Aineisto
1.2.2022
Alateemat

Työympäristön altistumismittaukset

Työympäristön altistumismittaukset

Lataa data

Työterveyslaitos selvittää työntekijöiden altistumista biomonitoroinnin avulla sekä mittaamalla ilman epäpuhtauksia suomalaisilla työpaikoilla.

Kuvaus

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työantaja selvittää työstä ja työympäristöstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Ellei niitä voida poistaa, niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle on arvioitava hyödyntäen tarvittaessa työhygieenisiä mittauksia ja/tai biomonitoroimalla biologisista näytteitä itse altistetta tai sille spesifistä aineenvaihduntatuotetta.

Työterveyslaitoksen työhygieeniset altistumisselvitykset perustuvat useimmiten teollisilla ja tuotannollisilla työpaikoilla työntekijöiden hengitysvyöhykkeeltä otettuihin ilmanäytteisiin. Tuloksista ei voi suoraan päätellä tapahtuneita altistumisia, koska hengityssuojainten ollessa käytössä on näytteet otettu yleensä suojainten ulkopuolelta. Toisin sanoen esitetyt ilmapitoisuudet ovat ns. altistumispitoisuuksia, eivät altistumisia. Vastaavasti esitetyt biomonitorointitulokset veri-, virtsa- tai seeruminäytteistä kuvaavat työntekijöiden kokonaisaltistumista sisältäen myös muun kuin työperäisen altistumisen.

Biomonitorointituloksia on verrattu Työterveyslaitoksen asettamiin altistumattomien viiterajoihin ja toimenpiderajoihin tai sitoviin raja-arvoihin. Ilmanäytteiden altistumispitoisuuksia on vastaavasti verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön asettamiin haitalliseksi tunnettuihin pitoisuuksiin (pääsääntöisesti HTP-arvot 2018) ja/tai vastaaviin sitoviin raja-arvoihin. Jos altisteelle on asetettu HTP-arvoa korkeampi sitova raja-arvo, on tuloksia verrattu vain HTP-arvoon.

Mitä kuvaajat esittävät

Kuvaajissa on valittavissa kaksi eri näkymää: Kokonaistulokset ja Ainekohtaiset tulokset. Kokonaistulokset esittävät mittausten lukumäärät altisteiden mukaan jaoteltuna vuosina 2016-2019 sekä kokonaismittausmäärien kehityksen vuosittain. Ilmapitoisuusmittausten ja biologisten altistumismittausten tuloksia voi tarkastella erikseen. Lisäksi kullekin altisteelle on esitetty mittaustulosten jakautuminen suhteessa raja-arvoihin (HTP-arvo, sitova raja-arvo tai viitearvo ilmapitoisuusmittauksille, altistumattomien viiteraja ja toimenpideraja biologisille altistumismittauksille). Altistekuvaajia voi tarkastella myös suhteellisina, jolloin eri raja-arvoylitysten osuudet näkyvät prosentteina.

Ainekohtaiset tulokset -näkymä esittää tarkemmat altistemittaustiedot, ja siihen pääsee siirtymään ylävalikosta tai valitsemalla altistekuvaajasta altistetta vastaavan palkin. Histogramminäkymä esittää mittausten jakauman pitoisuuden mukaan sekä altisteeseen liittyvät raja-arvot. Kullekin altisteelle esitetään myös ne toimialat (ilmapitoisuusmittaukset) tai työtehtävät (biologiset altistumismittaukset), joilta altisteen mittauksia on kerätty eniten. Kuvaajassa esitetään enintään kymmenen aineiston yleisintä toimialaa/työtehtävää, joilla mittauksia on vähintään viisi kappaletta kyseiselle altisteelle.

Ilmapitoisuusmittausten toimiala noudattaa Tilastokeskuksen toimialaluokitusta vuodelta 2008. Biologisten altistumismittausten työtehtävätieto on kerätty vapaamuotoisena tekstinä, ja niiden osalta tulokset ovat suuntaa antavia. Tuloksia tarkasteltaessa on hyvä huomata, että mittausaineistoa ei ole kerätty edustavasti esimerkiksi kaikilta toimialoilta tai työpaikoilta. Myös esitetyt toimiala- ja työtehtävälukumäärät edustavat siis vain aineistoon kertyneitä mittauksia.

Tähän Työelämätieto-palvelun datasivuun liittyy myös analyysisivu: Monilla teollisilla ja tuotannollisilla työpaikoilla altistuttiin korkeille pöly- ja raskasmetallipitoisuuksille sekä muille kemiallisille tekijöille.

Lue lisää

Yhteystiedot

Tapani Tuomi

+358 30 474 2926

Juha Tuovila

+358 30 474 2854

Tiina Rantio

+358 30 474 2231

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää
Analyysi
1.2.2022

Monilla teollisilla ja tuotannollisilla työpaikoilla altistuttiin korkeille pöly- ja raskasmetallipitoisuuksille sekä muille kemiallisille tekijöille 2016-2019

Työterveyslaitoksen vuosina 2016-2019 tekemissä ilmamittauksissa ja biomonitoroinneissa havaittiin suurilla ja keskisuurilla teollisilla ja tuotannollisilla työpaikoilla korkeita pitoisuuksia erityyppisiä pölyjä ja joitakin raskasmetalleja.

Alateemat
Aineisto
18.10.2023

FINJEM (Finnish job-exposure matrix) -työaltistematriisi vuosille 1945-2015

FINJEM-työaltistematriisi kertoo ammattikohtaisia arvioita altistuneiden määrästä ja altistumistasoista. Yleisimmille työssä esiintyville kemiallisille ja fysikaalisille altisteille on esitetty arvioita eri aikajaksoille