Antalet arbetstagare som anmäldes exponerade i hela Finland var cirka 20 500 personer år 2019. I den regionvisa granskningen har antalet exponerade anställda förblivit oförändrad åren 2010–2019 inom alla arbetarskyddsansvarsområden förutom i Norra Finlands region. Ökningen i antalet anställda inom gruvindustrin och andelen anställda som har anmälts exponerade har mer än fördubblat antalet anställda som har anmälts exponerade inom Norra Finlands område.

Åren 2010–2019 anmäldes cirka 48 500 enskilda personer till registret, varav männens andel var cirka 82 procent och kvinnornas 18 procent.

(Texten fortsätter efter bilden)

Antal exponerade personer efter område och näringsgren

Ladda ner data

Andel av antalet sysselsatta

Antal exponerade personer i område
201020112012201320142015201620172018201915002000250030003500400045005000550060006500Norra FinlandVästra och Inre FinlandÖstra FinlandSydvästra FinlandSödra Finland
2019
Ansvarsområdena för arbetarskyddet
3,0003,5004,0004,5005,0005,500Antal exponerade personer i områdeAnsvarsområden för arbetarskyddet: Norra Finland Antal exponerade personer: 4902Ansvarsområden för arbetarskyddet: Östra Finland Antal exponerade personer: 2509Ansvarsområden för arbetarskyddet: Västra och Inre Finland Antal exponerade personer: 3835Ansvarsområden för arbetarskyddet: Sydvästra Finland Antal exponerade personer: 3278Ansvarsområden för arbetarskyddet: Södra Finland Antal exponerade personer: 5948Ansvarsområden för arbetarskyddet: Sydvästra Finland Antal exponerade personer: 3278
De vanligaste näringsgrenarna

Norra Finland

Antal exponerade personer i näringsgren
TillverkningUtvinning av mineralByggverksamhetVård och omsorg; socialatjänsterUthyrning,fastighetsservice,resetjänster och andrastödtjänster02004006008001000120014001600180020002200
Antal exponerade personer per annställda i näringsgren
Utvinning av mineralTillverkningFörsörjning av el, gas,värme och kylaVattenförsörjning;avloppsrening,avfallshantering ochsaneringByggverksamhet050100150200250300350

Industrin, byggande och gruvindustrin centrala näringar

Antalsmässigt anmäldes flest exponerade från industrins huvudnäringsgren, som år 2019 anmälde 9 255 enskilda arbetstagare till registret. Industriarbetare exponeras ofta för många ämnen samtidigt, varför det totala antalet exponeringar inom industrin var nästan dubbelt mer än de som anmäldes exponerade. Näst mest anmälningar kom från näringsgrenen byggande, år 2019 anmäldes 2 313 exponerade. När antalet exponerade sätts i relation till det totala antalet anställda inom näringsgrenen har det varje år anmälts flest exponerade från gruv- och stenbrottsindustrin.

Antalet personer som exponeras för asbest i sitt arbete ökar

Under granskningsperioden 2010–2019 var krom(VI)- och nickelföreningar de vanligaste bland agenserna som anmäldes. År 2019 anmäldes 8 256 anställda exponerade för nickelföreningar och 7 240 anställda för krom(VI)-föreningar. De största yrkesgrupperna som exponerades för krom- och nickelföreningar var svetsare, maskinmontörer och -reparatörer samt grovplåtslagare.

År 2019 anmäldes 4 548 personer exponerade för polycykliska aromatiska kolväten (PAH). De största yrkesgrupperna som exponerades för PAH-föreningar var brandmän, montörer och reparatörer av motorfordon, städare, maskinmontörer och -reparatörer samt byggnadsarbetare.

Antalet som anmäldes exponerade för asbest tredubblades nästan från 2010 till 2019, då 4 003 arbetstagare anmäldes exponerade. Flest exponerade fanns inom yrken inom gruvarbete och stenbrott, där det ökade antalet anställda har medfört insikt om anmälningsplikten som i sin tur har ökat mängden anmälningar. Näst mest exponerade för asbest anmäldes inom byggnadsarbete och räddningsväsendet.

Denna analyssida för Arbetslivskunskap-tjänsten har även en datasida: Exponering för cancerframkallande ämnen i arbetet.

Exponeringar efter yrke, exponering eller näringsgren

Ladda ner data
Näringsgren
2019

De vanligaste näringsgrenarna

925523131666160211841096941856554426TillverkningByggverksamhetOffentlig förvaltningoch försvar;obligatorisk s...Utvinning av mineralVerksamhet inomjuridik, ekonomi,vetenskap och t...Vård och omsorg;sociala tjänsterHandel; reparation avmotorfordon ochmotorcyklarUthyrning,fastighetsservice,resetjänster ochan...UtbildningVattenförsörjning;avloppsrening,avfallshanterin...Antal exponerade personer0200040006000800010000
Tillverkning

Antal exponeringar i näringsgrenar

16041125917300Label 3MänKvinnorTillsammansAntal exponeringsfall02000400060008000100001200014000160001800020000

De vanligaste exponeringarna i näringsgren

Män

543951891068793684Nickel och dessoorganiska föreningarKrom(VI)föreningarArsen och dessoorganiska föreningarBensenKadmium och dessföreningarAntal exponeringsfall02000400060008000

Kvinnor

3272801066659Nickel och dessoorganiska föreningarKrom(VI)föreningarArsen och dessoorganiska föreningarKadmium och dessföreningarBensenAntal exponeringsfall0200400