Jaksaminen

Työajat sosiaali- ja terveysalalla

Työaikojen kuormittavuuden seuranta on perusta työaikojen kehittämiselle.

Työolobarometri mittaa palkansaajien kokemaa työuupumusta

Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrissa on selvitetty työuupumuksen kokemuksia vuodesta 2019 lähtien.

Työolobarometrin työuupumustiedot

Työolobarometrissa kysytään, miten usein vastaaja kokee työssään työuupumukseen liittyviä tunteita tai haitallista stressiä.

Työn imu

Työn imu -testillä voidaan kartoittaa vastaajan kokemaa työn imua yhdeksään kysymykseen perustuen ja antaa hänelle vertailuryhmän tuloksiin perustuva palaute.

Kunta-alan työ ja työntekijöiden hyvinvointi

Kunta10-tutkimuksen tulokset vuosilta 2016, 2018, 2020 ja 2022

Miten voit? -testin vastaajien työhyvinvointikokemukset vaihtelevat toimialoittain

Työhyvinvointikokemukset, kuten työn imu, työuupumusoireilu, työhön tylsistyminen ja työriippuvuus, vaihtelevat jonkin verran toimialoittain.

Työterveyslaitoksen Miten voit? ‑työhyvinvointitesti kertoo työhyvinvoinnista monipuolisesti

Miten toimiala, sukupuoli, ikä, koulutustaso, työmuoto tai asema ovat yhteydessä työn imuun, työtyytyväisyyteen, työssä tylsistymiseen, työriippuvuuteen, työuupumukseen tai työkykyyn? Tarkastele Miten voit? -työhyvinvointitestin aineistoihin perustuvia tuloksia.

Hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin tukevat ikääntyvien vuorotyöntekijöiden työhyvinvointia SOTE-sektorilla

Erityisesti vuorotyössä ikääntyminen heikentää unen laatua, ja ikääntyneillä myös erilaiset sairaudet alkavat yleistyä lisäten palautumisen tarvetta vaativissa työvuoroissa. Työterveyslaitos suosittelee ikääntyneille nykyistä parempia mahdollisuuksia yötyön ja pitkien työaikojen vähentämiseen.

Aivotyö kuormittaa ja innostaa joka alalla

Nykyajan työ on ennen kaikkea kognitiivista työtä eli aivotyötä. Myös monet perinteisesti fyysiset työtehtävät muokkautuvat digiajan olosuhteissa kognitiiviseen suuntaan.

Aivotyössä on erilaisia tehtäviä ja tilanteita

Aivotyökyselyllä selvitetään tiedolla työskentelyn erilaisten tehtävien ja tilanteiden yleisyyttä, kuormittavuutta ja innostavuutta työssä.

Palautumisen kannalta liian lyhyitä työvuorovälejä vähennettävä

Helsingin kaupunki esimerkkinä palautumista edistävästä työvuorosuunnittelusta