Työhyvinvointi ja työkyky

Työhyvinvointi on kokonaisvaltainen kokemus siitä, miten ihminen työssään voi. Siihen kuuluvat työtä koskevat asenteet, tunteet ja vireystila. Työhyvinvointiin vaikuttavat työolot, itse työn ominaisuudet sekä yksilölliset tekijät. Työkyky tarkoittaa ihmisen voimavarojen ja työhön liittyvien tekijöiden kokonaisuutta. Työkyvyttömyys puolestaan tarkoittaa työkyvyn huomattavaa alenemista. Kykyyn työskennellä vaikuttavat ihmisen terveys ja toimintakyky, ammattitaito, motivaatio, asenteet ja arvot.

Sote-alalla johdetaan valmentavasti

Sote-alalla johtaminen koetaan valmentavaksi. Tarkastele Mitä kuuluu? -kyselyn tuloksia johtamisen ja esihenkilötyön osalta.

Alateemat

Työajat sosiaali- ja terveysalalla

Työaikojen kuormittavuuden seuranta on perusta työaikojen kehittämiselle.

Koronapandemian seuraukset kunta-alan töissä

Koronapandemia aiheutti lisääntynyttä stressiä tai kuormitusta useissa ammateissa kunta-alalla.

Koronapandemia ja muutokset kunta-alan töissä

Tutkimus selvittää koronapandemian seurauksia kunta-alan töissä perustuen vuonna 2022 toteutettuun kyselyyn.

Työolobarometri mittaa palkansaajien kokemaa työuupumusta

Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrissa on selvitetty työuupumuksen kokemuksia vuodesta 2019 lähtien.

Työolobarometrin työuupumustiedot

Työolobarometrissa kysytään, miten usein vastaaja kokee työssään työuupumukseen liittyviä tunteita tai haitallista stressiä.

Yksityisten palvelualojen työ muutoksessa

Yksityisten palvelualojen työvoiman turvaaminen edellyttää nykyisten työntekijöiden hyvinvoinnin ja osaamisen varmistamista sekä uusien työntekijöiden rekrytointia ja perehdytystä.

Palvelualojen työntekijöiden työhyvinvointi ja osaaminen

Kysely päivittää tilannekuvan yksityisten palvelualojen työntekijöiden työstä, työhyvinvoinnista ja osaamisesta 2020-luvun alussa.

Työn imu

Työn imu -testillä voidaan kartoittaa vastaajan kokemaa työn imua yhdeksään kysymykseen perustuen ja antaa hänelle vertailuryhmän tuloksiin perustuva palaute.

Kunta-alan työ ja työntekijöiden hyvinvointi

Kunta10-tutkimuksen tulokset vuosilta 2016, 2018, 2020 ja 2022

Miten voit? -testin vastaajien työhyvinvointikokemukset vaihtelevat toimialoittain

Työhyvinvointikokemukset, kuten työn imu, työuupumusoireilu, työhön tylsistyminen ja työriippuvuus, vaihtelevat jonkin verran toimialoittain.

Työterveyslaitoksen Miten voit? ‑työhyvinvointitesti kertoo työhyvinvoinnista monipuolisesti

Miten toimiala, sukupuoli, ikä, koulutustaso, työmuoto tai asema ovat yhteydessä työn imuun, työtyytyväisyyteen, työssä tylsistymiseen, työriippuvuuteen, työuupumukseen tai työkykyyn? Tarkastele Miten voit? -työhyvinvointitestin aineistoihin perustuvia tuloksia.

Työn fyysiset kuormitustekijät

Vertaile kuormitustekijöitä ammateittain

Työn psykososiaaliset tekijät

Miten ammateissa altistutaan psykososiaalisille tekijöille?

Hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin tukevat ikääntyvien vuorotyöntekijöiden työhyvinvointia SOTE-sektorilla

Erityisesti vuorotyössä ikääntyminen heikentää unen laatua, ja ikääntyneillä myös erilaiset sairaudet alkavat yleistyä lisäten palautumisen tarvetta vaativissa työvuoroissa. Työterveyslaitos suosittelee ikääntyneille nykyistä parempia mahdollisuuksia yötyön ja pitkien työaikojen vähentämiseen.

Aivotyö kuormittaa ja innostaa joka alalla

Nykyajan työ on ennen kaikkea kognitiivista työtä eli aivotyötä. Myös monet perinteisesti fyysiset työtehtävät muokkautuvat digiajan olosuhteissa kognitiiviseen suuntaan.

Aivotyössä on erilaisia tehtäviä ja tilanteita

Aivotyökyselyllä selvitetään tiedolla työskentelyn erilaisten tehtävien ja tilanteiden yleisyyttä, kuormittavuutta ja innostavuutta työssä.

Koronavuoden kuormittavuus vaihteli kunta-alalla ammateittain – etätyöhön siirtyneet tyytyväisimpiä

Kunta10-kysely osoittaa, että kunta-alan työntekijät selvisivät koronavuodesta pääosin hyvin. Vaikeasta ajasta huolimatta monilla työelämän osa-alueilla oli nähtävissä myönteistä kehitystä.

Valmentava johtaminen saa kiitosta sote-alalla

Sote-alalla esihenkilöt saavat positiivista palautetta johtamisestaan. Valtaosa työntekijöistä pitää esihenkilön johtamistapaa oikeudenmukaisena ja valmentavana.

Alateemat

Arvioinnilla saavutetaan vaikuttavampaa toimeenpanoa

Työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tuen monialaisten palveluiden toimeenpanon kehittäminen edellyttää laaja-alaista vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia

Alateemat

Työ- ja toimintakyvyn kokemukset

Työterveyslaitoksen Kykyviisari-palvelu tuottaa vertailutietoa suomalaisten työikäisten työ- ja toimintakyvyn tilanteesta.

Työkyvyttömyys­eläkkeet ja työn kuormitustekijät

Vertaile polvi- ja lonkkanivelrikon aiheuttamia työkyvyttömyyseläkkeitä ammateittain

Työkyvyn ennuste

Työkyvyn ennuste paljastaa työkyvyttömyyden riskin

Alateemat

Palautumisen kannalta liian lyhyitä työvuorovälejä vähennettävä

Helsingin kaupunki esimerkkinä palautumista edistävästä työvuorosuunnittelusta

Kykyviisari kertoo vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien toimintakyvystä

Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka perustuu vastaajan omaan arvioon tilanteestaan