Teemat

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on kokonaisvaltainen kokemus siitä, miten ihminen työssään voi. Siihen kuuluvat työtä koskevat asenteet, tunteet ja vireystila. Työhyvinvointiin vaikuttavat työolot, itse työn ominaisuudet sekä yksilölliset tekijät. Sekä johtamisella että työntekijän omalla toiminnalla on tärkeä merkitys hyvinvoinnille. Hyvällä johtamisella huolehditaan hyvinvointia ylläpitävistä ja edistävistä työoloista: sekä työn vaatimusten kohtuullisuudesta, kuten työmäärästä että työn voimavaroista, kuten työn kehittävyydestä.

Työhyvinvointia koskeva tieto on tärkeää, koska työhyvinvoinnin – tai sen kääntöpuolen työpahoinvoinnin – tiedetään vaikuttavan sekä organisaatio- että yksilötason seurauksiin: työsuorituksen laatuun, vuorovaikutukseen työyhteisössä, oppimiseen ja osaamiseen, työpaikkaan sitoutumiseen, terveyteen ja työkykyyn sekä työn ja muun elämän väliseen tasapainoon.

Päivitetty 15.9.2021

Sote-alan sijaiset vakaana työvoimareservinä poikkeusaikoina

Sote-sijaisten lyhyet sairauspoissaolot ovat vuosina 2017-2019 vakiintuneet 3–5 %:n tasolle. Vuosi 2020 osoittautui poikkeukselliseksi, jolloin sijaisten lyhyiden sairauspoissaolojen määrä oli korkeampi kuin vakinaisten työntekijöiden.

Päivitetty 15.9.2021

Sote-alan sijaisten lyhyet sairauspoissaolot

Sote-sijaisten lyhyet sairauspoissaolot ovat vuosina 2017-2019 vakiintuneet 3–5 %:n tasolle. Vuosi 2020 osoittautui poikkeukselliseksi, jolloin sijaisten lyhyiden sairauspoissaolojen määrä oli korkeampi kuin vakinaisten työntekijöiden.

Päivitetty 19.8.2021

Työtä välittävien alustayritysten listaus nyt kaikkien käytettävissä ja täydennettävissä

Listaus ja luokittelu Suomeen rekisteröidyistä työtä välittävistä alustayrityksistä.

Päivitetty 14.6.2021

Aivotyö kuormittaa ja innostaa joka alalla

Nykyajan työ on ennen kaikkea kognitiivista työtä eli aivotyötä. Myös monet perinteisesti fyysiset työtehtävät muokkautuvat digiajan olosuhteissa kognitiiviseen suuntaan.

Päivitetty 14.6.2021

Aivotyössä on erilaisia tehtäviä ja tilanteita

Aivotyökyselyllä selvitetään tiedolla työskentelyn erilaisten tehtävien ja tilanteiden yleisyyttä, kuormittavuutta ja innostavuutta työssä.

Päivitetty 8.6.2021

Ensimmäisen koronavuoden sairauspoissaoloissa on kunta-alalla huomattavia eroja ammattiryhmien välillä

Vuonna 2020 kuntatyöntekijät olivat keskimäärin 16,7 päivää poissa töistä oman sairauden takia.

Päivitetty 7.6.2021

Sairauspoissaolot kunnissa

Työterveyslaitoksen mittaristo esittää kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolojen kehitystä 2000-luvulla.

Päivitetty 19.4.2021

Työelämässä altistutaan edelleen ammattitaudin aiheuttajille

Työikäisten vahvistettujen ammattitautien lukumäärä jatkaa vähenemistään. Tapausten lasku selittyy erityisesti meluvammojen ja asbestisairauksien lukumäärän vähentymisellä. Monissa työtehtävissä altistutaan kuitenkin edelleen ammattitaudin aiheuttajille.

Päivitetty 17.3.2021

Työikäisten vahvistetut ammattitaudit

Mitkä eri tekijät vaikuttavat ammattitautien esiintyvyyteen? Miten eri tautien ilmentymät jakautuvat alueellisesti? Työterveyslaitoksen tilasto tarjoaa mielenkiintoisen näkymän aiheeseen.

Päivitetty 5.3.2021

Kunta-alan työ ja koronan vaikutus työjärjestelyihin

Kunta10-tutkimuksen tulokset vuodelta 2020 koronavaikutusten mukaan

Päivitetty 27.1.2021

Kunta-alan työ ja työntekijöiden hyvinvointi

Kunta10-tutkimuksen tulokset vuosilta 2016, 2018 ja 2020

Päivitetty 25.1.2021

Monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta tulee edistää organisaation kaikilla tasoilla

Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostaminen on nostettu laajasti esille organisaatioiden strategioihin ja suunnitelmiin. Tämä ilmenee henkilöstöalan ammattilaisille suunnatun Monimuotoisuusbarometrin tuloksista.

Päivitetty 25.1.2021

Monimuotoisuusbarometri

Monimuotoisuusbarometri kertoo henkilöstöalan ammattilaisten monimuotoisuusnäkemyksistä.

Päivitetty 20.10.2020

Meluvamma on edelleen yleisin vahvistettu ammattitauti

Noin joka neljäs vahvistetuista ammattitautitapauksista todetaan työuran jälkeen

Päivitetty 7.10.2020

Valmentava johtaminen saa kiitosta sote-alalla

Sote-alalla esihenkilöt saavat positiivista palautetta johtamisestaan. Valtaosa työntekijöistä pitää esihenkilön johtamistapaa oikeudenmukaisena ja valmentavana.

Päivitetty 7.10.2020

Arvioinnilla saavutetaan vaikuttavampaa toimeenpanoa

Työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tuen monialaisten palveluiden toimeenpanon kehittäminen edellyttää laaja-alaista vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia

Päivitetty 7.10.2020

Sote-alalla johdetaan valmentavasti

Sote-alalla johtaminen koetaan valmentavaksi. Tarkastele Mitä kuuluu? -kyselyn tuloksia johtamisen ja esihenkilötyön osalta.

Päivitetty 16.5.2019

Palautumisen kannalta liian lyhyitä työvuorovälejä vähennettävä

Helsingin kaupunki esimerkkinä palautumista edistävästä työvuorosuunnittelusta

Päivitetty 16.5.2019

Työajat sosiaali- ja terveysalalla

Työaikojen kuormittavuuden seuranta on perusta työaikojen kehittämiselle

Päivitetty 10.4.2019

Asiakasväkivalta kuormittaa varsinkin nuoria kunta-alalla

Asiakasväkivalta kuormittaa varsinkin nuoria kunta-alalla