(Texten fortsätter efter bilden)

Arbetsengagemanget är ganska högt eller högt hos cirka sex av tio arbetstagare som gjort testet, dvs. de upplever arbetsengagemang i genomsnitt flera gånger i veckan eller till och med dagligen. På motsvarande sätt upplever cirka 40 procent arbetsengagemang en gång i veckan eller mer sällan. Med andra ord är deras arbetsengagemang på en medelmåttig eller låg nivå. Av personer med ordinarie anställningsförhållanden upplever 58 procent högt arbetsengagemang. Bland personer med tidsbestämda arbetsuppgifter är denna siffra 67 procent.

Arbetsengagemang är vanligast i krävande människorelationsyrken, bland ledare och personer som utför konstnärligt arbete

Cirka 71 procent av personer som arbetar inom undervisningssektorn, 68 procent av arbetstagare inom socialbranschen och 65 procent av arbetstagare inom hälsovården och vårdbranschen upplever högt arbetsengagemang. Av ledare upplever ungefär samma andel, dvs. 69 procent, högt arbetsengagemang. Även bland personer som utför konstnärligt arbete upplever cirka två av tre (65 %) högt arbetsengagemang. Inom branscher som är kända för krävande och betonat ansvarsfulla uppgifter upplever man alltså också ofta arbetsengagemang.

Arbetsengagemanget minst inom industriellt arbete

Högt arbetsengagemang är minst vanligt inom industriellt arbete där endast 37 procent upplever arbetsengagemang flera gånger i veckan eller dagligen. Det är dock värt att notera att även inom industriellt arbete upplever fler än var tredje person regelbundet arbetsengagemang. Yrken där ungefär hälften upplever högt arbetsengagemang är byggbranschen (55 %), trafikarbete (54 %), tjänste- och jordbruksarbete (54 %), kommersiellt arbete (51 %), kontorsarbete (51 %) och tekniskt eller vetenskapligt arbete (47 %).

Kvinnor upplever arbetsengagemang mer än män

Vad gäller demografiska faktorer upplever kvinnor (cirka 61 %) högt arbetsengagemang mer sannolikt än män (cirka 51 %). Även vid yrkesspecifik granskning upplevde kvinnor arbetsengagemang oftare än eller åtminstone lika ofta som män, förutom inom byggbranschen där män (cirka 49 %) upplevde högt arbetsengagemang oftare än kvinnor (cirka 38 %).

En högre ålder har också ett positivt samband med nivån av arbetsengagemang. Äldre arbetstagare, särskilt 45-åringar och äldre, upplever arbetsengagemang oftare än yngre arbetstagare.

Arbetsengagemang har ett positivt samband med hälsa och lycka

Erfarenheter av arbetsengagemang hade också en tydligt positiv koppling till självutvärderad hälsa, nöjdhet med livet och lycka. Arbetsengagemang och arbete då när man upplever sig vara sjuk har å sin sida en omvänd koppling till varandra. Arbetsengagemang betyder alltså inte att man arbetar på bekostnad av sin hälsa.

Hur förhåller sig resultaten till tidigare forskningsrön?

Resultaten motsvarar ganska bra de observationer som gjorts under tidigare undersökningar. Även i en undersökning som omfattade 30 europeiska länder konstaterades arbetsengagemang vara vanligast bland personer som utför krävande människorelationsarbete: inom social- och hälsovårdsbranschen och undervisningssektorn, bland ledare, kvinnor och äldre arbetstagare. Inom ansvarsfullt människorelationsarbete är arbetets syfte, dess direkta resultat och möjligheten att lära sig nytt ofta konkret närvarande resurser. I Europa-undersökningen som nämndes upplevde å sin sida personer i ordinarie anställningsförhållanden mer arbetsengagemang än andra. Å andra sidan har visstidsanställningar ibland haft en positiv koppling till arbetsengagemang i tidigare finländska undersökningar. Visstidsanställningar kan också innebära att man lär sig nytt och utökar sina färdigheter, som båda är viktiga källor för arbetsengagemang.

I det stora hela visar resultaten att arbetsengagemang inte är en sällsynt erfarenhet. Det upplevs i alla yrken och likt tidigare undersökningar har det en positiv koppling till hälsa och positiv psykisk hälsa: glädje. Arbetsengagemang är dock inte lika allmänt inom varje yrkesgrupp och bransch. På grund av detta är det skäl att ägna uppmärksamhet åt arbetsengagemang och stärka det på arbetsplatserna genom att ta hand om arbetets resurser. Det främjar arbetets meningsfullhet oberoende av bransch och hjälper oss att uppfylla arbetets krav.

Du kan bekanta dig närmare med arbetsengagemang-enkätens resultat enligt befolkningsgrupp på arbetsengagemangets materialsida.

Författare

Jari Hakanen, forskningsprofessor