260Nedre extremiteter, andra än ovan nämnda områden Antal arbetsplatsolyckor: 788Hela kroppen och ett flertal av dess områden Antal arbetsplatsolyckor: 37438 Antal arbetsplatsolyckor: 0Annat Antal arbetsplatsolyckor: 38Annan än ovan specificerad kroppsdel Antal arbetsplatsolyckor: 510HuvudetRyggenKroppen och de...ArmarnaNedre...Hela kroppen och...Öga (ögon)RyggenAxel och axelledArm, inklusive...HandFinger (fingrar)HandledBen, inklusive...VristHela kroppen och...

Avvikelse

Den sista händelsen innan olycksfallet inträffad

Övriga ospecificerade avvikande...
En person som fallit, hoppat, ramlat,...
Trampa, fastna, stöta sig själv,...
En plötslig fysisk påfrestning på en...
Förlust av kontroll över anordning...
Ett vållande objekt som söndrats,...
Våld (orsakad av människa eller djur),...
Ett ämne som runnit, strömmat ut,...
Andra

Orsak

Orsaken till skadan

Övriga ospecificerade orsaker
Ämnen, tillbehör, utrustning
Farleder, underlag, land, dörrar,...
Människor, djur, växter
Manuella verktyg och maskinverktyg
Den direkta orsaken är inte känd i...
Mobila varutransportanordningar
Fasta trappor, tak, öppningar,...
Andra

Skadesätt

Sätt på vilket den kroppsdelen kom i kontakt med den faktor som orsakade skadan

Övriga ospecificerade skadesätt
Stötning mot fast yta eller orörligt...
Skada som förorsakas av ett skärande,...
Plötslig fysisk eller psykisk...
Träff av rörligt vållande objekt eller...
Bett, spark osv av djur eller människa
Klämning, blåmärken
Farliga ämnen – genom inandning
Andra

Olycksfallsfrekvens

Topp 10 branscher

0102030405060708090100VeterinärverksamhetVeterinärverksamhet: 101 antal olyckor / miljoner arbetstimmarHusbyggandeHusbyggande: 64 antal olyckor / miljoner arbetstimmarSpecialiserad byggverksamhetSpecialiserad byggverksamhet: 62 antal olyckor / miljoner arbetstimmarSysselsättningsverksamhetSysselsättningsverksamhet: 59 antal olyckor / miljoner arbetstimmarTillverkning av metallprodukterTillverkning av metallprodukter: 49 antal olyckor / miljoner arbetstimmarSosiaalihuollon laitospalvelutSosiaalihuollon laitospalvelut: 45 antal olyckor / miljoner arbetstimmarPost- och kurirverksamhetPost- och kurirverksamhet: 45 antal olyckor / miljoner arbetstimmarTillverkning av sågvaror samt trä- och korkvarorTillverkning av sågvaror samt trä- och korkvaror: 44 antal olyckor / miljoner arbetstimmarSäkerhets-, väktar- och detektivtjänsterSäkerhets-, väktar- och detektivtjänster: 41 antal olyckor / miljoner arbetstimmarMuiden ei-metall.mineraalituotteiden valm.Muiden ei-metall.mineraalituotteiden valm.: 41 antal olyckor / miljoner arbetstimmarAntal olyckor / miljoner arbetstimmar

Arbetsolycksfall orsakar varje år betydande kostnader. För att förebygga olycksfall och inrikta de förebyggande åtgärderna på rätt sätt är det viktigt att följa utvecklingen av yrkessjukdomar och arbets- och arbetsplatsolyckor.

Beskrivning

Registreringen av arbetsplatsolyckor handhas i Finland av Olycksfallsförsäkringscentralen. Diagrammet över arbetsplatsolyckor under åren 2014–2019 baserar sig på Olycksfallsförsäkringscentralens data. Materialet omfattar löntagares olycksfall i arbetet och under arbetstid, för vilka ersättning utgått från försäkringsbolag.

Vad resultaten visar

Alla diagrammen är interaktiva och innehåller uppgifter om antalet arbetsolyckor. Storleken på diagrammens olika delar representerar deras relativa andel av antalet olycksfall. Ett val som har gjorts i ett av diagrammen filtrerar informationen i samtliga diagram. I alla diagram får man fram det exakta antalet olycksfall genom att hovra med musen över diagrammet.

Ur materialet har avlägsnats rader som innehåller poster utan data. Materialet är också presenterat så att enskilda personer inte kan identifieras. Det totala antalet fall uppgår till cirka 687 000.

Yrkesbenämningarna för åren 2014 och 2015 baserar sig på Olycksfallsförsäkringsförbundets yrkesklassificering 2009. Efter år 2015 klassificeras yrken enligt Statistikcentralens Yrkesklassificeringen 2010. Näringsgrenen anges enligt Statistikcentralens Näringsgrensindelning 2008. Mer information om de klassificeringar som används i materialet finns på Olycksfallsförsäkringscentralens webbsidor.

Datamaterialet uppdateras årligen.

Mer information

Kontaktuppgifter

Työelämätieto

Publiceringen av data är licensierad med tillstånd från Olycksfallsförsäkringscentralen. Data beslut 2023-05. Data källa: Olycksfallsförsäkringscentralen, olycksfallsstatistiken för löntagar. Databasen har upprättats 13.6.2023 OFC/Janne Sysi-Aho.
Relaterad sidor

Arbetsolyckor - nollvision

Arbetsolyckor - nollvision

Underteman