Vid en inspektion kan inspektören ge arbetsgivaren olika uppmaningar, om situationen på arbetsplatsen inte motsvarar den lagstadgade miniminivån. Uppmaningens allvarlighetsgrad fastställs enligt förseelse eller brist, i lagstiftningen stadgas om ålägganden i olika situationer. I bästa fall korrigerar arbetsgivaren situationen genast och arbetarskyddsinspektören behöver inte ge någon uppmaning.

När situationen på arbetsplatsen medför omedelbar fara för liv eller hälsa kan arbetarskyddsinspektören meddela ett temporärt användningsförbud eller temporärt förbjuda en farlig arbetsmetod. Dessa ålägganden träder i kraft omedelbart och bekräftas av arbetarskyddsmyndigheten i efterhand. Arbetarskyddsmyndigheten kan också besluta att inte bekräfta användningsförbudet, varvid det temporära användningsförbudet upphör.

(Texten fortsätter efter bilden)

Laddas

Arbetarskyddsinspektören ger en uppmaning om arbetet medför fara för liv eller hälsa. I arbetarskyddets tillsynslag har listats vilka saker lagstiftaren anser vara större än ringa. Vid en uppmaning anges alltid en tidsfrist inom vilken förhållandena ska korrigeras. Uppmaning till efterinspektion cirka en månad efter att tidsfristen har löpt ut, antingen så att arbetsgivaren inlämnar dokumenten angående ärendet till inspektören eller så att inspektören själv besöker arbetsplatsen för att se på vilket sätt förhållandena har korrigerats.

Om bristen är ringa, men inte uppfyller miniminivån i lagstiftningen ges arbetsgivaren en anvisning. Ingen tidsfrist behöver ges för anvisningen. Vanligtvis inspekteras anvisningen vid följande arbetarskyddsinspektion, som utförs på arbetsplatsen med några års intervaller.

Endast en liten del av de observerade bristerna förs vidare till myndighetens beslutsberedning, sakerna rättas huvudsakligen till genom inspektion.

Arbetarskyddsinspektionens lagstiftningsgrunder

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar cirka 120 lagar och förordningar som ska följas på arbetsplatsen. Lagstiftningen grundar sig till stor del på EU-lagstiftningen och internationella avtal. Regleringen omfattar all lagstiftning och speciallagstiftning som gäller arbetsplatser för speciella situationer, såsom byggnadsbranschen och användningen av kemikalier i arbetet.

Av dessa krav i lagstiftningen för arbetsplatserna ska myndigheten inspektera nästa 400 olika saker, till exempel ”ordnande av företagshälsovård” och ”identifiering och bedömning av riskerna i arbetet”.

Vad övervakar arbetarskyddsmyndigheten?

När en arbetarskyddsinspektion utförs på arbetsplatsen kontaktar inspektören vanligtvis arbetsgivaren på förhand för att komma överens om en tidpunkt för inspektionen. Arbetarskyddsmyndighetens mål är att säkerställa att arbetet i Finland är sunt, säkert och rättvist. Därför inspekterar arbetarskyddsinspektörerna arbetsplatserna med hjälp av olika tillsynsmetoder och ger råd till både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetarskyddsmyndighetens uppgift sköts av regionalförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet.

Vanligtvis inspekterar arbetarskyddsmyndigheten arbetsplatser och branscher där arbetarskyddsriskerna är störst. Man fäster bland annat uppmärksamhet vid säkerhetsrisker, hantering av belastning och anställningsförhållandets minimivillkor.

Vid inspektionerna behandlas även frågor som de anställda på arbetsplatsen vill lyfta fram. Inspektören kan inte lösa alla frågor för arbetsplatsens räkning, men kan berätta om god praxis och ge råd om var man kan hitta hjälp och verktyg för att lösa utmaningarna.

Arbetarskyddsinspektionen kan till exempel fokusera på arbetsförhållanden, arbetets belastning eller arbetslivets spelregler. De frågor som ska behandlas under inspektionen framgår av anmälan om inspektion.

Arbetarskyddsmyndigheten utför över 20 000 inspektioner årligen.

Denna analyssida för Arbetslivskunskap-tjänsten har även en datasida: Arbetarskyddsinspektionens tillsynsinformation.