Coronapandemin ökade distansarbetet explosionsartat och förändringen var också synlig inom kommunsektorns yrken. I Kommun10-undersökningsmaterialet som samlades in hösten 2020 och på nytt hösten 2022 uppgav cirka 40 procent av respondenterna att de på grund av coronaepidemin helt eller delvis hade övergått till distansarbete. Distansarbete är dock inte möjligt i alla yrken. Det finns många yrkesgrupper inom kommunsektorn där man utfört närarbete antingen huvudsakligen eller under hela pandemin: sådana yrkesgrupper inkluderar bland annat läkare, vårdare, småbarnspedagoger och lärare. Dessutom hade respondenterna på hösten 2022 i stor utsträckning övergått från distansarbete tillbaka till närarbete eller åtminstone till hybridarbete. Då uppgav nämligen 91 procent av respondenterna att de helt eller delvis hade återgått till närarbete. Från internationella undersökningar vet man att användningen av kollektivtrafik minskade under pandemin och användningen av både privatbilar och cyklar ökade. I denna analys granskas hur pandemitiden var synlig i de finländska kommunalt anställdas arbetsreseval.

Arbetsresor inom kommunsektorn

Ladda ner data

Förändringar i de kommunalt anställdas sätt att resa till och från arbetet

Arbetsresans genomsnittliga längd var 11,2 kilometer under båda åren. Personbilen var det mest typiska rapporterade färdsättet i både sommar- och vinterväder. Cykling var det näst typiska färdsättet på sommaren, men på vintern var användningen av kollektivtrafik vanligare än cykling.

Cyklar isommarväderCyklar ivinterväderGår isommarväderGår ivinterväderKollektivtrafiki sommarväderKollektivtrafiki vinterväderKör bil isommarväderKör bil ivinterväder%05101520253035404550556020202022

Figur 1. Cykling, gång, kollektivtrafik och personbil som sätt att resa till och från arbetet 2020 och 2022. Pelarna representerar andelen respondenter som reste till arbetet på det frågade sättet minst några gånger i veckan i sommar- och vinterväder.

I flera kommuner är målet att i synnerhet minska andelen arbetsresor som gjorts med personbilar, både för att lindra klimatförändringen och för att förbättra luftkvaliteten i städerna. Härnäst granskar vi därför närmare de arbetsresor som gjorts med personbilar 2020–2022. Längden på arbetsresan ökar tydligt sannolikheten för att personbil används: för personer som aldrig kör bil var arbetsresans genomsnittliga längd 8 kilometer, medan för personer som kör bil varje dag var längden 15–16 kilometer. Intressant är också polariseringen av bilkörningen – fördelningen är tydligt fokuserad på båda ändarna, vilket innebär att bilen vanligen används antingen dagligen eller aldrig. Att köra bil var något vanligare på vintern än på sommaren. Jämfört med 2020 års mätning hade antalet personer som aldrig kör bil ökat med 4 procentenheter och antalet personer som kör bil varje dag hade minskat med 5 procentenheter år 2022.

Minskningen av antalet personer som kör bil dagligen syns också som en minskning av koldioxidutsläppen: de genomsnittliga koldioxidutsläppen per arbetstagare för kommunsektorns arbetsresor var 356 kg år 2020 och 315 kg år 2022. De körda kilometerna minskade med 11 procent

Arbetsresor med personbil

Härnäst granskar vi arbetsresor som gjorts med personbil i utvalda yrkesgrupper inom kommunsektorn och social- och hälsovården. Yrkesgrupperna representerar olika socioekonomiska grupper, men det finns inga större skillnader i arbetsresornas genomsnittliga längd (10–12 km per riktning). Ett undantag utgörs av brandmän (och vakter), vars genomsnittliga arbetsresa var nästan 20 km. Trots detta gjorde mindre än en tredjedel av dem sina arbetsresor dagligen med personbil. I alla yrkesgrupper minskade andelen personer som kör bil dagligen och andelen personer som aldrig kör ökade mellan mätgångerna, och därmed minskade också koldioxidutsläppen.

Granskat enligt yrke hade brandmän mycket koldioxidutsläpp per person. Som beskrevs ovan beror utsläppen dock inte på att brandmän kör exceptionellt mycket med bil, utan på de långa arbetsresorna. En utsläppssnål yrkesgrupp är anställda på bibliotek, varav endast 12 procent uppgav år 2022 att de kör till jobbet varje dag. Användningen av bil är relativt allmänt i yrken med skiftarbete, där kollektivtrafiken nödvändigtvis inte ens är ett alternativ vid alla tider på dygnet. Bilanvändningen och därmed utsläppen har dock minskat även inom dessa yrkesgrupper.