Analyser

Analyssidorna ger synvinklar på olika ämnen i arbetslivet skrivna av experter. Ofta är de relaterade till en materialsida, i vilket fall analysen ger användaren en experttolkad synvinkel på de observationer som gjorts utifrån materialen. Dessa material- och analyssidor är länkade till varandra i tjänsten. Analysen kan också visas som en självständig helhet i tjänsten.

Analysen
Uppdaterad 31.8.2022

Förteckningen över plattformsföretag som förmedlar arbete kan nu användas och kompletteras av alla

Förteckning över och klassificering av plattformsföretag som förmedlar arbete och som används och är registrerade i Finland

Analysen
Uppdaterad 24.8.2022

Prognoskarta över psykisk diagnos – bakgrund till och tolkning av kartan

En psykisk diagnos som ges inom företagshälsovården anknyter framför allt till ålder, kön, sorgliga tankar, kraftiga upplevelser av stress och återkommande känslor av trötthet längs med dagen.

Analysen
Uppdaterad 13.6.2022

Bra möjligheter att påverka arbetstiderna stöder de äldre skiftarbetarnas välbefinnande i arbetet inom social- och hälsovårdsbranschen

Särskilt vid skiftarbete försämrar åldrandet sömnkvaliteten. Dessutom är olika sjukdomar vanligare hos äldre, vilket också ökar behovet av återhämtning efter krävande arbetsskift. Arbetshälsoinstitutet rekommenderar att de äldre ska erbjudas allt bättre möjligheter att minska mängden nattarbete och långa arbetstider.

Analysen
Uppdaterad 4.5.2022

Arbetarskyddsinspektionens uppgift är att säkerställa att arbetet i Finland är sunt, säkert och rättvist

Arbetarskyddsinspektionens verksamhet utförs av regionalförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet och leds av social- och hälsovårdsministeriet.

Analysen
Uppdaterad 25.4.2022

Bullerskador är fortfarande den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen bland personer i arbetsför ålder

Antalet bekräftade yrkessjukdomar hos personer i arbetsför ålder har redan länge haft en nedåtgående trend. Den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen hos personer i arbetsför ålder är fortfarande bullerskador. Yrkessjukdomar konstateras framför allt inom industrin, byggbranschen och jordbruksbranschen.

Analysen
Uppdaterad 24.3.2022

Klimatförändringens inverkan på arbetarskyddet har knappt identifierats

Cirka hälften av arbetsplatserna har identifierat effekterna av klimatförändringen på arbetsplatsen, men ur arbetarskyddsynpunkt har de nästan inte behandlats alls

Analysen
Uppdaterad 14.3.2022

Finansieringen och kostnaderna för företagshälsovården

Arbetsgivare och arbetstagare betalar 99,4 procent av kostnaderna för företagshälsovården

Analysen
Uppdaterad 1.2.2022

På många arbetsplatser inom industri och produktion exponerades arbetstagarna för höga damm- och tungmetallshalter samt andra kemiska faktorer åren 2016-2019

I de luftmätningar och biomonitoreringar som Arbetshälsoinstitutet utförde åren 2016-2019 observerades höga halter av olika slags damm och vissa tungmetaller på stora och medelstora arbetsplatser inom industri och produktion.

Analysen
Uppdaterad 13.1.2022

Branschvisa skillnader och likheter vid genomgång av kortvarig sjukfrånvaro

Det finns mycket undersökningsmaterial om långvarig sjukfrånvaro, men endast lite i fråga om kortvarig sjukfrånvaro, trots att konsekvenserna av kort sjukfrånvaro för en välfungerande vardag, arbetsmotivation och kostnader är avsevärda.

Analysen
Uppdaterad 22.11.2021

Antalet personer som exponeras för cancerframkallande ämnen i sitt arbete har ökat under åren 2010–2019

Ökningen förklaras i huvudsak av ökningen i antalet anställda inom gruvindustrin i Norra Finland. Antalet som anmäldes exponerade för asbest nästan tredubblades under granskningsperioden.

Analysen
Uppdaterad 15.9.2021

Social- och hälsovårdsbranschens vikarier som stabil arbetskraftsreserv i undantagstider

Kort sjukfrånvaro bland social- och hälsovårdsbranschens vikarier har under åren 2017–2019 stabiliserats på 3–5 procent. År 2020 visade sig vara avvikande när mängden kort sjukfrånvaro var större bland vikarier än bland fast anställda.

