Lite mer än hälften (53 %) av de tillfrågade i arbetarskyddspanelen utvärderade att klimatförändringen åtminstone i viss mån påverkat verksamheten på den egna arbetsplatsen och cirka en tiondel (8 %) ansåg att effekten var stor eller omfattande. Oftast nämndes energilösningar, material- och produktval, återvinning, utsläppsminskning, klimatvänlig strategi och beredskap inför extrema väderförhållanden.

(Texten fortsätter efter bilden)

Ladda ner data

Vilken typ av klimatförändringsfrågor har uppstått och hur syns klimatförändringen på din arbetsplats?

412 svar
Material- och produktval (återvinningsbarhet, etik m.fl.)Material- och produktval (återvinningsbarhet, etik m.fl.): 49 omnämningarÅtervinningÅtervinning: 47 omnämningarHar presenterats i strategin eller verksamhetsplaneringenHar presenterats i strategin eller verksamhetsplaneringen: 40 omnämningarMinskning av utsläpp: el- och hybridbilar, laddningsstationer m.fl.Minskning av utsläpp: el- och hybridbilar, laddningsstationer m.fl.: 40 omnämningarExtrema väderfenomen, deras effekter och beredskap på demExtrema väderfenomen, deras effekter och beredskap på dem: 37 omnämningarGraden av miljövänlighet hos energin som användsGraden av miljövänlighet hos energin som används: 35 omnämningarEnergibesparing, energieffektivitetEnergibesparing, energieffektivitet: 33 omnämningarSynlig i affärsverksamhetenSynlig i affärsverksamheten: 33 omnämningarDistansarbeteDistansarbete: 31 omnämningarMinimering eller sortering av avfallMinimering eller sortering av avfall: 28 omnämningarUppföljning och minskning av koldioxidavtrycketUppföljning och minskning av koldioxidavtrycket: 23 omnämningarMinskad användning av papperMinskad användning av papper: 17 omnämningarDiskussioner om ämnetDiskussioner om ämnet: 14 omnämningarAtt minska antalet resorAtt minska antalet resor: 13 omnämningarMinimering av svinnMinimering av svinn: 12 omnämningarAntalet omnämningar

Citat från svaren:


 • I produktionen beaktas ämnet genom att man väljer energivänliga komponenter.
 • Under de senaste åren har vi effektiviserat återvinningen.
 • Transporter överflyttas till att skötas med gas- och/eller elbilar senast 2035
 • Klimatmål har inkluderats i koncernens strategi.
 • Några riktigt varma somrar och… det finns ingen nedkylande luftkonditionering. Har medfört utmaningar för att orka på arbetet.
 • Vi använder ett elbolag som producerar el från vindkraft.
 • Kampanjer för besparing av energi och vatten.
 • Att förbättra byggnaders energieffektivitet återspeglas också vid anbudsbegäran, vilket är anledningen till att man börjat föredra mer energieffektiva lösningar i planeringen.
 • Distansarbete är möjligt för många, vilket minskar onödig bilanvändning.
 • ...

Riskbedömning är det vanligaste verktyget för att hantera arbetssäkerhetsrisker relaterade till klimatförändringen

Arbetsplatserna hade förberett sig inför att hantera risker relaterade till klimatförändringen bland annat genom riskbedömning. Arbetssäkerhetsrisker i samband med klimatförändringen beaktas som en del av normal riskbedömningspraxis. Dessutom hade exponering för värme, åtgärder mot halkning samt utbildning och anvisningar tillhandahållits

(Texten fortsätter efter bilden)

Ladda ner data

Vilken typ av utbildning och kompetensförstärkning skulle du vilja se i framtiden för att utvärdera och hantera arbetssäkerhetsrisker i samband med klimatförändringen?

118 svar
Omfattande, ämnet är nyttOmfattande, ämnet är nytt: 24 omnämningarBasinformation, fakta: utbildning, informationsinslag, webbseminarierBasinformation, fakta: utbildning, informationsinslag, webbseminarier: 23 omnämningarAtt identifiera och framhäva säkerhetsriskerAtt identifiera och framhäva säkerhetsrisker: 23 omnämningarBransch-/yrkesspecifik information om risker och metoderBransch-/yrkesspecifik information om risker och metoder: 11 omnämningarKonkreta exempel och metoderKonkreta exempel och metoder: 10 omnämningarMaterial till stöd för utvecklingenMaterial till stöd för utvecklingen: 10 omnämningarÄmnet tas upp, diskussionerÄmnet tas upp, diskussioner: 9 omnämningarExtrema förhållanden, förändringar i vädret: effekter, att skydda sigExtrema förhållanden, förändringar i vädret: effekter, att skydda sig: 8 omnämningarAntalet omnämningar

Citat från svaren:


 • Generellt sett, vi har inte ägnat mycket uppmärksamhet åt klimatförändringen.
 • Lämplig kunskapsbaserad utbildning.
 • I anslutning till bedömning av faror och risker.
 • I allmänhet så mycket information som möjligt från bl.a. olika branscher, de olika branschernas särdrag, det vill säga utvärdering och prognoser för dessa.
 • Åtminstone konkreta sätt att spara och återvinna energi på arbetsplatsen.
 • Färdiga utbildningspaket eller material för att ta itu med frågan på arbetsplatsen etc.
 • Generellt sett önskar jag att det diskuterades mer och att det skulle hållas på dagordningen.
 • Fysiologiska stressfaktorer orsakade av extrema väderförhållanden, identifiering av dem och sätt att minska deras effekter.
 • ...

Arbetsplatserna behöver mångsidig och omfattande information om effekterna av klimatförändringen och hantering av den ur arbetssäkerhetssynpunkt

Arbetarskyddspersonalen ansåg att klimatförändringen är en ny fråga inom arbetarskyddet och därför behövs omfattande och varierande information: basinformation, fakta, information om identifiering av säkerhetsrisker samt bransch- och yrkesspecifik information. Det utlystes webbinarier och informationsinslag som är lätta att utnyttja, konkreta exempel och metoder samt material för gemensam diskussion på arbetsplatsen.

(Texten fortsätter efter bilden)

Ladda ner data

Vilka åtgärder har vidtagits på din arbetsplats för att hantera arbetssäkerhetsrisker förknippade med klimatförändringen?

140 svar
Riskbedömning Riskbedömning: 61 omnämningar Minskad exponering för hetta Minskad exponering för hetta: 36 omnämningar Utbildning, introduktion, anvisningar Utbildning, introduktion, anvisningar: 18 omnämningar Förebyggande av halka Förebyggande av halka: 11 omnämningarAntalet omnämningar

Citat från svaren:


 • Vid utvärderingen av faror har man behandlat temperaturer, värmeböljor, halka, osv. och funderat över förebyggande och skyddsmetoder.
 • Vid riskbedömningen har man beaktat ett ökat antal elbilar, svårigheten att stänga av litiumbatterier.
 • Under värmeböljor har de anställda getts möjlighet att oftare ta pauser och huset har tillhandahållit förfriskningar för att undvika vätskebrist.
 • Bättre kyl- och ventilationsanordningar har införskaffats.
 • Till exempel kampanjer och utbildningsmaterial om säkert arbete och säkra arbetsresor.
 • Vid regelbundna utbildningar beaktas detta som ett temaelement.
 • Man har vintertid fäst uppmärksamhet vid halka på gården och vid ingången.
 • ...

Omfattningen av förutseendet av arbetssäkerhetsrisker i samband med klimatförändringen är liten

Övervakningen av arbetssäkerhetsrisker i samband med klimatförändringen var begränsad, främst utnyttjades befintlig övervakningspraxis (till exempel riskbedömning, uppföljning av väderförhållanden) samt allmän diskussion och rapportering.

Ladda ner data

Hur övervakar och förutser din arbetsplats arbetssäkerhetsrisker i samband med klimatförändringen?

115 svar
Följs inte alls upp Följs inte alls upp: 51 omnämningar Utgör en del av systematisk och/eller uppföljning förebyggande Utgör en del av systematisk och/eller uppföljning förebyggande: 27 omnämningarLedningen eller arbetarskyddspersonalen följer uppLedningen eller arbetarskyddspersonalen följer upp: 12 omnämningarFöljer med nyheter och den allmänna diskussionenFöljer med nyheter och den allmänna diskussionen: 12 omnämningarUppföljningen är beroende av enskilda personer eller situationerUppföljningen är beroende av enskilda personer eller situationer: 8 omnämningarAntalet omnämningar

Citat från svaren:


 • Mig veterligen har detta inte på något sätt eller åtminstone inte någonstans lyfts fram.
 • Vädret har alltid påverkat vårt arbete och utgör därför en del av arbetsuppgiftens riskkartläggning.
 • Vi följer med den allmänna diskussionen om ämnet.
 • Koncernens sustainability-arbetsgrupp styr policyn och de praktiska tillvägagångssätten.
 • Inte aktivt, slumpmässigt, om det lyfts fram i rubriker eller när det händer något som gör att saken uppmärksammas.
 • ...