Analysen
Uppdaterad 14.6.2021

Hjärnarbete belastar och inspirerar i alla branscher

Dagens arbete är framför allt kognitivt arbete, dvs. hjärnarbete. Även många traditionellt fysiska arbetsuppgifter formar sig i kognitiv riktning under den digitala tidsåldern.

Analysen
Uppdaterad 8.6.2021

Det fanns betydande skillnader i sjukfrånvaron mellan olika yrkesgrupper inom kommunsektorn under det första coronaåret

År 2020 var kommunalt anställda i genomsnitt 16,7 dagar borta från arbetet på grund av egen sjukdom

Analysen
Uppdaterad 19.4.2021

Fortfarande exponerar arbetslivet för faktorer som leder till yrkessjukdomar

Antalet bekräftade yrkessjukdomar hos personer i arbetsför ålder fortsätter att sjunka. Det sjunkande antalet fall förklaras framför allt av färre fall av bullerskador och asbestrelaterade sjukdomar. Många arbetsuppgifter exponerar dock fortfarande för faktorer som leder till yrkessjukdomar.

Analysen
Uppdaterad 5.3.2021

Coronaårets belastning varierade mellan yrken inom kommunsektorn – de som övergått till distansarbete var nöjdast

Kommun10-undersökningen visar att anställda inom kommunsektorn i huvudsak klarade coronaåret bra. Trots de svåra tiderna kunde man se en positiv utveckling inom många delområden av arbetslivet.

Analysen
Uppdaterad 25.1.2021

Monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta tulee edistää organisaation kaikilla tasoilla

Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostaminen on nostettu laajasti esille organisaatioiden strategioihin ja suunnitelmiin. Tämä ilmenee henkilöstöalan ammattilaisille suunnatun Monimuotoisuusbarometrin tuloksista.

Analysen
Uppdaterad 9.12.2020

Arbetarskyddet deltar i mycket varierande grad i hanteringen av coronasituationen

Kommunikation, alerthet och förmedling är centrala faktorer i hanteringen av coronasituationen. Det framgår av öppna frågor i en Arbetarskyddspanel för Arbetarskyddschefer och arbetarskyddsfullmäktige.

Analysen
Uppdaterad 20.10.2020

Bullerskada är fortfarande den vanligaste yrkessjukdomen

Ungefär vart fjärde bekräftat fall av yrkessjukdom konstateras efter avslutad arbetskarriär

Analysen
Uppdaterad 7.10.2020

Coachande ledarskap får beröm inom social- och hälsovårdsbranschen

Cheferna inom social- och hälsovårdsbranschen får positiv respons på sitt ledarskap. Majoriteten av arbetstagarna anser att chefens ledarskap är rättvist och coachande.

Analysen
Uppdaterad 7.10.2020

Mer effektfullt verkställande genom utvärdering

Utvecklingen av verkställandet av de multiprofessionella tjänsterna som stöd för arbetsförmågan och sysselsättningen för personer i arbetsför ålder förutsätter en omfattande utvärdering av konsekvenserna och effekterna

Analysen
Uppdaterad 12.3.2020

Sjukpensioner och belastningsfaktorer i arbetet

Jämför yrkesvisa sjukpensioner som orsakats av knä- och höftartros

Analysen
Uppdaterad 16.5.2019

Vilotider för korta för återhämtning bör undvikas

Helsingfors stad som exempel på skiftplanering som främjar återhämtningen

Analysen
Uppdaterad 10.4.2019

Klientvåldet belastar särskilt unga inom kommunsektorn

Klientvåldet belastar särskilt unga inom kommunsektorn

Analysen
Uppdaterad 12.3.2019

Arbetsförmågevisaren beskriver funktionsförmågan hos personer i svag arbetsmarknadsställning

Arbetsförmågevisaren är en metod för självskattning av arbets- och funktionsförmågan, som baserar sig på svarspersonens bedömning av sin egen situation.

Analysen
Uppdaterad 12.3.2019

Arbetsolyckor - nollvision

Arbetsolyckor - nollvision

Analysen
Uppdaterad 12.3.2019

Årligen konstateras mer än 1500 fall av yrkessjukdom

Antalet bekräftade yrkessjukdomar har sjunkit med cirka en fjärdedel under 2011–2015